Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018
2500 AE Den Haag

Den Haag Ons kenmerk
23 februari 2009 VO/FBI/101277

Onderwerp Bijlage(n) Aanbieden rapport onderzoek huisvesting Rapport onderzoek huisvesting voortgezet voortgezet onderwijs onderwijs

Hierbij bied ik u aan het rapport over het onderzoek huisvesting voortgezet onderwijs, uitgevoerd door Regioplan beleidsonderzoek in Amsterdam. Conform de doelstelling van het onderzoek biedt het rapport zicht op het functioneren van de gedeelde verantwoordelijkheid voor de huisvesting van het voortgezet onderwijs. Daarnaast worden de voor- en nadelen van de huidige systematiek en het draagvlak voor alternatieven (waaronder de overheveling van taak en budget voor onderwijshuisvesting van de gemeenten naar de schoolbesturen) geschetst. Het onderzoek is begeleid door een commissie bestaande uit vertegenwoordigers van de VNG, het ministerie van BZK, de VO-raad en van besturenorganisaties voor het voortgezet onderwijs. In mijn brief aan uw Kamer van 4 februari 2009 over de vermogenspositie voortgezet onderwijs heb ik u een nieuw onderzoek naar de onderwijshuisvesting aangekondigd, gezamenlijk uit te voeren met het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Aanleiding voor het nieuwe onderzoek is de constatering van de Inspectie van het Onderwijs dat er aanwijzingen zijn dat er een substantieel deel van de vergoeding voor de personele en materiële exploitatie besteed is aan gebouwen. Dit, terwijl het ­ behalve bij vrijwillige doordecentralisatie - de verantwoordelijkheid is van de gemeenten om de eerste inrichting en (vervangende) nieuwbouw of uitbreiding van gebouwen te bekostigen. Het gezamenlijk uit te voeren onderzoek beoogt inzicht te verschaffen in de wijze waarop schoolbesturen en gemeenten tot hun investeringsbeslissingen voor wat betreft onderwijshuisvesting komen en welke motieven hierbij een rol spelen. Het onderzoek van Regioplan dat ik u hierbij aanbied, was niet gericht op het uitdiepen van dat deelaspect en biedt slechts een eerste aanwijzing dat schoolbesturen ook zelf, los van de zogenaamde vrijwillige doordecentralisatie, investeren in nieuwbouw.

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Rijnstraat 50, Postbus 16375, 2500 BJ Den Haag T +31-70-412 3456 F +31-70-412 3450 W www.minocw.nl Contactpersoon: H.T.G. Kaspersen T +31-70-412 4741 IPC 2650 h.t.g.kaspersen@minocw.nl
blad 2/2

Met het aanbieden van het rapport van Regioplan wordt voldaan aan een toezegging in de brief aan uw Kamer met het onderwerp Bekostigingssystematiek Voortgezet Onderwijs van 20 april 2007 (kamerstuk 30 800 VIII, nr. 119).

de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

Marja van Bijsterveldt-Vliegenthart