Ministerie van Economische Zaken


Convenant versnelling implementatie lokale regeldruk aanpak middels regionale samenwerkingsverbanden_DEF _3_


CONVENANT


Over het versterken van de regionale samenwerking tussen gemeenten en bedrijfsleven en - zo mogelijk
- burgeractoren met als doel de regeldruk bij gemeenten merkbaar te verminderen


Ondergetekenden,

· Kamer van Koophandel Nederland, gevestigd aan de Koningskade 30, 2596 AA te Den Haag, hierbij
vertegenwoordigd door de heer F. van Steenis, algemeen directeur, hierna te noemen "KvK NL",


· Vereniging van Nederlandse Gemeenten, gevestigd aan de Nassaulaan 12, 2514 JS te Den Haag, hierbij
vertegenwoordigd door de heer drs. C.J.G.M. de Vet, lid directieraad VNG, verder te noemen "VNG",


· Ministerie van Binnenlandse Zaken, gevestigd aan de Schedeldoekshaven 200, 2511 EZ te Den Haag,
hierbij vertegenwoordigd door de heer A.H.A. Thijssen, directeur Directie DRI, verder te noemen "BZK",


· Regiegroep Regeldruk (samenwerkingsverband van de Ministeries van EZ en Financiën), gevestigd aan de
Korte Voorhout 7, 2511 CW te Den Haag, hierbij vertegenwoordigd door de heer drs. H.A.M. Grol, MT RR,
verder te noemen "RR",


gezamenlijk aan te duiden als partijen,


In aanmerking nemende dat:

Partijen de ambitie hebben te bevorderen dat de gemeenten de regeldruk verminderen en de dienstverlening
aan bedrijven en burgers verbeteren. De doelstellingen op dit terrein zoals verwoord in het Bestuursakkoord
VNG-Rijk en de Uitvoeringsagenda Dienstverlening en regeldruk gemeenten zijn relevant op landelijke,
regionale en lokale schaal. Veel gemeenten zijn hiermee bezig. In de afgelopen jaren diverse instrumenten zijn
ontwikkeld waarmee de doelstellingen kunnen worden gerealiseerd. Nu komt het aan op implementatie van
instrumenten en maatregelen voordat de gemeentelijke verkiezingen van 2010 plaatsvinden. Gemeenten blijken
inhoudelijke belemmeringen te ervaren (bijvoorbeeld bij de vertaling maatregelenplannen naar verordeningen),
waarvoor een aanvullende kennisimpuls nodig is. Context hierbij is dat:
· het Kabinet als doelstellingen heeft voor in 2011 de regeldruk met 25% te verminderen, de dienstverlening
te verbeteren en toezichtlasten te verminderen.
· de VNG en het Kabinet in het bestuursakkoord van 4 juni 2007 afspraken hebben gemaakt over verbetering
van de dienstverlening en vermindering van de regeldruk vóór eind 20101.
· de gemeenten als ambitie hebben in 2015 hét frontoffice van de overheid te zijn.
· de Kamers van Koophandel werken aan het stimuleren van de regionale economie. Eén van de prioriteiten
is de regeldruk en administratieve lasten voor ondernemers te reduceren. De Kamers van Koophandel zijn
door hun regionale structuur en aanwezigheid bij uitstek in staat om, samen met de andere partijen,
overheid en bedrijfsleven, eraan bij te dragen dat gemeenten concrete reductiemogelijkheden realiseren.
· de huidige economische omstandigheden snelle implementatie van maatregelen gericht op vermindering
van regeldruk en verbetering van dienstverlening extra noodzakelijk maken.


Verklaren als volgt te zijn overeengekomen:

1 Partijen streven ernaar in 2009 en 2010 te bevorderen dat gemeenten hun regeldruk merkbaar verminderen
door invoering van de maatregelenplannen uit de Tijdelijke regeling stimulering aanpak vermindering
administratieve lasten ("voucherregeling"), waardoor minimaal het niveau van regeldrukvermindering wordt


1 Deze afspraken zijn vastgelegd in een uitvoeringsagenda "dienstverlening en regeldruk gemeenten" d.d. 5 oktober 2007 gekoppeld aan
het bestuursakkoord.

