Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport


4. Antwoorden op kamervragen van Van Gerven over het sociaal plan bij de overname van de IJsselmeerziekenhuizen

Antwoorden op kamervragen van Van Gerven over het sociaal plan bij de overname van de IJsselmeerziekenhuizen

Kamerstuk, 23 februari 2009

De Voorzitter van de Tweede Kamer
der Staten-Generaal
Postbus 20018
2500 EA DEN HAAG

23 februari 2009

CZ-K-U-2906176

Geachte voorzitter,

Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van het Kamerlid Van Gerven (SP) over het sociaal plan bij de overname van de IJsselmeerziekenhuizen (2009Z00145/2080909150).

Hoogachtend,
de minister van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport,

dr. A. Klink

Vraag 1

Wat is uw reactie op het bericht dat de vakbonden tegen een te snelle reorganisatie zijn van de IJsselmeerziekenhuizen?

Antwoord 1

Alvorens ik overga tot het beantwoorden van uw vragen, wil ik aangeven dat ik mij ervan bewust ben dat de beantwoording lang op zich heeft laten wachten. Daarvoor bied ik u mijn excuses aan. Vanwege het feit dat de IJsselmeerziekenhuizen de steunaanvraag bij de NZa hebben herzien was het onduidelijk hoe de saneringsplannen, waaronder het sociaalplan, vorm zouden krijgen.

Dan nu mijn antwoord op de voorliggende vraag. Ik kan de reactie vanuit de optiek van de vakbonden wel begrijpen, want bij een minder snelle reorganisatie biedt het natuurlijke verloop van werknemers de kans om gedwongen ontslagen te vermijden. Vanuit de continuïteit van zorg geredeneerd is het van belang om zo snel mogelijk het ziekenhuis weer gezond te krijgen en orde op zaken te stellen.

Vraag 2

Waarop baseert u de aanname dat 25% minder mensen de IJsselmeerziekenhuizen op dezelfde manier kunnen blijven functioneren? Denkt u niet dat de werkdruk voor het overblijvende personeel te hoog wordt?

Antwoord 2

Uitgangspunt van de plannen van de MC Groep is de aanwezigheid van een basisziekenhuis in Lelystad en tijdelijk ook voortzetting van de activiteiten in Emmeloord. De noodzakelijke personeelsformatie is tot stand gekomen door toepassing van normgetallen en benchmarkgegevens met andere ziekenhuizen

Het ziekenhuis heeft aangegeven dat het met minder personeel door kan gaan door onder andere: lagere productieafspraken; het aanpassen van werkprocessen (waaronder automatisering); betere planning van de werkzaamheden en het optimaliseren van de verhouding medewerkers in het zorgproces ten opzichte van het management en ondersteunende functies.

Vraag 3

Is het waar dat de MC Groep voor het boventallige personeel dat geen baan elders heeft kunnen vinden tot nu toe geen sociale afvloeiingsregeling wil verzorgen? Zo ja, wat is uw oordeel hierover? Hoe rijmt u dit met uw uitspraak dat een sociaal plan voortkomt uit de CAO?(2

Antwoord 3

De MC Groep heeft naar aanleiding van het aangepaste steunverzoek op dinsdag 10 februari 2009 opnieuw met de vakbonden gesproken over het sociaal plan. Op 11 februari hebben zij gezamenlijk bekend gemaakt dat een akkoord gesloten is. De CAO ziekenhuizen zal voor 100% gevolgd worden. Afgesproken is dat als duidelijk is wat er met Emmeloord gaat gebeuren de rechten uit de oude sociale plannen tegen het licht gehouden worden.

Vraag 4

Bent u bereid, mede gezien de forse steun die de overheid aan de IJsselmeerziekenhuizen heeft toegezegd, er zorg voor te dragen dat er een sociaal plan komt voor het boventallige personeel? Zo nee, waarom niet?

Antwoord 4

Zoals u in mijn antwoord op vraag 3 heeft kunnen lezen zijn de MC-groep en de vakbonden tot een akkoord gekomen over een sociaal plan.

Vraag 5

Is het waar dat Achmea voor ongeveer 15% minder zorg heeft ingekocht bij de IJsselmeerziekenhuizen? Wat is uw oordeel daarover?

Antwoord 5

In het steunverzoek dat bij de NZa is ingediend wordt inderdaad rekening gehouden met lagere productieafspraken tussen Achmea en het ziekenhuis. Tussen Achmea en het ziekenhuis is evenwel de afspraak gemaakt dat eventuele meerproductie wordt gehonoreerd. Dit lijkt mij een werkbare afspraak.

Vraag 6

Op welke wijze denkt u dat de IJsselmeerziekenhuizen goed door kunnen starten als zorgverzekeraars minder zorg inkopen? Bent u bereid Achmea en eventuele andere zorgverzekeraars daar op aan te spreken? Zo, nee waarom niet?

Antwoord 6

Met de gemaakte afspraken wordt de werkelijke productie bekostigd. Gezien het gezamenlijk indienen van het verzoek tot balanssteun constateer ik dat partijen het over deze afspraken eens zijn.

In het VAO met u op 11 februari 2009 heb ik aangegeven in de loop van mei in een brief terug te komen op de lessen die ik uit deze casus heb geleerd. In deze brief zal ik, zoals toegezegd, ook ingaan op de rol en verantwoordelijkheid van de zorgverzekeraars.


1) Omroep Flevoland, 5 januari 2009.

2) Plenaire vergadering Tweede Kamer, 18 december 2008.