Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018
2500 EA DEN HAAG

Den Haag Ons kenmerk
24 februari 2009 OWB/WG/2009/105067

Onderwerp
Stand van zaken onderzoekschool ISIS

Hierbij wil ik u op de hoogte brengen van de laatste ontwikkelingen op het vlak van het Institute for the Study of Islam in the Modern World (ISIM), zoals toegezegd in mijn antwoord op de vragen van 3 april 2008 (Tweede Kamer, Vergaderjaar 2007-2008, Aanhangsel van de Handelingen nr. 2303).

De betrokken universiteiten hebben na lang beraad besloten de activiteiten voort te zetten in een bredere thematische onderzoekschool: de Interuniversitaire Onderzoekschool voor Islamstudies, ofwel ISIS. Naast de Universiteiten van Leiden, Amsterdam (UvA), Utrecht en Nijmegen doen nu ook de Vrije Universiteit, de Erasmus Universiteit Rotterdam, de Universiteit van Tilburg en de Rijksuniversiteit Groningen mee. Deze acht universiteiten hebben een gemeenschappelijke regeling opgesteld op basis waarvan zij gaan samenwerken. Het onderzoek op het gebied van de islam van de betreffende universiteiten wordt hiermee gebundeld en vormt de basis waarop onderzoekers in opleiding hun onderwijs krijgen en onderzoek uitvoeren. De decanen van de Faculteiten Geesteswetenschappen van Utrecht en Leiden werken het inhoudelijke meerjarenplan nu verder uit. Ik zal het initiatief steunen met een bijdrage van 0,5 miljoen euro per jaar.

Het verheugt mij dat hiermee de opgebouwde expertise behouden blijft en dat dit maatschappelijk zeer relevante onderzoek kan worden voortgezet.

de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

dr. Ronald H.A. Plasterk

Bijlage: De gemeenschappelijke regeling tot instelling van ISIS Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Rijnstraat 50, Postbus 16375, 2500 BJ Den Haag T +31-70-412 3456 F +31-70-412 3450 W www.minocw.nl