Gemeente Schiedam


Augustus

College stelt kaders uitvoering Wmo vast

06 augustus 2008

Het Schiedamse college van B&W ziet de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) als een kans en een stimulans om breed in te zetten op het vergroten van de participatie van burgers aan de samenleving. Daarom heeft het college haar visie op de uitvoering van de Wmo in Schiedam onder de titel Verbinden is de kunst vastgesteld in de Beleidsnota Maatschappelijke Ondersteuning 2008-2012. Deze kadernota is leidend bij de beleidsontwikkeling op alle onderwerpen die gerelateerd zijn aan de Wmo, zoals zaken op het gebied van zorg en welzijn.
Met de nota voldoet de gemeente meteen aan de wettelijke verplichting om tenminste één keer in de vier jaar verantwoording af te leggen over het gevoerde beleid en haar voornemens voor de komende jaren bekend maken.

Verantwoordelijk wethouder Daskalakis ziet als doel van het plaatselijke Wmo-beleid in de eerste plaats het creëren van maatregelen die de zelfredzaamheid en deelname aan de samenleving van Schiedammers optimaliseren. Het tweede doel van de wethouder is ook om een vangnet te bieden voor Schiedammers die voor korte of langere tijd niet in staat zijn zichzelf te redden.

De gehele nota is hier te downloaden.

De gemeenteraad moet de nota nog definitief vaststellen. Klik hier voor meer informatie.