Gemeente Franekeradeel


Officiële bekendmakingen 28 februari 2009, Franeker Courant

Bekendmaking

De burgemeester heeft haar bevoegdheden uit de Wet tijdelijk huisverbod namelijk het opleggen van het huisverbod volledig gemandateerd aan de Hulpofficieren van Politie Fryslân. Dit besluit is van 7 januari 2009.

Een kopie van dit besluit kunt u opvragen bij de afdeling BBO/cluster JOOV.

Franeker 25 februari 2009.
De burgemeester van Franekeradeel,
M.J. Haveman.

Bouwaanvragen

Burgemeester en wethouders maken overeenkomstig de Woningwet bekend dat in de periode van 05-02-2009 t/m 18-02-2009 de volgende lichte en reguliere bouwaanvragen zijn binnengekomen:

* Lou Seerdenlaan 27 8802 BX te Franeker bouwen van een erfafscheiding (legaliseren)

* Kelvinstraat 8 8801 NA te Franeker veranderen van alle reclame-uitingen

* Dongjumertille, Riedsterweg tussen Dongjum en Boer plaatsen van een fietsbrug

* Noord 92 8801 KS te Franeker aanbrengen van lichtreclame (legaliseren)

* Sjoerd Draijerstrjitte 27 8851HX te Tzummarum bouwen van een woning

* Buorren 75 8851 EM te Tzummarum veranderen/verbouwen van een pand tbv kinderopvang

* Zevenhuisterweg 14 8811 HP te Ried verbouwen/vergroten van de woning

* Harlingerweg 69 8801 PB te Franeker verbouw bestaande garage en bouwen nieuwe garage

* Harlingerweg 67 8801PB te Franeker bouwen van een garage
* Oud Kaatsveld 8 8801AB te Franeker aanbrengen van een damwand met steigers en terrassen

* Binnenhof 14 8802 ME te Franeker plaatsen van een dakkapel
* Skoalstrjitte 11 8854 AN te Oosterbierum vergroten van de woning
* Aesterfaart 8 te Franeker (zuid) bouwen van een woning
* Sédyk 1 8854 RR te Oosterbierum gedeeltelijk vergroten van een koelloods en herplaatsen van een werktuigberging
* Groenmarkt 13 8801 KH te Franeker plaatsen van een markies + reclame

* Berltsumer Wiid kavels 94 t/m 107 te Franeker (zuid) oprichten van 10 woningen type Kuinder (1590)

* Berltsumer Wiid kavels 94 t/m 107 te Franeker (zuid) oprichten van 10 woningen type Lauwers (1589)

* Bauke Poelstrastrjitte 3 8854 AX te Oosterbierum plaatsen van een schuurtje

* Hearewei 1 8856 BT te Pietersbierum slopen van een woning
* Voorstraat 51 8801 LA te Franeker plaatsen van een veranda en een berging

* Jan Baron van Echtenstr 3 te Sexbierum 8855 CM plaatsen van een bergingU P Draismastraat 1 8806KK te Achlum gedeeltelijk vergroten van een kantoorruimte en badkamer

* Konkelswei 13 t/m 19 8854 AS te Oosterbierum vernieuwen van een bijkeuken

Deze bouwaanvragen worden behandeld in de welstandscommissie. De vergaderingen van de welstandscommissie zijn openbaar en vinden op maandagmorgen in de oneven weken van 9.30 - 11.00 uur plaats in het gemeentehuis. U bent hierbij van harte welkom! Wilt u weten wanneer een bouwplan wordt behandeld, kijkt u dan op de website www. franekeradeel.nl.

Wij attenderen u er op dat tegen een aanvraag om bouwvergunning geen bezwaarschrift kan worden ingediend. Een bezwaarschrift kan pas worden ingediend na het verlenen van de bouwvergunning

Verleende vergunningen 05-02-2009 t/m 18-02-2009

Reguliere vergunningen

* Raadhuisplein 3 - 11 8801 KX t e Franeker aanbrengen van zonwering en reclameuitingen (legaliseren) 5-2-2009

* Professor Loréstraat langs de Dongjumervaart veranderen/plaatsen van aanlegsteigers en vissteigers 5-2-2009

* Buorren 43 C013 8851 EL te Tzummarum plaatsen van een berging 18-2-2009

Lichte vergunningen

* Dijkstraat 62 8801 LW te Franeker plaatsen van een dakraam 18-2-2009

* Heerengracht 2 8801 MD te Franeker plaatsen van 2 dakkapellen 18-2-2009

* Folkert de Jongstraat 15 8801 BH te Franeker vergroten van de bijkeuken 18-2-2009

* Siccamastraat 34 8807 PM te Herbaijum plaatsen van een dakkapel 18-2-2209

Reguliere 1e fase

* Dyksfeart 1 t/m 31 8801 ZE te Franeker bouwen van 16 halfvrijstaande woningen 5-2-2009

