Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL

Vergaderjaar 2008/09

31 790 Wijziging van onder meer de Wet studiefinanciering 2000 en de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek in verband met de verhoging van het collegegeld en de aanpassing van het aflossingssysteem studieschulden

Nr. xxx Derde Nota van wijziging

Ontvangen

Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd:

Artikel III wordt als volgt gewijzigd:


1. Het derde lid komt te luiden: 3. Het vierde lid komt te luiden: 4. Het bedrag, bedoeld in het eerste lid, wordt voor de studiejaren 2010 - 2011 tot en met 2018 ­ 2019 jaarlijks verhoogd met 22 euro.


2. Er wordt een lid toegevoegd, luidende: 4. Er wordt een lid toegevoegd, luidende: 5. Bij ministeriële regeling wordt het in het eerste lid bedoelde bedrag na verhoging daarvan overeenkomstig het vierde lid, jaarlijks geïndexeerd aan de hand van de consumentenprijsindex. De ministeriële regeling wordt vastgesteld voor 1 november voorafgaand aan het studiejaar waarvoor het geïndexeerde collegegeld zal gelden. De indexering wordt bepaald door de procentuele wijziging die de consumentenprijsindex over de maand april, voorafgaand aan de vaststelling van de ministeriële regeling, heeft ondergaan ten opzichte van de maand april in het daaraan voorafgaande jaar. De aldus verkregen wijziging van het collegegeldbedrag wordt afgerond op het naastbij gelegen gehele getal. Het overeenkomstig dit lid gewijzigde bedrag treedt in de plaats van het in het eerste lid bedoelde bedrag. Hetgeen onder consumentenprijsindex wordt verstaan, wordt geregeld bij ministeriële regeling.

Toelichting

Deze wijzigingen zijn van technische aard. In het huidige artikel 7.43 van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek is geen sprake van een vijfde lid, om deze reden moet het derde lid van artikel III van het wetsvoorstel waar deze nota van wijziging op 2 ziet wetgevingstechnisch worden aangepast. Daarnaast is het woord "genoemd"in de tekst 94
OCW 10
W1749.NVW3 1
van het vierde lid van artikel 7.43, zoals dat komt te luiden na wijziging door het wetsvoorstel, vervangen door het woord "bedoeld". Dit is nodig omdat er in dit nieuwe vierde lid verwezen wordt naar een bedrag uit het eerste lid. In het nieuwe eerste lid wordt niet langer letterlijk een bedrag genoemd maar staat een bedrag naar de maatstaf van 1 september 2009. Ook in het nieuwe vijfde lid van artikel 7.43 is daar waar het woord "genoemd" staat dit vervangen door "bedoeld". Verder is zowel in het nieuwe vierde als in het nieuwe vijfde lid van artikel 7.43 "en tweede" geschrapt. Omdat in het nieuwe tweede lid vanzelf al naar het eerste lid wordt verwezen, is het niet meer nodig het tweede lid te noemen.

Deze nota van wijziging onderteken ik mede namens de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

De Minister van Onderwijs,
Cultuur en Wetenschap,

dr. Ronald H.A. Plasterk

2
94
OCW 10
W1749.NVW3 2