Gemeente Harenkarspel


Commissie Ruimtelijke Zaken vergadert

Woensdagavond 3 september vergadert de commissie Ruimtelijke Zaken (RZ) in het gemeentehuis aan de Oostwal in Tuitjenhorn. De vergadering begint om 19.30 uur in commissiekamer 013 bereikbaar via ingang avondgebruik aan de Delftweg. De vergadering wordt geleid door voorzitter Ir. M.A. Leyen, is openbaar en dus toegankelijk voor een ieder. Burgers die willen inspreken, kunnen zich tot een half uur voor de vergadering aanmelden bij de raadsgriffier.

Enkele onderwerpen op de agenda zijn:


1. Opening.

2. Spreekrecht burgers.

3. Vaststellen van de agenda (GRIFFIER/2008/7579).
4. Vaststelling van de besluitenlijst van de openbare vergadering van de raadscommissie RZ van 2 juli 2008 (GRIFFIER/2008/7239).


5. A. Instemmen met notitie over de nieuwe Wet ruimtelijke ordening en als vervolg daarop de gemeenteraad voorstellen:
6. Instemmen met de notitie "De nieuwe Wet ruimtelijke ordening in Harenkarspel".

7. In principe uitgaan van het bestemmingsplan en niet van een projectbesluit bij medewerking aan plannen die niet in het bestemmingsplan passen, omdat bij een projectbesluit binnen een jaar het bestemmingsplan toch moet worden herzien.
8. Versie 5 van de tarieventabel behorende bij de legesverordening Harenkarspel 2008 conform bijgevoegd besluit met bijlage vaststellen.

9. Het nemen van een afwijzende beslissing op een verzoek om een besluit als bedoeld in artikel 3.10/3.12 (projectbesluit) van de Wet ruimtelijke ordening aan burgemeester en wethouders delegeren, onder voorwaarde dat de commissie Ruimtelijke Zaken periodiek wordt geïnformeerd over de genomen beslissingen.
10. De "procedureverordening voor advisering tegemoetkoming in planschade 2008" conform bijgevoegd concept vaststellen.

6. Bij de herzieningsoperatie voor bestemmingsplannen uitgaan van een zo groot mogelijke flexibiliteit ter compensatie van het wegvallen van de artikel 19 vrijstelling.

11. Instemmen met de nieuwe werkwijze voor wat betreft afwikkeling van principeverzoeken tot aan bestemmingsplanwijziging, zoals op de bijlage is weergegeven, en

12. het mandaatstatuut conform bijgevoegd concept te wijzigen, waarbij 16a wordt toegevoegd en 13 wordt gewijzigd.
13. bij het vervaardigen van postzegelbestemmingsplannen uitgaan van het door de gemeente opdrachtgeven van bestemmingsplannen en doorrekenen van de kosten door middel van leges.
14. Instemmen met het in principe uitbesteden van bestemmingsplannen bij Vijn (stedelijk gebied)

De volledige agenda is te vinden elders op deze website www.harenkaspel.nl in de rubriek gemeentebestuur onder Agenda commissies.

Het wapen van de gemeente Harenkarspel
Gemeentehuis :
Oostwal 2,
1747 EZ Tuitjenhorn
Postbus 10,
1749 ZG Warmenhuizen
Telefoon 0226-396600