European UnionBrussel, 7 augustus 2008

Nieuwe satellieten voor Europa: de Commissie start de selectieprocedure voor exploitanten van pan-Europese mobiele satellietdiensten

Vandaag is de Europese Commissie een vergelijkende procedure gestart voor de selectie van leveranciers van satellietcommunicatiediensten die heel Europa bestrijken. Voor het eerst zullen satellietexploitanten diensten als snelle datatransmissie, mobiele tv, rampenbestrijding en medische dienstverlening op afstand kunnen aanbieden in het kader van één enkele Europese selectieprocedure, in plaats van via 27 verschillende nationale systemen. Dit is mogelijk gemaakt door een nieuwe beschikking van de EU betreffende mobiele satellietdiensten, die in juli van dit jaar in werking is getreden. De mobiele satellietsystemen maken gebruik van het radiospectrum om communicatiediensten te verlenen tussen een mobiel grondstation en een of meer stations in de ruimte of op vaste locaties op de grond. Zij kunnen een groot gebied bestrijken en regio's bereiken waar dergelijke diensten tot dusver economisch niet rendabel waren. De nieuwe Europese selectieprocedure kan bedrijven de mogelijkheid bieden om vanaf 2009 in heel Europa innovatieve draadloze diensten aan te bieden via een speciaal daarvoor voorbehouden spectrum.

"Mobiele satellietdiensten hebben het enorme voordeel dat ze bijna het hele grondgebied van de EU kunnen bestrijken en daarbij miljoenen EU-burgers over de grenzen heen kunnen bereiken. Zij bieden alle Europeanen een nooit eerder geziene kans om toegang te krijgen tot nieuwe communicatiediensten, niet alleen in grote steden, maar ook in plattelandsgebieden en minder dicht bevolkte regio's," aldus Viviane Reding, Europees commissaris voor telecommunicatie. "Deze satellietdiensten vergen evenwel grote investeringen, en eenvoudige en snelle procedures en rechtszekerheid op lange termijn zijn dan ook een must. Daarom heeft de Commissie, in nauwe samenwerking met het Europees Parlement en de Raad, in een recordtijd van slechts tien maanden een uniforme EU-procedure vastgesteld voor de selectie van belangstellende exploitanten van mobiele satellietdiensten. In Europa is er nu één enkele markt voor mobiele satellietdiensten, in plaats van 27. Vanaf nu ligt de bal in het kamp van de industrie. Ik verwacht een bikkelharde concurrentie tussen de exploitanten die satellietcommunicatiediensten aanbieden waarmee consumenten kunnen worden bereikt van het noorden van Zweden tot het zuiden van Spanje. Hierdoor zouden de eerste satellietlanceringen al in de loop van 2009 kunnen plaatsvinden."

De satellietindustrie is een markt die wereldwijd goed is voor 77 miljard euro en in 2007 met 16% is gegroeid. Satellietdiensten alleen al leveren 38 miljard euro aan totale inkomsten op. De Europese bedrijven nemen op deze markt een sterke positie in: op de wereldmarkten voor het vervaardigen, lanceren en exploiteren van satellieten heeft de Europese ruimte-industrie een aandeel van 40%. Bovendien zijn drie van de vijf grootste exploitanten van satellietsystemen ter wereld in Europa gevestigd.

De vandaag door de Europese Commissie gestarte vergelijkende procedure voor de selectie van satellietexploitanten is de eerste in haar soort, aangezien het hierbij om één enkele selectieprocedure voor de hele Europese Unie gaat. Ondanks de duidelijk grensoverschrijdende dimensie van satellietdiensten verhinderden de bestaande nationale regels tot nu toe de oprichting van een eengemaakte markt voor mobiele satellietdiensten. De selectie van de exploitanten was namelijk een zaak van de afzonderlijke lidstaten. Gevolg daarvan waren uiteenlopende nationale benaderingen, die een veelvoud aan procedures, rechtsonzekerheid en een groot concurrentienadeel voor de satellietindustrie in Europa deden ontstaan.

Om deze belemmeringen weg te werken heeft de Commissie op 22 augustus 2007, op grond van haar bevoegdheden inzake de interne markt, een nieuwe EU-beschikking voorgesteld, in het kader waarvan één enkele selectieprocedure voor mobiele satellietdiensten op Europees niveau kan worden georganiseerd (IP/07/1243). Deze beschikking is door het Europees Parlement en de Raad vastgesteld en is op 5 juli 2008 in werking getreden. Ze bevat gemeenschappelijke EU-voorschriften voor het gebruik van de 2 Ghz-frequentieband door mobiele satellietdiensten. Dit zal niet alleen de vergunningsprocedures voor de exploitanten vereenvoudigen en versnellen - wat zal leiden tot meer investeringen in en een verdere uitbouw van de mobiele satellietdiensten - maar ook garanderen dat deze diensten minstens 60% van het EU-grondgebied bestrijken - een belangrijke stap op weg naar de geleidelijke dekking van het hele grondgebied van alle EU-lidstaten.

Belangstellende bedrijven kunnen tot 7 oktober 2008 hun aanvraag bij de Europese Commissie indienen. In de eerste fase van het selectieproces zal een evaluatie worden gemaakt van de technische en de commerciële capaciteiten waarover de gegadigden beschikken om hun systemen op tijd te lanceren. Tot de criteria in de tweede selectiefase behoren o.m.: de snelheid waarmee alle lidstaten zullen worden bestreken, het aanbod aan diensten, ook in de plattelandsgebieden, het aantal eindgebruikers aan wie diensten zullen worden verleend, de capaciteit van het systeem om de doelstellingen van het overheidsbeleid te verwezenlijken en de efficiëntie van het spectrum. Alle lidstaten moeten garanderen dat de geselecteerde gegadigden het recht hebben om hun activiteiten in hun land te verrichten. De Commissie gaat ervan uit dat, afhankelijk van het aantal gegadigden, de selectieprocedure in het eerste deel van 2009 zal kunnen worden afgerond. De eerste satellietlanceringen zouden nog in 2009 kunnen volgen.