Gemeente Teylingen


Teylingen luistert naar burger:

07 augustus 2008

PERSBERICHT 7 augustus 2008 - Afschaffing eigen bijdrage leerlingenvervoer voor speciaal basisonderwijs. Vorig jaar is een burgerinitiatief ingediend voor afschaffing van de eigen bijdrage voor ouders met kinderen in het speciaal basisonderwijs. Het college van Teylingen neemt dit initiatief over nadat het in de raadscommissie Welzijn is besproken. Het college heeft een nieuwe Verordening leerlingenvervoer opgesteld

De nieuwe verordening wordt aan de commissie Welzijn van 9 september voorgelegd en daarna neemt op 25 september de gemeenteraad een besluit hierover. Wanneer ook de gemeenteraad akkoord gaat, treedt de nieuwe verordening voor het nieuwe schooljaar (2008/2009) in werking.

Het college van Teylingen stelt de raad voor om de regels voor het leerlingenvervoer in de verordening op de volgende punten te wijzigen:
* De eigen bijdrage voor ouders met kinderen in het speciaal basisonderwijs wordt afgeschaft.

* De leeftijd waarop het kind geacht wordt zelfstandig met de fiets of het openbaar vervoer te gaan, wordt verhoogd van 9 naar 12 jaar.

* Kinderen mogen ook van de voorschoolse opvang worden opgehaald en na school weer naar de naschoolse opvang worden gebracht. Volgens de verordening mogen kinderen alleen van huis worden opgehaald en weer naar huis worden gebracht. Met een zogenaamde beleidsregel is dat aangepast. Voorwaarde is wel dat de kinderopvangorganisatie in het kinderopvangregister van Teylingen staat ingeschreven en dat het bezoek aan de voor- of naschoolse opvang structureel is.

De nieuwe verordening moet nu nog door de gemeenteraad worden goedgekeurd. Op 25 september is het aan de gemeenteraad om naar aanleiding van het collegebesluit een besluit te nemen. Hieraan voorafgaand wordt de verordening besproken in de vergadering van de commissie Welzijn op 9 september.

Niet het eerste gehonoreerde initiatief

Dit burgerinitiatief is niet het eerste dat door de gemeente positief wordt ontvangen. De afgelopen jaren heeft de gemeente op initiatief van de bewoners:

* de hondenbelasting met ingang van 2009 afgeschaft;
* het Zijlpontje weer op zijn oude route teruggekregen;
* de verkeersveiligheid van de Teijlingerlaan besproken;
* het beheer en onderhoud van de Rijnsburgerweg door de Rekenkamercommissie onderzocht.

Adres & openingstijden