Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek

Combinatie oude en nieuwe media verdiept wiskundig inzicht

24 februari 2009

Combineer het oude vertrouwde boek, pen en papier met de mogelijkheden van de computer en het digitale schoolbord. Op deze manier kan ICT in het wiskundeonderwijs een goede bijdrage leveren aan het begrip van leerlingen. Dat concludeert een team onderzoekers onder leiding van Koeno Gravemeijer en Paul Drijvers van het Freudenthal Instituut voor didactiek van wiskunde en natuurwetenschappen (Universiteit Utrecht).

De onderzoekers hebben het samenspel tussen leren, onderwijzen en het gebruik van technologische hulpmiddelen onderzocht. Daarvoor zijn zogeheten applets ontwikkeld. Dat zijn kleine interactieve programma's die via internet toegankelijk zijn. De applets zijn aan een digitale leeromgeving zijn gekoppeld. Het werken met applets kan leerlingen helpen om het wiskundige begrip 'functie' beter te leren begrijpen en toe te passen.

De onderzoekers ontwikkelden een nieuw leerarrangement voor leerlingen van de tweede klas havo en vwo. Het leerarrangement werd door 700 leerlingen én 16 docenten getest. De onderzoekers stelden vast dat de lessen het beste werken als docenten verschillende werkvormen hanteren, verschillende media gebruiken, én alles duidelijk met elkaar in verband brengen. Doordat leerlingen zowel met pen en papier als in de digitale omgeving werken en dit in tweetallen of groepjes doen, wordt voorkomen dat de leerervaringen in de ICT-omgeving een geïsoleerd en individueel karakter hebben.

In het ontwikkelde applet 'AlgebraPijlen' leren leerlingen kettingen maken en begrijpen, invoer variëren, verbanden tussen representaties leggen en families van functies onderzoeken. Het programma is ingebed in de Digitale WiskundeOmgeving, zodat leerlingen er zowel in de klas als thuis mee kunnen werken.

De gecombineerde manier van werken biedt ruimte aan informele representaties van een functie en stimuleert de leerlingen kritisch te kijken naar hun eigen werk. Dit spoort met de uitgangspunten van realistisch wiskundeonderwijs. Ook concluderen de onderzoekers dat leerlingen een verdiept inzicht ontwikkelen in het wiskundige functiebegrip, wat vooral blijkt uit de redeneringen die leerlingen daarbij opzetten en de manier waarop ze de geleerde technieken toepassen.

Docent bepaalt zelf de `orkestratie'

De docent heeft een belangrijke rol bij de reflectie op het computerwerk. Hij of zij moet het computerwerk verbinden met het probleem en de 'pen en papier' wiskunde. Het leerarrangement met de verschillende werkvormen en media blijkt veel van docenten te vragen. Hun eigen opvattingen over leren en onderwijzen hebben veel invloed op de manier waarop zij inspelen op een ICT-rijk leerarrangement.

Het onderzoek 'Het gebruik van tools in een innovatief leerarrangement voor wiskunde' biedt handvatten voor het ontwerp van digitaal lesmateriaal en het ontwikkelen van ICT-rijk onderwijs. Het onderzoek werd gefinancierd door de Programmaraad onderwijsonderzoek van NWO.

..............................

Meer informatie:

* Dr. Paul Drijvers (Freudenthal Instituut)
* tel.: +31 (0)30 263 55 68, p.drijvers@fi.uu.nl
* www.fi.uu.nl/tooluse

laatst gewijzigd op 24 februari 2009