---


gerealiseerd die volgt uit implementatie van de VNG modelverordeningen, en door verbetering van
dienstverlening voor bedrijven en burgers2.

2 KvK NL stelt onder de voorwaarden zoals genoemd in de bijlage, welke aan dit convenant is gehecht, een
implementatieregeling voor regeldrukmaatregelen beschikbaar via de Kamers van Koophandel gericht op
regeldrukvermindering door gemeenten met gebruik van regionale samenwerkingsverbanden van
gemeenten en maatschappelijke actoren.

3 RR en BZK stellen voor deze implementatieregeling in totaal 500.000 beschikbaar aan KvK NL3 .
4 KvK NL draagt zorg voor de uitvoering van deze implementatieregeling en wordt bij de uitvoering
ondersteund door RR, VNG, BZK en de Kamers van Koophandel.
5 De implementatieregeling wordt zodanig ingericht dat de uitvoeringslasten voor aanvrager en KvK NL
beperkt zijn en de kans op het daadwerkelijk realiseren van merkbare regeldrukvermindering maximaal is.
6 RR, VNG, BZK en de Kamers van Koophandel spannen zich in te bevorderen dat
samenwerkingsverbanden in het hele land actief zijn en zich verder ontwikkelen tot Regionale
Regeldrukpanels.

7 Aanvragen voor de implementatieregeling kunnen tot 1 september 2009 worden ingediend. De aan een
Kamer van Koophandel toegekende voucher heeft een looptijd van een jaar na toekenning van de voucher.
8 Het Rijk bevoorschot de beschikbare middelen aan KvK NL. De aan KvK NL toegekende middelen die niet
worden besteed worden terugbetaald.


De afspraken (ondermeer de voorwaarden en criteria) zijn uitgewerkt in de bijlage, welke aan dit convenant is
gehecht en daarvan onverbrekelijk deel uitmaakt. De afspraken in dit convenant zijn niet juridisch afdwingbaar.


Aldus vastgelegd op twee pagina's tekst (exclusief pagina's van de bijlage) en in viervoud ondertekend waarvan
één exemplaar bestemd is voor KvK NL, één exemplaar voor VNG, één exemplaar voor BZK en één exemplaar
voor RR, waarbij ieder der kopieën geacht wordt een origineel te zijn.


KvK NL VNG
Dhr. F. van Steenis Dhr. drs. C.J.G.M. de Vet
......................... (datum) ........................ (datum)
........................ (plaats) ........................ (plaats)


BZK RR
Dhr. A.H.A. Thijssen Dhr. drs. H.A.M. Grol
......................... (datum) ......................... (datum)
......................... (plaats) ......................... (plaats)


2 De maatregelen die middels dit convenant worden gefinancierd zijn gericht op implementatie van regeldrukmaatregelen en hebben alleen
indirect effect op de dienstverlening.

3 Na ondertekening van het convenant wordt de uitbetaling in werking gezet.
---


BIJLAGE Uitwerking afspraken over het versterken van de regionale samenwerking tussen de Kamer van
Koophandel Nederland (hierna te noemen: KvK NL), de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (hierna te
noemen:VNG), het Ministerie van BZK(hierna te noemen: BZK) en de Regiegroep Regeldruk (bestaand uit
Economische Zaken en Financiën) (hierna te noemen: RR).Deze bijlage is onderdeel van het convenant
waarnaar in de titel wordt verwezen.


1 Inleiding

Gemeenten, het Rijk en de Kamers van Koophandel hebben ambities de regeldruk bij gemeenten te
verminderen en de dienstverlening te verbeteren. Dit is ook vastgelegd in het bestuursakkoord tussen Rijk en
de VNG. Om de ambities te realiseren werken de VNG, BZK en de RR samen aan merkbare
regeldrukvermindering in gemeenten. Hiervoor is het programma Minder Regels Meer Service in uitvoering.


