Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap


2009Z03275 / 2080914670

Vragen van het lid Jasper van Dijk (SP) aan de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over scholen die in financiële problemen komen omdat ze veel eerstegraads leraren hebben. (Ingezonden 23 februari 2009)


1
Wat is uw reactie op het bericht dat gymnasia vrezen voor financiële problemen, omdat ze de overeengekomen salarisverhoging voor leraren in het Actieplan Leerkracht zelf moeten betalen? 1)


2
Deelt u de mening dat het probleem wordt veroorzaakt omdat u de scholen financiert op basis van streefpercentages, terwijl de scholen daarboven uitkomen? Zo ja, ziet u het risico van downgrading (niveaudaling van de leraar) omdat scholen geen nieuwe eerstegraadsleraren meer kunnen aannemen?


3
Hoeveel scholen hebben meer eerstegraadsleraren in dienst met schaal 12 (LD) dan het door u afgesproken streefpercentage?


4
Hoe gaat u om met het verwachte tekort op het Stedelijk Gymnasium Nijmegen van "vier tot zes ton", als gevolg van het Actieplan Leerkracht? Wat zijn de verwachte tekorten op andere scholen met meer eerstegraadsleraren dan het streefpercentage?


5
Erkent u dat het risico bestaat dat de gymnasia "drastisch" zullen moeten snoeien in het aantal bovenbouwleraren?


6
Deelt u de mening dat het Actieplan Leerkracht zijn doel voorbij schiet als er te weinig budget is om alle eerstegraadsleraren het salaris te geven waar zij recht op hebben? Bent u bereid om dit probleem met behulp van aanvullende financiering op te lossen (cq. het naar voren halen van geplande investeringen)?


7
Hoe voorkomt u dat nieuwe eerstegraadsleraren gymnasia zullen ontlopen, omdat deze scholen onvoldoende budget hebben?


8
Hoe voorkomt u dat scholen gedwongen worden om lager opgeleide leraren aan te stellen omdat de scholen het budget niet hebben voor een eerstegraads leraar?


1) NRC Next, 18 februari 2009

Toelichting: deze vragen dienen ter aanvulling op eerdere vragen ter zake van het lid Dezentjé Hamming-Bluemink (VVD), ingezonden 19 februari 2009, (vraagnummer
2009Z03002 / 2080914190)