Gemeente Oldebroek


Besluiten & Plannen uit het gemeentenieuws van dinsdag 24 februari 2009

TIJDELIJKE VERKEERSMAATREGELEN
Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten:
- eenrichtingsverkeer in te stellen voor alle verkeer op de Elburgerweg, Hanesteenseweg, Oude Kerkweg en Vogelzangveldweg in Hattemerbroek op de zaterdagen 7, 14 en 21 maart 2009 telkens van 10.30 tot 14.30 uur in verband met het houden van wielrenwedstrijden.

INGEKOMEN BOUW- EN SLOOPPLANNEN
BOUWAANVRAAG
Burgemeester en wethouders maken bekend dat een aanvraag om bouwvergunning is ingediend voor het:
-vervangen van bijgebouwen door een kapschuur, Zuiderzeestraatweg 666 te Hattemerbroek (20090037/RO - 9 februari 2009);
-vervangen van bijgebouwen door een schuur, Zuiderzeestraatweg 666 te Hattemerbroek (20090044/RO - 9 februari 2009);
-gedeeltelijk veranderen van een bedrijfsloods/opslagloods, Zuiderzeestraatweg 213 te Oldebroek (20090043/RO - 12 februari 2009);
-gedeeltelijk veranderen van een woning en oprichten van een garage/berging, de Bulten 14 te Wezep (20080284/RO - 13 februari 2009);
-gedeeltelijk vernieuwen van een woning, Bovenstraatweg 12 te Oldebroek (20080442/RO - 13 februari 2009);
-vergroten van een woning, Zwarteweg 89 te Oosterwolde (20090049/RO - 18 februari 2009);
-plaatsen van een carport, Knolgroenakker 10 te Wezep (20090051/RO - 19 februari 2009).

SLOOPAANVRAAG
Burgemeester en wethouders maken bekend dat een aanvraag om sloopvergunning is ingediend voor het:
-slopen van een woning met bijgebouw, Zuiderzeestraatweg 716 te Hattemerbroek (20090048/RO 13 februari 2009);
-slopen van bedrijfspanden, Zuiderzeestraatweg 171 en 173 BG te Oldebroek (20090047/RO - 16 februari 2009).

Het dossiernummer en de datum van binnenkomst staan tussen haakjes achter de aanvraag/melding vermeld. Deze bekendmaking is bedoeld als informatie over de nog te behandelen aanvragen. Be­langhebbenden worden hiermee in de gelegenheid gesteld kennis te nemen van de inhoud van de aanvragen. Voor meer informatie kunt u, op werkdagen tijdens openingsuren, contact opnemen met de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling.

VERGUNNINGEN
(besluiten waartegen bezwaar mogelijk is)


*van college B en W

VERGUNNINGEN/TOEKENNINGEN WONINGWET

BOUWVERGUNNING
Burgemeester en wethouders hebben bouwvergunning verleend voor het:
-vergroten van een woning, Voskuilerdijk 35 te Hattemerbroek (20080389/RO - 16 februari 2009);
-plaatsen van een berging, Koningin Wilhelminalaan 4 te Wezep (20090028/RO - 16 februari 2009);
-geheel plaatsen van een paardenstal/schuur, Zuiderzeestraatweg 150 en 152 te Oldebroek (20080453/RO - 17 februari 2009);
-oprichten van een potstal, Laanzichtsweg 10 te Oldebroek (20090011/RO - 17 februari 2009);
-plaatsen van twee dakkapellen, Wolweversstraat 10 te Wezep (20090019/RO - 18 februari 2009);
-oprichten van 63 woningen, Noordsingel 1 t/m 45A (oneven) en 86 t/m 118 (even), de Bulten 18 t/m 34 (even) en Colijnhof 1 /tm 11 (oneven) te Wezep (door vrijstelling op grond van artikel 19, lid 2 van de WRO) (20080358/RO - 19 februari 2009).

Het dossiernummer en de datum van verzending staan tussen haakjes achter de aanvraag/melding vermeld. Voor meer informatie kunt u, op werkdagen tijdens openingsuren, contact opnemen met de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling.

VERGUNNING
De volgende vergunningen zijn verleend aan:

- mevrouw E. Bakker-Doornwaard namens Boerderijmuseum De Bovenstreek uit Oldebroek voor het houden van een oogstfeest op zaterdag 8 augustus 2009 van 10.00 tot 16.00 uur op het terrein van de boerderijmuseum De Bovenstreek aan de Bovenstraatweg 10-I in Oldebroek. Ontheffing wordt verleend op het verbod om tussen genoemde tijden een geluidsinstallitie te gebruiken;
- mevrouw J. Wolfsen-van Werven namens Stichting Vrienden van IJsselvliedt uit Wezep voor het verkopen van oliebollen in Wezep op woensdag 30 en donderdag 31 december 2009, waarvan de opbrengst bestemd is voor Mappa Mondo.

KAPVERGUNNING
De volgende kapvergunning is verleend aan:

- de heer R. Vos namens De Gilden Ontwikkeling Kampen BV voor het kappen van vijf bomen op het perceel Zuiderzeestraatweg 171-173 in Oldebroek.


