Gemeente Teylingen

Warmond ter inzage

Nieuw ontwerpbestemmingsplan Kom Warmond ter inzage

07 augustus 2008

PERSBERICHT 7 augustus 2008 - Het nieuwe, tweede, ontwerpbestemmingsplan van de bebouwde kom in Warmond is klaar. Het plan ligt van 14 augustus tot en met 8 oktober ter inzage. Het plan omvat een integrale en totale herziening van alle in de bebouwde kom van Warmond geldende bestemmingsplannen met uitzondering van het bedrijventerrein Veerpolder. In het plangebied is ook een deel van de Klinkenbergerpolder, de Hofpolder en het recreatie-eiland Koudenhoorn opgenomen.

Globale inhoud

Het nieuwe ontwerpbestemmingsplan heeft hoofdzakelijk een conserverend en beschermend karakter. Daarnaast zijn voor een aantal locaties wijzigingsbevoegdheden opgenomen voor ontwikkelingen met name op het gebied van woningbouw.

Het plan vormt gedeeltelijk de planologische onderlegger voor een aantal mogelijke ruimtelijke ontwikkelingen zoals bouwplan De Hovenier (Van Winsen), herontwikkeling voormalig gemeentehuis Warmond, ontwikkeling van De Krogt, herstructurering jachthavens en Burgemeester Ketelaarstraat, vervangende nieuwbouw woningen Woningstichting Warmunda en ontwikkelingen Koudenhoorn en Gemeentehaven.

Ter inzage

Van 14 augustus tot en met 8 oktober 2008 ligt het plan ter inzage bij balie 7 (bouwen en wonen) in het gemeentekantoor in Sassenheim. Dit is een periode van acht weken in plaats van de wettelijk zes weken, omdat een deel in de vakantieperiode valt. Klik hier voor de stukken.

Daarnaast ligt het plan ook ter inzage in de bibliotheek in Warmond aan de Herenweg 80. De openingstijden van de bibliotheek vindt u op (www.bibliotheekbollenstreek.nl).

Indienen zienswijzen

Gedurende de inzagetermijn kunt u bij de gemeenteraad schriftelijk of mondeling zienswijzen over het ontwerpbestemmingsplan indienen. Schriftelijke zienswijzen kunt u sturen aan de gemeenteraad van Teylingen, Postbus 149, 2215 ZJ Voorhout.

Voor het indienen van mondelinge zienswijzen kunt u contact opnemen met het Contactcentrum van de gemeente Teylingen (0252 - 783300). Van de mondeling ingediende zienswijzen wordt een verslag gemaakt.

Inwonersbijeenkomst met bestuur

In september is er een gelegenheid om met het bestuur van gedachten te wisselen over dit nieuwe ontwerpbestemmingsplan voor de bebouwde kom van Warmond. Wanneer dit exact is, wordt later bekend gemaakt. Wilt u deze bijeenkomst zeker niet missen? Stuurt u dan een e-mail naar komplanwarmond@teylingen.nl. U ontvangt dan te zijner tijd een uitnodigingsemail.

Voorgeschiedenis

Op het eerste ontwerpbestemmingsplan, dat de gemeente Warmond eind 2005 opstelde, kwamen zo'n 600 à 700 zienswijzen binnen. De coalitie van de gemeente Teylingen heeft toen de volgende afspraken gemaakt:
* het Komplan wordt gewijzigd met dien verstande dat de wijzigingsbevoegdheden voor bepaalde locaties alleen worden toegepast als er concrete plannen voor die locaties bestaan;
* de wijzigingsbevoegdheid voor woningbouw op de locatie De Krogt wordt geschrapt. Op deze locatie is eigenlijk geen ruimte voor woningbouw, maar wel voor parkeren en recreatie;
* het eiland Koudenhoorn is belangrijk voor de recreatie en hierop worden geen auto's toegelaten. De coalitiepartijen staan voor het behouden van de overige eilanden en polders voor de natuur en voor de agrariërs.

Op 6 februari 2007 heeft het college de Nota van Uitgangspunten voor het nieuwe ontwerpbestemmingsplan vastgesteld en deze ter kennis gebracht van de commissie Ruimte. In de tussentijd is stedenbouwkundig bureau BRO aan de slag gegaan om het nieuwe ontwerp op te stellen.

Op 20 mei 2008 is een inloopbijeenkomst geweest. De daar gemaakte opmerkingen zijn meegenomen in het plan en de betrokkenen zijn daarover geïnformeerd.

Adres & openingstijden