Gemeente Cromstrijen


De Rotterdamse regio en haven duurzaam bereikbaar (24-02-2009) De verkeersproblemen in de regio Rotterdam moeten slim en snel worden aangepakt. Voor nu en voor latere generaties. Ondanks alle maatregelen die genomen worden en nog op stapel staan, blijkt uit de verkeersprognoses voor de hoofdwegen dat rond 2020 de files hardnekkig zijn en de doorstroming onvoldoende is. De conclusie is duidelijk: als er géén extra aanvullende maatregelen plaatsvinden, dan blijft de Rotterdamse regio in de toekomst slecht bereikbaar. Vandaar dat de projectorganisatie Rotterdam Vooruit samen met burgers, belangenorganisaties, overheden en bedrijfsleven gaat onderzoeken wat er nodig is om de Rotterdamse regio bereikbaar te maken én te houden.

Digitale ideeënbus

Inwoners uit de Rotterdamse regio kunnen in een digitale ideeënbus aangeven welke knelpunten zij ervaren bij het reizen met auto, fiets en openbaar vervoer en mogelijke oplossingen aandragen. De uitkomsten van deze burgerraadpleging komen in een Masterplan. Op www.rotterdamvooruit.nl kan iedereen naast ideeën en oplossingen ook vermelden welke uitgangspunten zij belangrijk vinden: mobiliteit, milieu of economie. Rotterdam Vooruit organiseert verder in februari en maart inloopsessies voor burgers, bedrijfsleven, belangenorganisaties en lokale overheden. Ook gaat een Reizende Ideeënbus op pad om reizigers onderweg en op markten en in winkelcentra te raadplegen.

Masterplan

In het project Rotterdam Vooruit onderzoeken het Rijk, de provincie Zuid-Holland, de Stadsregio Rotterdam en de gemeente Rotterdam samen waar de knelpunten zitten en welke kansen en ontwikkelingen denkbaar zijn om de Rotterdamse regio duurzaam bereikbaar te maken én te houden. Daarbij wordt gekeken naar de middellange (2020) en de lange termijn (2030-2040). Dit gezamenlijke onderzoek leidt eind 2009 tot een Masterplan met oog voor duurzaamheid en ruimtelijke en economische ontwikkelingen. Op basis van dit Masterplan stellen bestuurders van de betrokken overheden de beste oplossingen en maatregelen vast. Na de besluitvorming hierover kan dan direct worden gestart met de voorbereidende procedures om de gekozen maatregelen en projecten uit te voeren. Deze maatregelen en projecten worden opgenomen in het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT) van het Rijk.

Randstad Urgent

Rotterdam Vooruit is onderdeel van het kabinetsprogramma Randstad Urgent, waarin overheden samen de problemen in de Randstad aanpakken en streven naar een sterke Randstad en een sterk Nederland.