Stimuleren gemeenten voor aanpak regeldruk

24/02/2009 10:42

VNG

Extra budget beschikbaar voor gemeenten om belemmeringen voor ondernemers en burgers weg te werken

Gemeenten, het Rijk en de Kamers van Koophandel willen de regeldruk voor ondernemers en burgers verminderen en de dienstverlening merkbaar verbeteren. Zij maken hiervoor extra budget beschikbaar. Dit besluit is op maandag 23 februari jl. vastgelegd in een overeenkomst tussen het Rijk en de VNG (Vereniging Nederlandse Gemeenten). Het ministerie van BZK en de Regiegroep Regeldruk (samenwerking tussen het ministerie van Economische Zaken en Financiën) stellen euro 500.000,- beschikbaar aan de regionale Kamers van Koophandel om samen met de gemeenten de regeldruk verder aan te pakken.

Gemeenten kunnen in de praktijk tegen inhoudelijke belemmeringen oplopen die het verminderen van de regeldruk of het verbeteren van de dienstverlening belemmeren. Hiervoor is nu hulp beschikbaar. De regeling is bedoeld om inhoudelijke belemmeringen bij gemeenten weg te nemen en helpt bij de implementatie van vereenvoudigingen, zoals het afschaffen van de terras-, vent- en reclamevergunning. Alle gemeenten die betrokken zijn bij een regionaal samenwerkingsverband kunnen hiermee gemeenschappelijke activiteiten (mede) financieren. Een voorwaarde is dat de Kamer van Koophandel steeds deel moet uitmaken van deze regionale samenwerkingsverbanden. Ook moet de inzet leiden tot het bereiken van merkbare resultaten bij de gemeenten in de vorm van besluiten, vereenvoudigde verordeningen, afgeschafte vergunningen, begrijpelijke formulieren, etc.

Het jaar 2009 is een belangrijk jaar waarin gemeenten resultaten voor de komende gemeenteraadsverkiezingen kunnen bereiken met bijvoorbeeld de gedereguleerde VNG-Modelverordeningen en de kwaliteitsnormen voor betere dienstverlening. Met de regeling wordt duidelijk hoe gemeenten met de gemeentelijke basisadministratie, het handelsregister, kadaster en kentekenregister niet meer informatie aan ondernemers hoeven te vragen dan nodig is. Met behulp van de regeling worden deze mogelijkheden geïmplementeerd en merkbare resultaten op gebied van dienstverlening voor ondernemers geboekt.

Met regionale samenwerking kunnen gemeenten van elkaar kunnen leren en elkaars praktijkvoorbeelden gebruiken. De betrokkenheid van het bedrijfsleven is noodzakelijk om de merkbaarheid van de resultaten te borgen. De betrokkenheid op bestuurlijk niveau is nodig om te borgen dat acties en prioriteiten worden gedragen en resultaten worden geïmplementeerd. In de huidige praktijk zijn er al diverse samenwerkingsverbanden en deze tonen aan dat er gezamenlijk goede resultaten zijn te behalen.