*van de burgemeester

VERGUNNING
De volgende vergunning zijn verleend aan:

- mevrouw D. Doornewaard-Schoonhoven uit Oosterwolde voor het houden van een promotiedag Ballonsport op zaterdag 7 maart 2009 van 10.00 tot 17.00 uur in de gymzaal Oosterswolde, van Oldebarneveltweg 42 in Oosterwolde;
- mevrouw Y. During namens voetbalvereniging WHC uit Wezep voor het houden van een boeldag op zaterdag 21 maart 2009 van 08.30 tot 16.00 uur in de kantine van voetbalvereniging WHC aan de Hoeloosweg 15 in Wezep;
- de heer L. Oosterbroek namens Hervormde gemeente Pauluskerk Wezep voor het houden van een autowasdag op het parkeerterrein van de Hervormde gemeente Pauluskerk Wezep aan de van Limburg Stirumlaan 16 in Wezep op zaterdag 18 april 2009 van 09.00 tot 14.00 uur;
- de heer J. Petersen namens Stichting Truckrun Noord West Veluwe uit Ermelo voor het houden van een truckerdag voor verstandelijke en lichamelijke gehandicapte mensen op 5 september 2009. De route zal voor een deel door de gemeente Oldebroek gaan.

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan iedere belanghebbende tegen bovengenoemde besluiten binnen zes weken, nadat het besluit aan de aanvrager is toegezonden of anderszins bekend is gemaakt, een bezwaarschrift indienen bij het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen. Het indienen van een bezwaar schorst de werking niet. Een voorlopige voorziening kan gevraagd worden bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Zutphen, sector bestuursrecht, Postbus 205, 7200 AE, Zutphen. Hiervoor is in het algemeen griffierecht verschuldigd. Voor meer inlichtingen hierover: telefoon (0525) 638 200.

VRIJSTELLING BESTEMMINGSPLAN
OP GROND VAN DE WET OP DE RUIMTELIJKE ORDENING (OUD) Burgemeester en wethouders van Oldebroek maken bekend dat zij voornemens zijn om op basis van artikel 15 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening vrijstelling te verlenen van het geldende bestemmingsplan:
-Bedrijventerrein Hattemerbroek; Voor het plaatsen van een energiecentrale op het perceel Middeldijk 18 te Hattemerbroek (20060314/RO). Het ontwerpbesluit en de bijbehorende stukken liggen met ingang van 25 februari 2009 gedurende zes weken voor een ieder tijdens de openingstijden ter inzage in het gemeentehuis te Oldebroek, bij het loket op de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling. Gedurende deze termijn kan een ieder schriftelijk zienswijzen omtrent het voornemen om vrijstelling te verlenen naar voren brengen. De zienswijze dient te worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Oldebroek, Postbus 2, 8096 ZG Oldebroek. Gedurende deze termijn kan een ieder ook mondeling hun zienswijze naar voren brengen. Daartoe kan tijdens kantooruren een afspraak worden gemaakt met de heer J.W. van Hoorn van de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling (0525) 638 333.

ONTHEFFING BESTEMMINGSPLAN
OP GROND VAN DE WET RUIMTELIJKE ORDENING
Burgemeester en wethouders van Oldebroek maken ingevolge het bepaalde in artikel 3.24 van de Wet ruimtelijke ordening juncto afdeling 3.4 van de Awb bekend dat zij voornemens zijn om op basis van artikel 3.23 van de Wet ruimtelijke ordening juncto artikel 4.1.1 van het Besluit ruimtelijke ordening gegeven mogelijheid ontheffing te verlenen van het ter plaatse geldende bestemmingsplan:
-"Wezep-Oost"; voor het vervangen van bijgebouwen door één bijgebouw op het perceel Wolweverstraat 14 te Wezep (20080458/RO);
-"Wezep-Centrum"; voor het gedeeltelijk vergroten van een woning op het perceel Kalmiastraat 23 te Wezep (20090003/RO). Het ontwerpbesluit en de bijbehorende stukken liggen met ingang van 25 februari 2009 gedurende zes weken voor een ieder tijdens de openingstijden ter inzage in het gemeentehuis te Oldebroek, bij het loket op de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling. Gedurende deze termijn kan een ieder schriftelijk zienswijzen omtrent het voornemen om ontheffing te verlenen naar voren brengen. De zienswijze dient te worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Oldebroek, Postbus 2, 8096 ZG Oldebroek. Gedurende deze termijn kan een ieder ook mondeling hun zienswijze naar voren brengen. Daartoe kan tijdens kantooruren een afspraak worden gemaakt met de heer J.W. van Hoorn van de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling (0525) 638 333.

MANDAATBESLUIT
Voor het heffen en invorderen van gemeentelijke belastingen en voor de uitvoering van de Wet waardering onroerende zaken heeft het college van burgemeester en wethouders het hoofd van de afdeling Financiën aangewezen. Die ambtenaar heeft een aantal van zijn bevoegdheden overgedragen aan andere ambtenaren. Het hoofd van de afdeling Financiën blijft echter wel verantwoordelijk voor de bevoegdheden die hij heeft overgedragen. De overgedragen bevoegdheden staan in een geactualiseerd mandaatbesluit, dat op 18 februari 2009 door het hoofd van de afdeling Financiën is vastgesteld. De bekendmaking van het mandaatbesluit heeft plaatsgevonden door opneming daarvan in het register van besluiten/verordeningen gemeentelijke belastingen op 20 februari 2009, onder nummer 12L. Het besluit is op werkdagen van 9.00 tot 12.00 uur kosteloos in te zien bij de voorlichter in het gemeentehuis, Raadhuisplein 1 in Oldebroek. Op verzoek en tegen betaling kunt u er een kopie van krijgen. Het besluit staat ook op de website www.oldebroek.nl.