Gemeente Haren

Wet ruimtelijke ordening: het bestemmingsplan

Nieuwsbulletin

07/08/2008

Per 1 juli 2008 is de nieuwe Wet ruimtelijke ordening in werking getreden. Hier willen we u op de hoogte brengen van de belangrijkste wijzigingen van deze nieuwe Wet ruimtelijke ordening (Wro). In de Wro is geregeld hoe ruimtelijke plannen (zoals bijvoorbeeld bestemmingsplannen en structuurvisies) tot stand komen en wat hun betekenis is.

De wijzigingen van de nieuwe wet gaan vooral in op het bestemmingsplan. In bestemmingsplannen worden de verschillende functies in het gebied, zoals wonen, openbaar groen en verkeer, van een passende actuele bestemming met een bouw- en gebruiksregeling voorzien. Zo wordt duidelijk welke bouw- en aanlegmogelijkheden er zijn. Op grond van het bestemmingsplan verleent of weigert de gemeente aanvragen voor bijvoorbeeld bouwvergunningen

De wet geeft aan dat het hele plangebied van de gemeente moet worden `bestemd'. Ook is de gemeente verplicht om nieuwe bestemmingsplannen binnenkort via internet raadpleegbaar te maken. Een vrijstelling van het bestemmingsplan (artikel 19 in de oude Wet op de Ruimtelijke Ordening) is binnen de nieuwe wet niet meer mogelijk. De vrijstellingsmogelijkheden van het bestemmingsplan zijn beperkt tot een zogenaamde `kruimellijst'.

Om een vergunning af te geven voor ontwikkelingen die niet binnen het bestemmingsplan passen, moet dit plan dus gewijzigd worden en zal een nieuw bestemmingsplan moeten worden gemaakt. De bestemmingsplanprocedure is echter wél flink verkort.

Dit komt vooral omdat nieuwe bestemmingsplannen (herzieningen) niet meer ter goedkeuring worden gestuurd naar Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen. Belanghebbenden kunnen daarmee niet meer in beroep bij Gedeputeerde Staten tegen een bestemmingsplan dat is vastgesteld door de gemeenteraad. In beroep gaan tegen vastgestelde bestemmingsplannen kan direct bij de Raad van State. Dit zorgt voor een snellere afhandeling van bestemmingsplannen.

Bestemmingsplannen moeten volgens de nieuwe wet actueel zijn. Bij bestemmingsplannen ouder dan tien jaar mag de gemeente vanaf 1 juli 2013 geen leges meer vragen voor vergunningen op grond van het betreffende plan. De gemeente zal de komende jaren druk bezig zijn om alle bestemmingsplannen in de gemeente Haren actueel te maken.

Als u vragen heeft over de Wet ruimtelijke ordening kunt u contact opnemen met Sietze van Hemmen van de gemeente Haren, telefoonnummer 050 53 39 941 of via de e-mail sp.vanhemmen@haren.nl.