KPMG

Woningcorporaties ongerust over de toekomst

24|02|09 - Met de huidige onzekerheid op de huizenmarkt en de teruglopende prijzen komt de kredietcrisis erg hard aan bij de corporaties.

Nederlandse woningcorporaties maken zich grote zorgen over de toekomst. Onzekerheid over de realisaties van projecten, zorgen om het tempo van verkoop van woningen, teruglopende kasstromen en bedrijfsresultaten, en strengere en duurdere financiers zijn de belangrijkste zorgen bij de corporaties.

Dit blijkt uit onderzoek van de Branchegroep Woningcorporaties van KPMG naar de mate waarin de financiële crisis de corporaties raakt, waaraan 40 grotere corporaties in het oosten van land meewerkten. Van de onderzochte corporaties maakt 80% zich zorgen over de financiële stabiliteit van projectontwikkelaars en aannemers mede vanwege de beperkte mogelijkheid de actuele liquiditeit en solvabiliteit van deze partijen te monitoren. Een meerderheid van de corporaties blijkt volgens Kees Tegel van KPMG prioriteit te geven aan het voortzetten van onderhoud- en renovatieprojecten. Tegel: "Voor deze projecten zijn in het algemeen financieel stevige aannemers onontbeerlijk."

Ongeveer de helft van de onderzochte corporaties kent op dit moment kostenreductie-initiatieven en nog eens 20% is van plan deze te starten. Woningcorporaties doen dit in het algemeen omdat zij somber zijn over de bedrijfsresultaten voor de komende jaren, toegenomen lasten uit hoofde van vennootschapsbelasting en 'Vogelaarheffing', de verslechterde financieringsmogelijkheden en de algemene economische vooruitzichten. "Zeer herkenbaar", weet Tegel.

"Door de financiële crisis zijn de mogelijkheden om extern financiering aan te trekken verslechterd. Dit geldt overigens voor vrijwel alle ondernemingen. De woningcorporaties worden extra getroffen omdat zij zich voor een belangrijk deel financieren met de opbrengsten uit de verkoop van hun woningen en tevens geconfronteerd worden met vennootschapsbelasting en de Vogelaarheffing. Met de huidige onzekerheid op de huizenmarkt en de teruglopende prijzen komt deze kredietcrisis zo erg hard aan bij de corporaties."

Ruim tweederde van de woningcorporaties geeft aan dat het nog niet te laat is om nog met kostenreductie-initiatieven te starten. Tegel: "Op het eerste gezicht lijkt dat vreemd. Belangrijke kostenposten als nieuwbouw en onderhoud hebben pas op de lange termijn effect. Simpelweg een jaar geen onderhoud doen is niets anders dan het verschuiven van het probleem. Of erger nog; het kan leiden tot het uithollen van de toekomstige waarde van het bezit en daarmee het resultaat op lange termijn. Corporaties zullen dan ook de komende jaren doorgaan met het verbeteren van de efficiency in de bedrijfsvoering en daarmee kosten te besparen."

Ten aanzien van de kasstromen verwacht 75% van de corporaties dat deze de komende drie jaar erg onzeker zijn, of terug zullen lopen. Slechts 3% verwacht dat de kasstroom de komende drie jaar positief en groeiend zal zijn. De corporaties zijn wel positief over mogelijkheden om dit te beïnvloeden. 95% geeft namelijk aan dat zij inzicht hebben in de componenten van het kasstroomoverzicht die door henzelf te beïnvloeden zijn.

Tegel: "Het is opvallend dat de ondervraagde corporaties voor het overgrote deel weinig problemen verwachten ten aanzien van hun financiering. Ruim 90% geeft aan over voldoende liquiditeit te beschikken. Wel is het zo, dat bijna 40% aangeeft dat een rentestijging direct gevolgen heeft voor de corporatie. Wij adviseren corporaties om in hun financiële huishouding zoveel mogelijk te sturen op liquiditeit. Zorg voor voldoende liquiditeit voor operationele activiteiten, lopende projecten en herfinanciering." Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Andy Bellm, (020) 656 7039.

© 2009 KPMG N.V., registered with the trade register in the Netherlands under number 34153857 and a Dutch limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International, a Swiss cooperative. All rights reserved.