FloraHolland


FloraHolland-voorzitter Ravensbergen in december aftredend

FLORAHOLLAND AALSMEER, 24 februari 2009 (persbericht) - Tijdens de algemene ledenvergadering van FloraHolland op 10 december dit jaar is bestuursvoorzitter Gerrit Ravensbergen aftredend en niet herkiesbaar. Ravensbergen treedt een jaar eerder terug dan in het rooster van aftreden in het fusierapport was vastgelegd. Hij wil het stokje aan een jongere doorgeven nu de coöperatie FloraHolland op een goed bestuurlijk fundament rust. Ravensbergen is bovendien voornemens zich terug te trekken uit zijn bedrijf. Hij is dan geen praktiserend kweker meer en kan derhalve geen bestuurslid meer zijn van FloraHolland.

Bestuur en directie hebben begrip voor Ravensbergens' beslissing, maar geven aan zijn bestuurlijke inbreng te zullen missen. De komende periode wordt het proces voor opvolging gestart.