Essent


---

Goed eerste halfjaar Essent door succesvol commercieel bedrijf

Hier vindt u de resultaten van Essent in het eerste halfjaar van 2008.

o Volumegroei en kostenbeheersing vormen basis winstgroei commercieel bedrijf
o Groei investeringen en lagere tarieven zorgen voor resultaatsdruk bij netwerkbedrijf
o Essent is en blijft de grootste in groen

Kerncijfers Groep

in miljoenen euro's eerste
halfjaar
2008 eerste
halfjaar
2007

Netto-omzet 4.371 3.572

Brutomarge 1.626 1.579
Resultaat voor rente en belastingen (EBIT) 648 612

Resultaat na belastingen doorlopende bedrijfsactiviteiten toe te rekenen aan aandeelhouders 462 483

Resultaat per aandeel doorlopende
bedrijfsactiviteiten (in euro's) 3,08 3,23

Resultaat per aandeel beëindigde
bedrijfsactiviteiten (in euro's) -- 11,93

Toelichting op de halfjaarresultaten 2008
De in 2003 uitgestippelde strategie gericht op waardecreatie door middel van groei en operational excellence is nog steeds onverminderd van kracht. Bedrijfsprocessen zijn gestroomlijnd, de klanttevredenheid is terug op het niveau van vóór de liberalisering, de rentabiliteitsdoelstellingen zijn gehaald en de herstructurering van Essent - met onder andere de verkoop van Kabelcom en diverse kleinere desinvesteringen - verloopt succesvol.

Geconsolideerde resultaten
Het resultaat voor rente en belastingen (EBIT) over het eerste halfjaar 2008 neemt met EUR 36 miljoen (6%) toe tot EUR 648 miljoen. Deze stijging is volledig toe te schrijven aan de commerciële activiteiten, waar de uitbreiding van handelsactiviteiten, hogere beschikbaarheid van de energieproductie-eenheden en lagere operationele kosten leiden tot een EBIT-stijging van EUR 69 miljoen (18%) tot EUR 442 miljoen. Door hogere operationele kosten als gevolg van de opbouw van de organisatie, hogere afschrijvingen en lagere tarieven, daalde het resultaat voor rente en belastingen van Essent Netwerken van EUR 239 miljoen in het eerste halfjaar 2007 tot EUR 206 miljoen in het eerste halfjaar 2008.

Door een hogere rentelast en het ontbreken van overeenkomstige belastingbaten als in het eerste halfjaar 2007, is het resultaat na belastingen uit doorlopende bedrijfsactiviteiten 4% lager dan over het eerste halfjaar 2007. Het resultaat per aandeel uit doorlopende bedrijfsactiviteiten, toe te rekenen aan aandeelhouders van Essent N.V. daalt van EUR 3,23 in het eerste halfjaar 2007 tot EUR 3,08 in het eerste halfjaar 2008.

Het geïnvesteerd vermogen neemt toe als gevolg van investeringen in vaste activa en door uitbreiding van de handelsactiviteiten. Door stijging van de marktprijzen voor kolen, biomassa, olie en gas neemt de marktwaarde van de derivaten toe en daardoor ook het bijbehorende vermogensbeslag. De door Essent Trading ontvangen en betaalde financiële zekerheden zijn om dezelfde reden eveneens sterk gestegen. Per 30 juni 2008 is het netto kassaldo omgeslagen in een kleine rentedragende schuld (EUR 258 miljoen).

Omdat het commerciële bedrijf en het netwerkbedrijf een gescheiden bedrijfsvoering hebben, worden de resultaten voor deze beide bedrijven afzonderlijk toegelicht. Hierbij wordt de overhead van de Groep na doorberekening van de diensten aan het netwerkbedrijf, volledig aan het commerciële bedrijf toegerekend.

