Gemeente Franekeradeel


Besluitenlijst college van b & w 17 februari 2009

Subsidiebeleid monumentenzorg 2009-2011.
Besluit:
De raad voorstellen akkoord te gaan met het subsidiebeleid Monumentenzorg 2009-2011 overeenkomstig het voorstel.

Infrarood metingen wegennet Franekeradeel in verband met gladheidbestrijding.
Besluit:
Akkoord gaan met het beschikbaar stellen van 4.195,00 euro voor het uitvoeren van een infraroood meting wegennet gemeente Franekeradeel, te dekken uit onvoorzien éénmalig.

Evaluatie Sangers van den Biezenbosfonds over de afgelopen 5 jaar. Besluit:

1. Met ingang van 2009 de maximum bijdrage uit het Sangers van den Biezenbosfonds per toekenning te verhogen van 500,00 euro naar 750,00 euro.

2. De hardheidsclausule toevoegen aan de toekenningsregels.

Liggeldverordening en Ligplaatsenverordening.
Belsuit:
De raad voorstellen:

1. de huidige Liggeldverordening met bijbehorende tarieventabel in te trekken en de nieuwe Liggeldverordening vast te stellen overeenkomstig het voorstel.

2. de Ligplaatsenverordening te wijzigen overeenkomstig het voorstel.

Beschikbaar stellen van een krediet ad 255.200,00 euro t.b.v. onderhoud asfaltverhardingen.
Besluit:

1. Een krediet ad 255.200,00 euro beschikbaar stellen voor onderhoud asfalt-verhardingen.

2. Deze kosten dekken uit de Voorziening Wegen.

Afrekening Rsu + maatwerk over 2007 met Thuiszorg Het Friese Land. Besluit:

1. Kennisnemen van het inhoudelijk verslag JGZ 0-4 over 2007 en van de risicoregistratie over 2007.

2. De Rsu over 2007 vaststellen op euro 290.963,00. Vaststellen dat het saldo op de Rsu 2007 ad. euro 2215,00 als inkomst in rekening 2008 moet worden verantwoord.

3. De maatwerkbijdrage 2007 vaststellen op euro 8000,00 en vaststellen dat het voordelig saldo ad. euro 915,00 als inkomst bij het maatwerk in de rekening 2008 moet worden verantwoord.

Afrekening 2007 theater de Koornbeurs.
Besluit:

1. Het inhoudelijk verslag 2007 voor kennisgeving aannemen.
2. Het financieel verslag 2007 voor kennisgeving aannemen.
3. De subsidie over 2007 vaststellen op 464.744,00 euro.

Uitvoeringsovereenkomst 2009.
Besluit:

1. Coulant omgaan met artikel 6.3 lid 2 van de uitvoeringsovereenkomst 2009.

2. T.z.t. bijgestelde subsidieverordening ter vaststelling aan gemeenteraad voorleggen.

Onderzoek Digitale Dienstverlening van de Rekenkamer commissie Franekeradeel.
Besluit:
De raad voorstellen de reacties van het college op het onderzoek Digitale Dienstverlening van de Rekenkamercommissie Franekeradeel voor kennisgeving aan te nemen evt. met het uiten van wensen en bedenkingen.

Begrotingswijzigingen 2009.
Besluit:

1. De 32e t/m de 36e begrotingswijziging conform het voorstel aan de raad aanbieden .

2. De 37e wijziging vaststellen en ter informatie aan de raad aanbieden.

Toezichthouder APV en GBA.
Besluit:

1. De heer P. Grasman benoemen als toezichthouder APV minus hoofdstuk
3 APV.
2. De heer P. Grasman benoemen als toezichthouder GBA.

Franeker 25 februari 2009.
Burgemeester en wethouders voornoemd,
M.J. Haveman, burgemeester.
H.J.J. de Jong, secretaris.