Gemeente Ede

nummer 21 / Ede, 24 februari 2009

Tijdelijke warmtecentrale in Kernhem voldoet aan veiligheidsvoorschriften
Gemeente start procedure voor definitieve warmtecentrale

Het college van burgemeester en wethouders gaat een partiële herziening maken voor het perceel van de definitieve warmtecentrale in de wijk Kernhem. De Raad van State keurde eerder dit jaar het bestemmingsplan Kernhem goed, met uitzondering van het deel waar de warmtecentrale komt. De tijdelijke centrale blijft staan, in afwachting van een definitieve oplossing.

De gemeente acht een reparatie van dit deel van het bestemmingsplan haalbaar. Op de aangewezen locatie in Kernhem mag een warmtecentrale worden gebouwd, mits deze voldoet aan de milieu- en veiligheidseisen. In de partiële herziening van het bestemmingsplan moet de gemeente voldoende onderbouwen welke afstanden er gelden tot omliggende gebouwen.

Onafhankelijk onderzoek
Bureau SAVE voerde, in opdracht van de gemeente Ede, een onderzoek uit naar de veiligheid van de tijdelijke centrale, de risico's voor de omgeving en de regels met betrekking tot het milieu. Het bureau concludeert dat de huidige (tijdelijke) installatie aantoonbaar voldoet aan de wettelijke eisen van externe veiligheid en dat deze voldoet aan de eisen van luchtkwaliteit en geluid. Uit het onderzoek komt ook dat het hekwerk rondom de centrale verbeterd moet worden. De locatie is onvoldoende gemarkeerd en niet voorzien van informatie. De gemeente heeft NUON verzocht op korte termijn een nieuwe afzetting te plaatsen met een duidelijke markering.

Handhaven
Door Kind Veilig Kernhem en de vereniging Behoud Doesburg/Kernhem is een verzoek ingediend om handhavend op te treden tegen de tijdelijke centrale. De gemeente Ede kan niet aan dit verzoek voldoen, omdat het maatschappelijk belang te groot is. De warmtevoorziening moet voor 1100 woningen gewaarborgd zijn en er is geen alternatief beschikbaar. Bij de afweging om de tijdelijke centrale te gedogen is zorgvuldig gekeken naar de veiligheidsaspecten. Het onafhankelijk onderzoek toont aan dat de afstanden tot gevoelige objecten (zoals het schoolplein) voldoen aan de richtlijnen. Daarnaast is de werkelijke capaciteit van de centrale, weergegeven in Megawatts, aanzienlijk lager dan de mogelijkheid die het bestemmingsplan bood (10 MW in plaats van 28 MW).

Meerdere sporen
Uitgangspunt van de gemeente is dat zij de tijdelijke warmtecentrale zo snel mogelijk wil vervangen. De komende maanden onderzoekt zij de haalbaarheid van alternatieven voor de warmtelevering. Het gaat hierbij om:

- de inzet van hout of GFT-vergisting voor de productie van restwarmte en electriciteit

- de inzet van mestvergisting of GFT-vergisting voor de levering van biogas in plaats van aardgas
In september neemt het college een besluit over de haalbaarheid van de alternatieven voor de warmtelevering
Naast de haalbaarheidsstudies naar alternatieven start de gemeente de procedure voor de partiële herziening van het bestemmingsplan op. Deze herziening moet de bouw van een definitieve centrale in Kernhem aan het Hogewoud mogelijk maken..

Communicatie
De gemeente heeft de uitspraak van de Raad van State besproken met het wijkplatform Kernhem , Kindveilig Kernhem en basisschool De Meander. Deze groepen worden bij de verdere planvoorbereiding betrokken. In de nieuwsbrief Kernhem verscheen deze week een artikel over de warmtecentrale; in een volgend nummer volgt nieuwe informatie. Op 10 maart vergadert de raadscommissie RO over de warmtecentrale. Het college heeft vandaag een notitie vastgesteld waarin de verschillende aspecten van de veiligheid, alternatieven en procedure uiteen worden gezet.