Gemeente Boxtel


Ontwerpbesluit wijzigingsplan bestemmingsplan Centrum Boxtel

Burgemeester en wethouders van Boxtel maken bekend dat van vrijdag 8 augustus 2008 tot en met donderdag 18 september 2008 de volgende ontwerpbesluiten ter inzage liggen:ontwerpbesluit tot het verlenen van vrijstelling als bedoeld in artikel 19, eerste lid van de Wet op de Ruimtelijke Ordening voor het bouwen van 10 woningen op het perceel hoek Baroniestraat/Molenstraat en het daarmee samenhangende:
- ontwerpbesluit tot vaststelling van hogere grenswaarden op grond van art. 83 van de Wet Geluidhinder.

Link:
http://www.boxtel.nl/nieuws.php
Inzage
De ontwerpbesluiten met bijbehorende bijlagen liggen gedurende bovengenoemde termijn ter inzage bij de afdeling Wonen en Milieu en zijn in te zien na telefonische afspraak met het secretariaat van de afdeling, telefoonnummer (0411) 655249. Zienswijzen
Gedurende bovengenoemde termijn kan een ieder schriftelijk een zienswijze over de ontwerpbesluiten naar voren brengen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 10.000, 5280 DA Boxtel.

07-08-2008


Gemeente Boxtel
Burgerzaken is vandaag open
van 9:00 tot 12:30 uur.
0411 - 655 911
gemeente@boxtel.nl