Gemeente Lopik

Nieuws

Wmo-cliënten geven gemeente Lopik een ruime voldoende

Eind maart 2008 hebben alle 372 Wmo-cliënten in de gemeente Lopik een korte schriftelijke vragenlijst ontvangen. Hierop konden zij aangeven in hoeverre zij tevreden zijn met de ondersteuning die de gemeente sinds 1 januari 2007 biedt in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). De vragenlijst maakte deel uit van een landelijk, onafhankelijk onderzoek waarbij gemeenten met elkaar worden vergeleken. Aan het tevredenheidsonderzoek hebben 192 Wmo-cliënten meegewerkt. Zij geven de gemeente Lopik een ruime voldoende. Het onderzoek maakt tevens duidelijk welke aspecten van de Wmo kunnen worden verbeterd.

Sinds 1 januari 2007 is de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) van kracht. De gemeente is sindsdien verantwoordelijk voor de invulling van wat in deze wet is geregeld over wonen, welzijn en zorg. De Wmo vervangt de Wet Voorzieningen Gehandicapten en de Welzijnswet. De hulp bij het huishouden maakt sinds 1 januari 2007 deel uit van de Wmo.

De Wmo moet ervoor zorgen dat inwoners zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen en meedoen in de samenleving. De gemeente Lopik zorgt er samen met haar maatschappelijke partners voor dat inwoners de voorzieningen, hulp en ondersteuning krijgen die nodig zijn om mee te kunnen blijven doen. Deze ondersteuning verschilt van persoon tot persoon. Sommige mensen hebben een scootmobiel of rolstoel nodig om zich te kunnen verplaatsen. Anderen hebben hulp nodig om het huishouden te runnen.

Uitkomsten van het onderzoek

Eind maart 2008 zijn 372 vragenlijsten verzonden aan de Wmo-cliënten in de gemeente Lopik. Van deze groep hebben 192 Wmo-cliënten de vragenlijst ingevuld en geretourneerd. Het onderzoek richtte zich op de mening van de cliënten over de toegankelijkheid van de ondersteuning en de aanvraagprocedure, de hulpmiddelen (zoals rolstoelen, woonvoorzieningen en collectief vervoer) die men kan krijgen, de hulp bij het huishouden en het Wmo-platform.

Toegankelijkheid van het loket

De Wmo-cliënten geven gemiddeld een 7,3 voor de aanvraagprocedure. Cliënten zijn zeer positief over de indicatiestelling en de tijd die voor de cliënt wordt genomen bij het indienen van de aanvraag. Men is eveneens tevreden over de manier waarop de cliënt wordt behandeld bij de aanvraag, de informatie over de afhandeling en de deskundigheid van de medewerkers. Van de cliënten is 80% tevreden over de wachttijd na toekenning.

Hulpmiddelen

De tevredenheid van cliënten over de hulpmiddelen scoort een 7,1 en loopt daarmee in de pas met de tevredenheid van cliënten uit andere gemeenten. Het meest tevreden is men in de gemeente Lopik over de woonvoorziening (94%). Het minst tevreden is men over de tegemoetkoming vervoerskosten (62%).

Regiotaxi

Zes aspecten van het collectief vraagafhankelijk vervoer (CVV) werden gemeten. De cliënten zijn zeer positief over de behulpzaamheid van de chauffeur (88%). Veel cliënten zijn tevreden over het gemak waarmee het collectief vervoer kan worden besteld en over de prijs per rit. Wat de reisafstand betreft scoort de gemeente Lopik lager (63%) dan andere gemeenten (81%). Dit is echter niet onlogisch gezien de grote oppervlakte van de gemeente. Slechts 47% van de cliënten is tevreden over de wachttijden. Dit percentage verschilt echter nauwelijks van wat cliënten in andere gemeenten vinden van de wachttijden. Men is in de gemeente Lopik niet erg tevreden over de omrijtijden. Het percentage tevredenheid is 62%. Opvallend genoeg is men in andere gemeenten nog negatiever over de omrijdtijden van de regiotaxi. Over de prijs per rit is 81% van de cliënten uit de gemeente Lopik tevreden. Landelijk is het percentage 92%.

