GroenLinks

Ook kinderopvang in Vinexwijken!

7 augustus 2008

GroenLinks wil dat kinderen in Vinexwijken naar de kinderopvang kunnen gaan. Het einde van de vakantie komt in zicht. Dus de scholen gaan weer beginnen en ouders gaan weer aan het werk. Het is dan belangrijk dat de kinderopvang en buitenschoolse opvang goed zijn geregeld. Maar dat blijkt vooral in de Vinexwijken niet zo te zijn.

Voor GroenLinks is het belangrijk dat ouders hun kinderen naar goede en betaalbare kinderopvang kunnen brengen. Als er geen kinderopvang in de buurt is, moet één van de ouders en dat is meestal de moeder - toch thuis bij de kinderen blijven. Het is een slechte ontwikkeling als een moeder noodgedwongen haar baan moet opzeggen en dus haar economische zelfstandigheid verliest. Voor GroenLinks moet kinderopvang daarom een basisvoorziening zijn. Bij de ontwikkeling van nieuwbouwwijken worden wegen aangelegd, komt er ruimte voor een supermarkt en worden scholen opgericht, aldus Van Gent. Aan voorzieningen voor kinderopvang wordt dan niet gedacht, terwijl ook dat vanzelfsprekend zou moeten zijn.

Nu durven ondernemers in de kinderopvang zich niet in Vinexwijken te vestigen. Zij zijn namelijk bang dat er na de geboorte-explosie geen vraag meer naar kinderopvang zal zijn. Er bestaan nu wachtlijsten van vier jaar. Dat is voor GroenLinks onacceptabel lang. Ineke van Gent roept daarom de verantwoordelijke ministers op met creatieve oplossingen te komen. Gedacht kan worden aan het opzetten van tijdelijke kinderopvangcentra, aldus Van Gent. Als er inderdaad weinig nieuwe kinderen geboren worden, kunnen die voorzieningen worden omgebouwd in bijvoorbeeld buitenschoolse opvang.

Ineke van Gent

Schriftelijke vragen van het lid Van Gent (GroenLinks) aan de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de minister voor Wonen, Wijken en Integratie over het tekort aan kinderopvang in Vinexwijken.


1. Bent u bekend met het bericht waaruit blijkt dat het voor ouders bijna onmogelijk is geworden om kinderopvang te regelen in Vinexwijken (De Telegraaf, donderdag 7 augustus 2008)?Wat is uw reactie hierop?


2. Deelt u de mening dat het zeer onwenselijk is als moeders hun baan moeten opzeggen en daarmee aan economische zelfstandigheid verliezen, omdat er een gebrek is aan kinderopvang bij hen in de buurt? Zo nee, waarom niet?


3. Deelt u de analyse dat ouders minder snel gebruik zullen maken van kinderopvang als de eigen bijdragen van ouders wordt verhoogd en/ of de vergoedingen worden bevroren of verlaagd? Zo ja, wat is uw inzet om dergelijke maatregelen te voorkomen? Zo nee, waarom niet?


4. Vindt u wachtlijsten voor kinderopvang en buitenschoolse opvang ook onacceptabel en wat is de actuele stand van zaken rond de wachtlijsten? Wanneer zijn de wachtlijsten eindelijk opgelost?


5. Bent u het met mij eens dat kinderopvang een basisvoorziening moet zijn zodat er in elke buurt voldoende kwalitatieve kinderopvang beschikbaar is? Zo ja, hoe ziet u hierin de rol voor gemeenten en scholen bij de ontwikkeling van Vinexwijken? Bent u van mening dat zij zich voldoende inspannen?


6. Bent u bekend met de ontwikkeling dat ondernemers in de kinderopvang niet durven te investeren in Vinexwijken, omdat zij bang zijn dat als de geboorte-explosie voorbij is er geen vraag meer zal zijn naar kinderopvang?


7. Hoe gaat u ondernemers in de kinderopvang stimuleren om wel te investeren in Vinexwijken? Kunt u de Kamer hierover vóór Prinsjesdag informeren?


8. Ziet u een mogelijke oplossing in het oprichten van tijdelijke kinderopvangcentra die daarna bijvoorbeeld kunnen opgaan in buitenschoolse opvang? Zo ja, wanneer bent u van plan dit te regelen? Zo nee, waarom niet?