Productschap Margarine, Vetten en Olien (MVO)


24.02.2009

Dierlijke vetten en gebruikte frituurvetten in SDE

De toegelaten biomassastromen voor energieopwekking binnen het kader van de SDE-regeling worden uitgebreid met vloeibare reststromen en reststromen uit de voedings- en genotmiddelenindustrie. Hiertoe worden onder meer dierlijke vetten en gebruikte frituurvetten en -oliën gerekend.

Dit schrijft de minister van Economische Zaken, Van der Hoeven, in een brief aan de Tweede Kamer. De basis voor bio-energie in Nederland wordt met de toevoeging van deze en andere nieuwe stromen breder.

Van der Hoeven schrijft bovendien dat het nog altijd haar voornemen is om uiteindelijk in principe voor alle biomassastromen een duurzaamheidscertificaat verplicht te stellen. Op dit moment worden in dat kader de criteria zoals opgenomen in het rapport "Toetsingskader voor duurzame biomassa 2007" van de projectgroep "Duurzame productie biomassa" in overleg met de marktpartijen vertaald in de vorm van een technische norm (NTA8080). De minister heeft het voornemen om deze technische norm toe te passen binnen de SDE. Naar verwachting zal dit voor de eerste keer bij de openstelling van de SDE in 2010 mogelijk zijn. In de regeling voor 2009 is, net als vorig jaar, getracht om zoveel mogelijk te voorkomen dat de stimulering van de inzet van biomassa leidt tot risico's ten aanzien van de duurzaamheid. Om deze reden heeft Van der Hoeven er wederom voor gekozen om de inzet van vloeibare biomassa uit te sluiten, met dien verstande dat zoals gemeld vloeibare reststromen zijn toegelaten.

Verdeling en openstellingtermijn Voor wat betreft het verdelingsmechanisme van de subsidie kiest de minister net als in 2008 voor alle categorieën voor verdeling op volgorde van binnenkomst. De overwegingen die ten grondslag hebben gelegen aan haar besluit ter zake in 2008 zijn ongewijzigd gebleven. Kortheidshalve verwijst zij voor een uitwerking van die overwegingen naar de betreffende paragraaf in de toelichting bij de Regeling aanwijzing categorieën duurzame energieproductie 2008. De SDE-regeling wordt opengesteld tot en met 30 oktober 2009.

Klik hier voor de bijlage met de vergoedingen.

De minister geeft bovendien aan te zullen onderzoeken of er aanleiding is om de SDE in 2009 ook open te stellen voor nieuw te bouwen warmtekrachtkoppelingsinstallaties (WKK).