Het jaar 2009 is een cruciaal jaar voor de tijdige implementatie van de beschikbare instrumenten waardoor
gemeenten uiterlijk in 2011 resultaten4 realiseren die leiden tot merkbare lastenvermindering voor burgers en
bedrijven. Deze instrumenten voor gemeenten zijn gereed. Bijvoorbeeld: De VNG heeft de modelverordeningen
gedereguleerd, circa 270 gemeenten hebben hun regels doorgelicht met behulp van de voucherregeling en het
normenkader dienstverlening, de kwaliteitshandvesten en de Burger Service Code zijn beschikbaar.


Met deze gezamenlijke afspraak wordt een implementatieregeling voor regeldrukmaatregelen (hierna te
noemen `implementatieregeling') ingesteld om inhoudelijke belemmeringen weg te nemen bij gemeenten en
aldus benodigde resultaten te (doen) realiseren in deze gemeenten. De filosofie achter de
implementatieregeling is dat:

· gemeenten in de regio die betrokken zijn bij de Regionale Regeldruk Panels (RRP)/regionale
samenwerkingsverbanden en concrete ambities hebben om merkbare resultaten op het gebied van
regeldrukvermindering te realiseren, gebruik kunnen maken van de implementatieregeling om activiteiten
(mede) te financieren gericht op het in groepsverband implementeren van maatregelenplannen die het
resultaat zijn van de eerdere "Tijdelijke regeling stimulering aanpak vermindering administratieve
lasten"5.die van juni 2007 tot en met juni 2008 in werking was.
· bij het realiseren deze gemeenten in de praktijk inhoudelijke of culturele belemmeringen tegenkomen die de
realisatie bedreigen en waarvoor ze ondersteuning nodig hebben.
· gemeenten in de regio met elkaar en het regionaal bedrijfsleven samenwerken via een Regionaal
Regeldruk Panel of een daarop lijkend samenwerkingsverband om resultaten te realiseren. De Kamers van
Koophandel moeten steeds deel uitmaken van deze regionale samenwerkingsverbanden.
· de implementatieregeling de regionale samenwerking versterkt en moet leiden tot daadwerkelijke realisatie
van merkbare resultaten bij de gemeenten in de vorm van besluiten, vereenvoudigde verordeningen,
afgeschafte vergunningen, begrijpelijke formulieren, etc.


2 Regeldrukaanpak in regio's versterken: merkbare resultaten.
Gemeenten hebben behoefte aan regionale samenwerking zodat zij van elkaar kunnen leren en elkaars
praktijkvoorbeelden kunnen gebruiken. Betrokkenheid van bedrijfsleven is noodzakelijk om de merkbaarheid
van de resultaten te borgen. Betrokkenheid op bestuurlijk niveau is nodig om te borgen dat acties en prioriteiten
worden gedragen en resultaten worden geïmplementeerd.
Om merkbare resultaten te boeken is het gewenst dat gemeenten en bedrijfsleven in regionale regeldrukpanels
of regionale werkverbanden (hierna te noemen `regionale samenwerkingsverbanden') samenwerken aan de
implementatie van de beschikbare instrumenten. In de huidige praktijk zijn er al diverse


4 Merkbare resultaten van gemeenten: daadwerkelijke en substantiële vermindering van regeldruk en verbetering van dienstverlening
realiseren welke aansluiten bij de behoeften van lokale bedrijven en burgers die daardoor ook daadwerkelijk merken dat het uitvoeren van
activiteiten (bijvoorbeeld het bouwen van een pand of starten van een restaurant) eenvoudiger wordt. Merkbare resultaten zijn bij voorkeur
ook meetbare resultaten.

5 Ook andere dereguleringsmaatregelenplannen die verdergaande deregulering realiseren dan de recente gedereguleerde VNG
modelverordeningen komen in aanmerking.

---


samenwerkingsverbanden. De voorbeelden in West-Brabant en Twente zijn goede voorbeelden van werkende
Regionale Regeldruk Panels.