Het commerciële bedrijf

Kerncijfers commercieel bedrijf
in miljoenen euro's eerste
halfjaar
2008 eerste
halfjaar
2007

Netto-omzet 3.769 2.957

Brutomarge 1.073 1.021
Resultaat voor rente en belastingen (EBIT) 442 373

Resultaat na belastingen doorlopende bedrijfsactiviteiten toe te rekenen aan aandeelhouders 368 253

De omzet van het commerciële bedrijf stijgt in het eerste halfjaar 2008 met 27% tot
EUR 3.769 miljoen. Deze stijging is grotendeels (19%) autonoom en is ongeveer gelijk verdeeld over elektriciteit en gas. Beide hoofdproducten laten volumestijgingen zien in de verkoop aan eindgebruikers, evenals toegenomen handelsvolumes. De brutomarge daalt van 35% van de omzet in het eerste halfjaar 2007 tot 28% van de omzet in het eerste halfjaar 2008. Voor elektriciteit daalt de marge als gevolg van hogere grondstofkosten voor de productiecentrales. De beschikbaarheid van de centrales was beduidend beter dan in de vergelijkbare periode in 2007. De marge op gas is eveneens lager, wat is veroorzaakt door een relatief groter aandeel in handelsactiviteiten.

Voor een goed begrip van het financiële belang dat met de handelsactiviteiten wordt behaald, dient tevens rekening te worden gehouden met dat deel van de stijging van de marktwaarde van onze derivaten dat per verslagdatum alsnog niet gerealiseerd rechtstreeks ten gunste van het vermogen wordt gebracht (IAS39 reserve). Gedurende het eerste halfjaar 2008 is een bedrag ter grootte van EUR 615 miljoen uit dien hoofde op grond van het door Essent toegepaste systeem van cash flow hedge accounting buiten het resultaat gehouden. Het cumulatieve bedrag van deze reserve bedraagt per 30 juni 2008 EUR 881 miljoen.

De eind 2007 ingezette plannen ter verlaging van de overhead, noodzakelijk als gevolg van de splitsing, zijn in het eerste halfjaar 2008 verder in kaart gebracht. Naar verwachting zal eind 2009 een verlaging van de overheadkosten van circa 25% zijn gerealiseerd ten opzichte van het niveau van medio 2007. Daarnaast wordt hard gewerkt aan verdere verlaging van de kosten van bedrijfsprocessen. Dit geldt niet alleen voor de klantprocessen van Service & Verkoop, maar ook voor betere afstemming tussen de diverse business units, integratie van aanpalende processen, vereenvoudiging van de bestuurlijke organisatie en initiatieven op het gebied van decentraal werken teneinde de nadelige invloed van de gebrekkige verkeersmobiliteit op de arbeidseffectiviteit te verminderen. De operationele kosten, uitgedrukt als percentage van de omzet, dalen van 26% in het eerste halfjaar 2007 tot 20% in het eerste halfjaar 2008. De operationele kosten dalen ook in absolute zin van EUR 769 miljoen tot EUR 749 miljoen. Op autonome basis, dus geschoond voor de kosten als gevolg van de acquisities van Westland en ANO, dalen de operationele kosten met 6%.

Splitsing
Het netwerkbedrijf van Essent gaat per 1 januari 2009 verder onder de naam ENEXIS. Dan zal ENEXIS ook haar nieuwe hoofdkantoor betrekken aan de A2 bij Rosmalen.

De eind 2006 in werking getreden Wet onafhankelijk netbeheer formuleert drie belangrijke eisen. Essent voldoet op dit moment aan twee van die eisen: het netwerkbedrijf van Essent is sinds eind 2007 een zogenoemde "vette" netbeheerder en het beheer van het 110-150 kV net is inmiddels overgedragen aan TenneT. Essent bereidt zich voor op de uitvoering van de derde eis, het zogenoemde groepsverbod; de eigendomssplitsing tussen de commerciële productie-, handels- en leveringsactiviteiten aan de ene kant en de gereguleerde distributieactiviteiten aan de andere kant. Zoals in het jaarverslag over 2007 is aangekondigd, wil Essent de operationele splitsing tussen beide organisaties zoveel mogelijk voltooien in 2008. Dit betekent dat het commerciële bedrijf en het netwerkbedrijf vanaf 1 januari 2009 in feite los van elkaar opereren. Hierbij wordt aangetekend dat het ontvlechten van de IT infrastructuur en het ontmantelen van het Shared Service Center tussen Essent Netwerk en Essent Service & Verkoop zeker tot in 2009 zal doorlopen.

Essent is bezig met het opstellen van het Splitsingsplan dat, voorzien van een oordeel van de NMa, ter goedkeuring moet worden voorgelegd aan de Minister van Economische Zaken. Essent heeft het stellige voornemen om het netwerkbedrijf af te splitsen. De aandelen van het netwerkbedrijf dienen in overheidshanden te blijven. Ten aanzien van het netwerkbedrijf hebben de aandeelhouders van Essent N.V. (en zij zijn ook de toekomstige rechtstreekse aandeelhouders van het netwerkbedrijf) aangegeven dat dit over voldoende investeringsruimte dient te beschikken. De feitelijke juridische splitsing zal later plaatsvinden dan de operationele splitsing.