Hulp in de huishouding

De helft van de cliënten heeft in 2007 voor huishoudelijke hulp een beroep gedaan op de Wmo. Zij geven gemiddeld een 7,7 voor hulp bij het huishouden. Landelijk ligt dit cijfer op 8,1. Bijna iedereen is tevreden over de planning van de hulp, 81% is tevreden over de telefonische bereikbaarheid en 73% zegt goed geïnformeerd te zijn. Men is wat minder tevreden over de vervanging van personeel bij ziekte: 66%. Er is een kleine groep cliënten die niet tevreden is: 10% van de gebruikers geeft voor deze voorziening een score van 5 of lager.

Cliënten in de gemeente Lopik zijn vol lof over de medewerkers. Dit werd gemeten aan de hand van een aantal stellingen. Cliënten zijn het meest positief over de stelling de medewerkers benaderen mij met respect (99%). De aandacht en interesse die de medewerkers tonen en hun vaardigheden worden eveneens zeer gewaardeerd.

Wmo-platform

De helft van de cliënten gaf aan wel eens van het Wmo-platform te hebben gehoord. Dit is hoger dan bij andere gemeenten het geval is (34%). Van de respondenten die bekend zijn met het Wmo-platform is 72% tevreden over de mate waarin het platform in de gemeente Lopik opkomt voor de belangen van de cliënten.

Verbeterpunten

Het onderzoek toont duidelijk aan waar de verbeterpunten liggen. Prioriteit ligt bij de voorzieningen van huishoudelijke hulp en de regiotaxi. De resultaten van het onderzoek zullen worden besproken met de thuiszorgorganisaties. Het functione-ren van de regiotaxi wordt nauwlettend gevolgd. In het regionaal overleg over de regiotaxi dat regelmatig wordt gehouden, zal hieraan nog meer aandacht worden besteed. Ook kan op een aantal punten de informatievoorziening worden verbeterd. Hierbij denken wij aan optimalisering van de informatieverstrekking die geboden wordt vanuit het Wmo-loket. Zoals informatie over de afhandeling van de aanvraag en informatie aan cliënten op het gebied van hulp bij het huishouden, ondermeer over verschillende aanbieders van huishoudelijke hulp. Er is ook behoefte aan meer informatie over hulpmiddelen die te verkrijgen zijn via de Wmo. Tenslotte moet het Wmo-platform nóg meer bekendheid krijgen.

Informatie over de Wmo

Wmo-loket

Wilt u informatie over Wmo-voorzieningen of wilt u een aanvraag indienen, dan kunt u elke maandagochtend en donderdagochtend van 09.00 tot 12.00 uur terecht bij het Wmo-loket in het gemeentehuis van Lopik. Het loket is tijdens deze openingstijden telefonisch bereikbaar via telefoonnummer 0348-559955.

U kunt ook het Wmo-loket in de gemeente Nieuwegein benaderen. Dit loket is dagelijks geopend van 08.30 tot 13.00 uur en op woensdag van 08.30 tot 20.00 uur. Tijdens deze openingstijden is het loket te bereiken via telefoonnummer 030-6071280.

Wmo-platform

De eerste vergadering van het Wmo-platform na de zomervakantie vindt plaats op woensdag 24 september 2008 om 19.30 uur in Buurtvereniging Uitweg, Uitweg 6 te Lopikerkapel. De volgende vergaderingen zijn gepland op:

* dinsdag 21 oktober 2008, In t Witte Paard, Cabauw;
* woensdag 26 november 2008, Buurthuis Triangel, Polsbroekerdam.

Inwoners kunnen de vergadering van het Wmo-platform bijwonen; deze vergaderingen zijn openbaar. Zij zijn van harte welkom hun opmerkingen en ervaringen met de uitvoering van de Wmo aan de leden van het platform voor te leggen, bij voorkeur aan het begin van de vergadering om 19.30 uur. Dit mag zowel mondeling als schriftelijk. Vooraf aanmelden is niet nodig.

Informatie over het Wmo-platform kan worden ingewonnen bij mevrouw T. Loogman (0348-451663) of de heer W. Guijt (0348-551712).

Daarnaast kunt u voor nadere informatie terecht op deze website.
* Rapport tevredenheid Wmo Lopik.pdf