Idealiter zijn er straks een beperkt aantal regionale samenwerkingsverbanden (één per Kamergebied) die
landelijke dekking hiervan borgen. Als er redenen zijn (bijvoorbeeld een te groot aantal gemeenten in een
Kamergebied) kan ervoor worden gekozen in een gebied meer samenwerkingsverbanden in te stellen.


3 Rol van de Kamers van Koophandel. De rol van de Kamers van Koophandel is cruciaal voor de wens om
(waar mogelijke bestaande) regionale samenwerkingsverbanden in te zetten ten behoeve van het realiseren
van de doelstellingen op het gebied van verbetering van de dienstverlening, het verminderen van regeldruk en
van toezichtlasten. In het kader van deze implementatieregeling wordt ingezet op de versnelling van de
implementatie van instrumenten gericht op merkbare vermindering van de regeldruk. De Kamers van
Koophandel zijn in heel Nederland fysiek aanwezig en hebben een bestuurlijke basis in het regionale
bedrijfsleven en zijn regisseur in het regionale netwerk van bedrijfsleven en overheden. De Kamers van
Koophandel hebben grote kennis van de regionale economie, de regionale actoren en kunnen met een
operationele organisatie regionaal zaken voor elkaar krijgen. Ook hebben de Kamers van Koophandel op het
gebied van regeldrukreductie inmiddels veel ervaring en kennis opgebouwd en resultaten geboekt.
De Kamers van Koophandel zijn bereid zich in te zetten voor een landelijke uitrol van de regionale
samenwerkingsverbanden, hier een coördinerende rol in te spelen en te stimuleren dat de regionale
samenwerkingsverbanden merkbare resultaten realiseren. De Kamers van Koophandel nemen de organisatie
en het secretariaat van de regionale samenwerkingsverbanden op zich. KvK NL coördineert de activiteiten van
de Kamers. De financiële ondersteuning is niet bestemd voor de organisatie en secretariaat.


4 Rol departementen en VNG.

VNG, BZK en RR ondersteunen KvK NL en de Kamers van Koophandel waar dat mogelijk en wenselijk is bij het
realiseren van merkbare resultaten. Voorbeelden hiervan zijn:
· VNG, BZK en RR ondersteunen via het projectleidersoverleg de KvK Nederland bij beoordeling van de
aanvragen voor de financiële ondersteuning.

· VNG, BZK en RR stimuleren pioniergemeenten in de regio -samen met de Kamer van Koophandel- een
leidende rol op zich te nemen.

· De door de VNG in te stellen "Regionale Ambassadeurs" wordt gevraagd de (vorming van) regionale
samenwerkingsverbanden te ondersteunen, hun bijdrage te leveren op bestuurlijk niveau aan agendering
en ambitievorming, etc.

· SenterNovem kan onder voorwaarden procesondersteuning geven aan (groepen van) gemeenten.


5 Welke prioriteiten bij voorrang oppakken?

De implementatieregeling is gericht op het verminderen van regeldruk. Hiervoor is het gewenst dat gemeenten
gedereguleerde modelverordeningen van de VNG invoeren en verdergaande maatregelen nemen op basis van
het maatregelenplan n.a.v. de voucherregeling 2007-2008 implementeren. Gewenste uitkomst is dat de
administratieve lasten met 25% verminderen en het aantal vergunningen substantieel afneemt. De prioriteit ten
behoeve van deze regeling is de implementatie van verdergaande regeldrukmaatregelen dan opgenomen in de
gedereguleerde VNG modelverordeningen, zoals opgenomen in de maatregelenplannen volgend uit de
voucherregeling.


6 Monitoring en voortgangsrapportage

De gemeenten die deelnemen aan de implementatieregeling worden opgeroepen deel te nemen aan de
bestaande monitor van de regeldruk aanpak en verbetering van dienstverlening6 welke is ontwikkeld door de
VNG, RR en BZK. Het is nodig dat een beter zicht ontstaat op welke resultaten gemeenten realiseren. Het


