Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport


4. Financieel Jaarverslag Fondsen 2007

Financieel Jaarverslag Fondsen 2007

Kamerstuk, 23 februari 2009

De voorzitter van de Eerste Kamer / Tweede Kamer der Staten-Generaal
Postbus 20018
2500 EA DEN HAAG

Z/F-2909857 / Z/F-2909843

Datum 23 februari 2009
Betreft Financieel Jaarverslag Fondsen 2007

Geachte voorzitter,
Met deze brief stuur ik u het financieel jaarverslag 2007 van het College voor zorgverzekeringen (CVZ) inzake de verantwoording over het beheer van het Zorgverzekeringsfonds, de Algemene Kas en het Algemeen Fonds Bijzondere Ziektekosten.

Ik heb aan het CVZ laten weten dat ik de jaarrekeningen van deze fondsen, zoals opgenomen in het financieel jaarverslag 2007, goedkeur.

Tevens heb ik het CVZ in kennis gesteld van enkele verbeterpunten die de Rijksauditdienst naar aanleiding van de beoordeling van het financieel jaarverslag 2007 heeft geformuleerd.

Een afschrift van mijn brief hierover aan het CVZ heb ik eveneens bijgevoegd.

Ik vertrouw erop u hierbij voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,
de minister van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport,

dr. A. Klink