Gemeente Boxtel


Gedeeltelijke goedkeuring bestemmingsplan 'Landgoed Velder 2007'

Burgemeester en wethouders van Boxtel maken ingevolge artikel 28, lid 6, van de Wet op de Ruimtelijke Ordening bekend dat Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant bij besluit van 8 juli 2008, nr. 1360762, gedeeltelijk goedkeuring hebben verleend aan het bestemmingsplan ?Landgoed Velder 2007?, zoals de gemeenteraad dit heeft vastgesteld op 22 november 2007.

Link:
http://www.boxtel.nl/nieuws.php
Gedeputeerde Staten hebben goedkeuring onthouden aan het planvoorschrift met de bestemming Bedrijfsdoeleinden (B) en het met blauwe lijnen aangegeven plangedeelte van plankaart 1. Voor het overige is het bestemmingsplan goedgekeurd. Inzage
Het besluit van Gedeputeerde Staten en het bestemmingsplan liggen met ingang van 8 augustus 2008 gedurende 6 weken (tot en met 18 september 2008 ) voor iedereen ter inzage in de leeskamer van het gemeentehuis van Boxtel en in de leeszaal van de Openbare Bibliotheek, Burgakker 4, Boxtel. Beroep
Binnen deze termijn kan beroep worden aangetekend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage, door:iedereen, die zich tijdig met bedenkingen tot Gedeputeerde Staten heeft gewend;iedereen die kan aantonen, dat hij of zij redelijkerwijs niet in staat is geweest zich tijdig met bedenkingen tot Gedeputeerde Staten te wenden;
Daarnaast kan iedereen die bezwaren heeft tegen het onthouden van goedkeuring aan het genoemde gedeelte van het bestemmingsplan, daartegen beroep instellen.Volgens artikel 28, lid 7, van de Wet op de Ruimtelijke Ordening treedt het besluit van Gedeputeerde Staten in werking daags na afloop van de hiervoor aangegeven beroepstermijn. Als echter iemand binnen deze termijn een verzoek om een voorlopige voorziening heeft ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, treedt het besluit niet in werking voordat de Voorzitter op dit verzoek heeft beslist.Het gemeentehuis is op werkdagen geopend van 09.00 tot 12.30 uur. Wie niet in de gelegenheid is om tijdens de openingsuren het bestemmingsplan in te zien, kan hiervoor telefonisch een afspraak maken met de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling, (0411) 655 207.

07-08-2008


Gemeente Boxtel
Burgerzaken is vandaag open
van 9:00 tot 12:30 uur.
0411 - 655 911
gemeente@boxtel.nl