6 Deelname aan de monitoring is geen eis voor verkrijgen van de implementatieregeling. De partijen in het convenant doen wel een
dringende oproep aan gemeenten om deel te nemen. De Regionale Kamers van Koophandel wordt gevraagd dit te stimuleren.
---


beeld kan immers anders bij landelijke organisaties en politiek ontstaan dat er te weinig merkbare resultaten zijn
op lokaal niveau terwijl de werkelijkheid vaak anders is. Daarnaast is monitoring goed om op niveau regionale
samenwerkingsverbanden te kunnen beoordelen hoe het regionale samenwerkingsverband het doet ten
opzichte van andere regio's. Zo kunnen gemeenten zien hoe zij er voor staan. Het wordt eenvoudiger voor een
gemeente om te bepalen op welke terreinen nog kansen liggen extra merkbare resultaten te bereiken en kan
het contact met andere gemeenten makkelijker worden gelegd zodat goede voorbeelden zich makkelijker
kunnen verspreiden.


In 2008 is de eerste monitoring gehouden onder de G31 en de Pioniergemeenten.. De volgende enquête wordt
in het voorjaar van 2009 verstuurd. Dit maal naar een grotere doelgroep. De resultaten zijn verwerkt in
landkaarten.


Gemeenten die nog niet meedoen aan de monitor kunnen zich opgeven via dhr. Versteeg van de Regiegroep
Regeldruk (a.g.versteeg@rr.nl; 070-342 40 27). Ook voor vragen en/of opmerkingen over monitoring kan men
hier terecht.


7 Criteria, uitvoering en beheer

De implementatieregeling kan uitsluitend worden ingezet voor het inhuren van externe deskundigheid die
noodzakelijk is om belemmeringen voor (snelle) implementatie te doorbreken en die de gemeenten die
deelnemen aan het regionale samenwerkingsverband aan de orde zijn. Het betreft7:
· De inhuur van deskundigheid opstellen van verordeningteksten die volgen uit de voucherregeling en verder
gaan dan de VNG Modelverordeningen of

· De inhuur van deskundigheid om op specifieke dossiers (bijvoorbeeld de Horeca Exploitatievergunning)
weerstanden en kennislacunes te doorbreken.

Het is mogelijk een aanvraag te doen voor een combinatie van de genoemde zaken waarvoor aanspraak kan
worden gedaan op de implementatieregeling. .


Een belangrijke voorwaarde is dat betreffende gemeenten op bestuurlijk en top ambtelijk niveau heldere en
specifieke ambities hebben geformuleerd en vastgelegd voor de aanpak waarop de implementatieregeling
wordt ingezet. Ook moet de aanpak (en ambities) gericht zijn op daadwerkelijke implementatie van de in deze
notitie genoemde prioriteiten (zie paragraaf 5) in het komende jaar.


7a Criteria

1 Er is een regionaal samenwerkingsverband van gemeenten en Kamers van Koophandel dat een
substantiële deelname van gemeenten heeft (indicatief: meer dan 40% van de gemeenten doen mee, grote
gemeenten participeren in principe).

2 Het is ook mogelijk dat een deel van een Kamerregio een regionaal samenwerkingsverband vormt en
aanspraak maakt op de implementatieregeling. Voor de subregio geldt dat een substantiële deelname van
gemeenten uit de subregio nodig is (zie punt 1).
3 De gemeenten leggen hun ambities relevant voor de aanvraag vast op bestuurlijk en top ambtelijk niveau.
De colleges van B&W van de gemeenten, die deelnemen aan activiteiten die (deels) gefinancierd met de
implementatieregeling, hebben hun ambitie op het onderwerp waarvoor de implementatieregeling wordt
ingezet vastgelegd in een besluit van B&W. Als de aanvraag wordt gedaan door een bestuurlijk
werkverband een besluit nemen dat voor alle betrokken gemeenten door de bestuurder wordt bekrachtigd
(in de vergadering of schriftelijk) door het verslag van de vergadering van het bestuurlijk werkverband te
accorderen


7 De opgenomen opsomming is limitatief, tenzij aannemelijk kan worden gemaakt dat een andere maatregel effectiever is om de
implementatie door de gemeenten in het samenwerkingsverband te versnellen
---


4 De implementatieregeling wordt ingezet om gemeenten te ondersteunen inhoudelijke belemmeringen weg
te nemen die realisatie van merkbare resultaten vertragen of voorkomen uitsluitend voor de prioriteiten die
in dit convenant zijn genoemd.