Het netwerkbedrijf

Kerncijfers netwerkbedrijf
in miljoenen euro's eerste
halfjaar
2008 eerste
halfjaar
2007

Netto-omzet 668 698

Brutomarge 556 574
Resultaat voor rente en belastingen (EBIT) 206 239

Resultaat na belastingen doorlopende bedrijfsactiviteiten toe te rekenen aan aandeelhouders 94 230

Het netwerkbedrijf is in het eerste halfjaar 2008 verder gegaan met het opbouwen van een zelfstandige organisatie, die niet alleen bestuurlijk, maar ook operationeel zijn wettelijke taken kan gaan uitvoeren. De samenstelling van de Raad van Commissarissen is veranderd en de Directie is met een tweede statutair directeur uitgebreid. De managementlaag onder de Directie is benoemd, er is een inventarisatie gemaakt van de gewenste competenties en een begin gemaakt met de invulling daarvan.

De omzet is in het eerste halfjaar 2008 ten opzichte van het eerste halfjaar 2007 met EUR 30 miljoen (4%) gedaald tot EUR 668 miljoen, vooral onder invloed van lagere toegestane tarieven. De brutomarge in procenten van de omzet is met 83% één procentpunt gestegen.

In absolute zin stijgen de kosten met EUR 21 miljoen (6%) tot EUR 356 miljoen, vooral door de opbouw van een nieuwe organisatie en hogere afschrijvingen als gevolg van reguliere investeringen. Voor de goede orde dient hierbij te worden opgemerkt, dat ter wille van de vergelijkbaarheid de cijfers over het eerste halfjaar 2007 zijn aangepast aan de nieuwe situatie met betrekking tot de zogenaamde "vette" netbeheerder. Deze aanpassing betreft exploitatie van de elektriciteit- en gasnetten die in werkelijkheid pas eind 2007 zijn verworven van Essent Nederland B.V., een houdstermaatschappij binnen het commerciële bedrijf. Deze aanpassing is op grond van technische verslaggevingvoorschriften niet verwerkt in de financiële overzichten.

Vooruitzichten
De omgeving waarin Essent opereert is sterk in beweging. Niet alleen vindt er een internationale consolidatie plaats in de sector in Europa, ook in Nederland vinden grote veranderingen plaats. De contouren van een nieuw marktmodel komen langzamerhand uit de grondverf. De trage politieke besluitvorming leidt tot grote druk op bedrijven als Essent om de systemen op tijd voor de ingangsdatum klaar te hebben.
Naast een nieuw marktmodel met zijn hoge systeeminvesteringen, werkt Essent aan de verplichte eigendomssplitsing.

Het risicoprofiel van zowel de splitsing van de feitelijke operaties als van de uiteindelijke rechtshandeling is zodanig dat met grote omzichtigheid wordt gehandeld. Het netwerkbedrijf bouwt verder aan zijn organisatie en vult gaandeweg steeds meer van de ontbrekende competenties in. De voorbereiding op een toekomst zonder netwerkbedrijf, maar wellicht met een nieuwe internationale partner, vergt veel aandacht van de organisatie van het commerciële bedrijf. Toch blijft de kernactiviteit van Essent, een betrouwbare, betaalbare en duurzame energievoorziening, het belangrijkst. We hebben in het eerste halfjaar 2008 wederom laten zien dat we dit vak goed beheersen en een hoger resultaat kunnen boeken, ondanks alle onzekerheden en conflicterende prioriteiten. Onze voorzichtige opstelling in de vooruitzichten die eerder dit jaar zijn genoemd, blijft echter ook nu ons uitgangspunt voor alle normale bedrijfsactiviteiten. Bijzondere gebeurtenissen kunnen dit verstoren.

Het resultaat na belastingen uit doorlopende activiteiten toe te rekenen aan de aandeelhouders van het ongesplitste Essent in 2008 zal, onvoorziene omstandigheden voorbehouden, tenminste gelijk zijn aan het vergelijkbare resultaat over 2007.

* Geconsolideerde winst- en verliesrekening (60,0 KB)