Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid


24 feb 2009

Stijging adviesaanvragen Bureau BIBOB

Het aantal adviesaanvragen bij Bureau BIBOB is in 2007 met ruim vijftig procent gestegen ten opzichte van het jaar ervoor. Bij driekwart van de uitgebrachte adviezen bleek dat er sprake was van enige tot ernstige mate van gevaar van facilitering. Dat blijkt uit het jaarverslag Bureau BIBOB, dat onlangs naar de Tweede Kamer is gestuurd.

In 2007 zijn 263 adviezen aangevraagd en 197 adviezen uitgebracht. Er zijn meerdere verklaringen voor het verschil in het aantal aanvragen en uitgebrachte adviezen. Zo is er sprake van terugtrekking van een aantal aanvragers uit de procedure en onvolledigheid van een aantal verzoeken. Het grootste gedeelte wordt verklaard doordat een aantal onderzoeken voor 31 december 2007nog niet was afgerond.

Adviesaanvragen in 2008
Op basis van de huidige cijfers is het aantal adviesaanvragen in 2008 gestabiliseerd. Wel is het aantal uitgebrachte adviezen substantieel gestegen en de voorraad adviesaanvragen sterk gereduceerd. De genomen maatregelen (met name de personele uitbreiding) hebben het gewenste effect gesorteerd. Het jaarverslag over 2008 zullen de ministers van BZK en Justitie zo spoedig mogelijk aan de Tweede Kamer toesturen.

Beleidsdoelstelling 2011
In het licht van de beleidsdoelstelling om in 2011 te komen tot 500 adviesaanvragen, wordt ingezet op een intensivering van de bestuurlijke aanpak van georganiseerde criminaliteit, waaronder het gebruik van de Wet BIBOB. De start van de Regionale Informatie en Expertisecentra (RIEC's) spelen hierbij een rol. De bestuurlijke en preventieve aanpak van georganiseerde misdaad vormt één van de pijlers in het programma Versterking aanpak georganiseerde misdaad.