5 De offertes van de externe bureaus dienen in ieder geval de navolgende onderdelen te bevatten:
· de specifieke doelstelling, de wijze waarop invulling wordt gegeven aan de doelstelling gebaseerd
uitsluitend op de prioriteiten uit dit convenant,
· een tijdsplanning waaruit blijkt dat het traject binnen de vouchertermijn kan worden doorlopen,
· een herleidbaar overzicht van de kosten voor de uitvoering van de opdracht.
6 De implementatieregeling kan niet worden ingezet voor organisatie, opstellen werkplannen, kosten voor
zaalhuur of activiteiten die door SenterNovem kunnen worden uitgevoerd in het kader van hun taak van
procesondersteuning aan (groepen van) gemeenten.
7 Middelen worden niet ingezet voor activiteiten waarvoor al subsidie is verkregen in het kader van de
"voucherregeling" of van andere subsidieregelingen vanuit het Rijk.


7b Omvang en maximum van de bijdrage

8 De implementatieregeling dekt maximaal 75% van de kosten voor de opdracht aan een externe adviseur
met een totaal maximum bedrag per volledig kamergebied van 45.000.
9 Per subregio binnen een Kamerregio wordt het maximum bedrag berekend naar rato van het percentage
van het aantal gemeenten uit de kamerregio dat in de subregio ligt.
10 Onder voorwaarden is het mogelijk dat een hoger bedrag dan het onder punt 9 genoemde maximumbedrag
beschikbaar kan worden gesteld. Dit kan:

· voor een naar het oordeel van de stuurgroep sterk vernieuwende of zeer ambitieuze aanpak die leidt tot
merkbare resultaten voor een groot aantal burgers en/of bedrijven.
· als het aantal gemeenten van de gehele kamerregio dat deelneemt boven de 80% ligt.
11 De hoogte van de voucher wordt berekend op basis van de offerte van de adviseur. Deze kosten zijn de
kosten exclusief BTW, in het geval de aanvrager de BTW kan verrekenen of compenseren via het BTW-
compensatiefonds; of inclusief BTW in het geval de betaalde BTW niet kan worden verrekend of
gecompenseerd.

12 Beschikbaarheid van middelen: Vouchers worden toegekend aan aanvragen die naar oordeel van de
stuurgroep aan de criteria van de implementatieregeling voor implementatie regeldrukmaatregelen voldoen,
in volgorde van ontvangst en tot het budget op is8. Een aanvraag wordt als ontvangen beschouwd op de
datum dat hij door KvK NL volledig en beoordeelbaar is verklaard.


7c Aanvragen van een voucher

13 De Kamer van Koophandel treedt op als aanvrager van de voucher9. De aanvrager ontvangt de `voucher'
van de KvK NL voor de activiteiten in het kader van het regionale samenwerkingsverband.
14 De onderbouwde aanvraag wordt ingediend bij de KvK NL. Hierin is onderbouwd wat de doelstelling van de
activiteiten is, welke activiteiten zijn beoogd, hoe dit wordt aangepakt, op welke wijze gemeenten hebben
vastgelegd dat beoogde merkbare resultaten moeten worden gerealiseerd (ambitie gemeenten) en
waarvoor de middelen worden ingezet. Aan het verzoek wordt toegevoegd:
· Bewijsstukken dat de betrokken gemeenten doelstellingen en ambities (SMART) hebben geformuleerd
die direct samenhangen met de aanpak waarop het verzoek betrekking heeft.
· Een omschrijving van de doelstelling van de aanpak waarop het verzoek betrekking heeft.
· Beschrijving van het concrete eindproduct. Hierbij wordt ook aangegeven hoe het eindproduct zal leiden
tot realisatie van merkbare regeldrukvermindering. Het door de Kamer van Koophandel ­ aanvrager van


8 Inzet middelen moet primair de kans op realisatie merkbare resultaten maximaliseren. Dat is dan ook het primaire verdelingscriterium.
Ideale uitkomst is als de middelen zo goed mogelijke over het land is gespreid, hier wordt echter niet op gestuurd.


