Provincie Overijssel

Informatiekaravaan komt in Raalte

Met de Ontwerp-Omgevingsvisie geeft de provincie Overijssel de richting aan voor de ontwikkeling van Overijssel tot 2020 en verder. Maar wat betekent dit voor de gemeente Raalte en omstreken en hoe wil de provincie haar ambities gaan uitvoeren? Welke ruimte is er voor Raalte als het gaat om nieuwe bedrijven? Hoe zit het met de verbetering van de spoorverbinding Zwolle-Deventer? Mag er schaalvergroting in de landbouw plaatsvinden? De provincie kan zich voorstellen dat de Ontwerp-Omgevingsvisie vragen oproept. Daarom trekt ook in februari de Omgevingsvisiekaravaan door de provincie Overijssel.

In elf gemeentehuizen richt de provincie een informatiestand in waar medewerkers van de provincie vragen beantwoorden en persoonlijk uitleg geven met behulp van kaarten, film en powerpointpresentaties.

Zienswijze
Gedeputeerde Staten hebben op 18 november jl. de Ontwerp-Omgevingsvisie vastgesteld en na bespreking door Provinciale Staten op 22 december jl, ligt de Ontwerp-Omgevingsvisie ter inzage. Hiermee is het formeel juridische traject gestart is. Dit betekent dat iedereen gedurende een periode van tien weken mondeling of schriftelijk zijn of haar zienswijze op de Ontwerp-Omgevingsvisie bij de provincie Overijssel kan indienen. Op de informatiebijeenkomst kunt u uw mondelinge zienswijze indienen.

Wilt u uw zienswijze schriftelijk indienen dan kunt u die sturen naar:

Provincie Overijssel
Programmasecretariaat Omgevingsvisie
Postbus 10078,
8000 GB Zwolle

Definitieve Omgevingsvisie
Provinciale Staten zijn van plan in maart enkele hoorzittingen in de provincie houden om nader geïnformeerd te worden over de achtergronden van de zienswijzen. Ten behoeve van commissiebehandeling in mei 2009 zullen Gedeputeerde Staten de definitieve Omgevingsvisie en reactienota op de zienswijzen aan PS aanbieden, zodat vaststelling in juni 2009 kan plaatsvinden. De uiteindelijke Omgevingsvisie kan dus ten opzichte van dit Ontwerp gewijzigd worden naar aanleiding van zienswijzen en behandeling in PS. Provinciale Staten zullen uiteindelijk in juni 2009 de Omgevingsvisie Overijssel vaststellen.

Meer informatie
Kijk op www.omgevingsvisie.nl voor het volledige document Ontwerp-Omgevingsvisie, bijlagen en de beleidsperspectievenkaart. Tevens is daar binnenkort de samenvattende brochure te vinden. Ook de data en locaties van de informatiebijeenkomsten staan daarop gepubliceerd.

* Datum: 24 februari 2009

* Tijd: van 17.00 uur tot 20.30 uur

* Locatie: gemeentehuis, Zwolsestraat 16 in Raalte