9 Het is ook mogelijk dat een van de deelnemende gemeenten het verzoek doet namens het regionale samenwerkingsverband. Dan moet
aantoonbaar zijn dat de aanvraag wordt gedaan namens het gehele regionale samenwerkingsverband. Ook is instemming van de
Regionale Kamer van Koophandel met de aanpak noodzakelijk.
---


de voucher - goedgekeurde eindproduct is de basis waarop de afrekening van de implementatieregeling
plaatsvindt. Voorbeelden van eindproducten:
° Verordening teksten zijn aangeboden aan de colleges van B&W.
° Verdiepingssessie rond omstreden regeldrukmaatregel(en) gericht op het doorbreken van
weerstanden is gehouden. Verslag is aangeboden aan de colleges van B&W en door hen
behandeld.

· Offerte van een externe ondersteuner waaruit blijkt dat aan de inhoudelijke bepalingen en criteria,
genoemd in deze bijlage onder het kopje `7a criteria' punten 4 tot 7, wordt voldaan.


7d Uitvoering van de regeling / beoordeling van de aanvragen
15 KvK NL besluit over toekenning in het kader van de implementatieregeling.
16 Een werkgroep van medewerkers van KvK NL, RR, BZK, VNG onder leiding van de KvK NL ondersteunt de
KvK NL bij de besluitvorming. De secretaris verzorgt de agenda, verzending van stukken, etc. Een
medewerker van de Regiegroep ondersteunt de secretaris bij het organiseren van de vergaderingen (lid van
de werkgroep).

17 Centraal bij de KvK NL wordt bijgehouden:

· welke aanvragen zijn ingediend;

· welke aanvragen zijn toegekend;

· welke bedragen zijn uitgekeerd aan welke samenwerkingsverbanden;
· waarop de aanvragen betrekking hebben (regeldruk/cultuur; korte omschrijving doelstelling);
· implementatie (ja/nee; alle deelnemende gemeenten?; korte kenschets kwaliteit implementatie) bij
gemeenten.


7e Afronding

18 Als de aanpak is uitgevoerd naar inhoudelijke tevredenheid van de Kamer van Koophandel die de aanvraag
bij KvK NL heeft ingediend en het in de aanvraag beschreven eindproduct is opgeleverd int de Kamer het
voucherbedrag bij KvK NL.

19 Ten behoeve van het innen van het voucherbedrag zendt de aanvrager van de voucher aan KvK NL een
eindrapportage. Hieraan wordt toegevoegd:

· Verklaring Kamer van Koophandel dat het eindproduct inhoudelijk akkoord is;
· (Digitale) kopie van kennis/producten die resultaat zijn van de implementatieregeling;
· Bewijsstuk10 waaruit blijkt dat het in de aanvraag beschreven eindproduct(en) is (zijn) besproken in de
vergadering van het college B&W;

· Einddeclaratie externe adviseur.

20 Beschikbaar stellen kennis/producten die resultaat zijn van de implementatieregeling: resultaten zijn
eigendom van het regionale samenwerkingsverband en worden landelijk uitgewisseld via websites
(www.minderregelsmeerservice.nl en eventueel ook van de KvK), via andere communicatieproducten en
actief aan alle regionale samenwerkingsverbanden.
21 Van de regionale samenwerking wordt verwacht dat op verzoek van de stuurgroep de volgende informatie
verstrekt tijdens, maar ook nadat het traject is doorlopen:
· periodiek overleg te voeren over de voortgang van de uitvoering/implementatie in de gemeenten
· periodiek (maximaal twee keer per jaar) informatie te verschaffen over implementatie en realisatie van
merkbare) resultaten bij de deelnemende gemeenten.


10 Bewijsstuk kan bijvoorbeeld het verslag van B&W zijn, waaruit blijkt dat eindproduct is behandeld tijdens de B&W vergadering
------- --