Indien u het niet eens bent met één van bovengenoemde besluiten, kunt u binnen zes weken
na verzending van dit besluit een schriftelijk en gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Franekeradeel, Postbus 58, 8800 AB te Franeker. Het bezwaarschrift dient tenminste te volgende onderdelen te bevatten: a. naam en adres van de indiener;
b. de dagtekening;
c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht; d. de gronden van het bezwaar;
e. een ondertekening

Indien u een bezwaarschrift heeft ingediend, kunt u tevens op grond van artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht de President van de Arrondissementsrechtbank te Leeuwarden verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen, indien u van mening bent dat de onverwijlde spoed dat, gelet op de betrokken belangen, vereist. Een verzoek om voorlopige voorziening dient u te richten aan de President van de Arrondissementsrechtbank te Leeuwarden, Sector Bestuursrecht, Postbus 1702, 8901 CA te Leeuwarden. Ook dient u een kopie van het besluit op het bezwaarschrift te overleggen.

Ontheffing en Bouwvergunning

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij voornemens zijn met toepassing van artikel 3.6, lid 1, sub c van de Wet ruimtelijke ordening ontheffing te verlenen van het geldende bestemmingsplan en bouwvergunning te verlenen voor:

* het bouwen van een machineberging op het perceel plaatselijk bekend Kie 4, 8801 PJ te Franeker.

Op grond van het bepaalde in artikel 3.6, lid 5 van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 46, lid 4 van de Woningwet ligt het ontwerpbesluit met de hierop betrekking hebbende stukken met ingang van 26 februari 2009 gedurende vier weken voor een ieder tijdens de openingstijden van het gemeentehuis ter inzage bij de balie van de afdeling Bouwen en Milieu, Harlingerweg 18 te Franeker. Gedurende genoemde termijn kunt u nadere informatie verkrijgen bij de afdeling Bouwen en Milieu (0517-380449).

Tijdens de termijn van terinzagelegging van het ontwerpbesluit kunnen belanghebbenden schriftelijk dan wel mondeling hun zienswijze omtrent het voornemen naar voren brengen bij het college van burgemeester en wethouders van Franekeradeel, Postbus 58, 8800 AB te Franeker. Degene die mondeling zijn zienswijze kenbaar wil maken, kan zich gedurende de termijn van terinzagelegging van het plan wenden tot de balie van de afdeling Bouwen en Milieu (tel. 0517 - 380449).

Verleende aanlegvergunning

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij hebben besloten een aanlegvergunning te verlenen voor:

* de grondwerkzaamheden ten behoeve van de aanleg van een fietsbrug ter hoogte van de bestaande brug over de Dongjumervaart tussen Dongjum en Boer.

Voor belanghebbenden bestaat de mogelijkheid tegen het besluit van het college binnen zes weken na de dag van bekendmaking van het besluit een schriftelijk en gemotiveerd bezwaarschrift in te dienen bij het college van burgemeester en wethouders van Franekeradeel, Postbus 58, 8800 AB te Franeker. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en dient tenminste de volgende onderdelen te bevatten: a. naam en adres van de indiener;
b. de dagtekening;
c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht; d. de gronden van het bezwaar.

Het indienen van een bezwaarschrift schorst niet de werking van het besluit waartegen het is gericht. Als u een bezwaarschrift heeft ingediend, is - indien, gelet op de betrokken belangen onverwijlde spoed dat vereist - het eveneens mogelijk een voorlopige voorziening te vragen bij de president van de rechtbank. In dat geval bent u griffierecht verschuldigd. Een verzoek om voorlopige voorziening dient u te richten aan de President van de Arrondissementsrechtbank te Leeuwarden, Sector Bestuursrecht, Postbus 1702, 8901 CA te Leeuwarden. Ook dient u een kopie van het bezwaarschrift te overleggen.

Wet Milieubeheer

Melding
Burgemeester en wethouders maken ingevolge artikel 8.41van de Wet Milieubeheer bekend, dat in februari 2009 een melding is binnengekomen van:

* Sj. Westra, Parallelweg 4, 8801 JM Franeker. Het betreft een Besluit Landbouw Milieubeheer en een Activiteitenbesluit met betrekking tot een mini-camping.

Omdat bovengenoemde besluiten gebaseerd zijn op algemeen geldende regels en voorschriften (8.40 amvb's ) die het milieu beschermen, bestaat er geen mogelijkheid voor het indienen van zienswijzen en het instellen van beroep. Voor nadere informatie kunt u terecht bij de afdeling Bouwen en Milieu, Harlingerweg 18 te Franeker

Melding Wet Milieubeheer

Burgemeester en wethouders van Franekeradeel maken ingevolge artikel 8.19 van de Wet Milieubeheer bekend dat zij een melding hebben ontvangen van:

* Delek Nederland BV, Postbus 735, 3000 AS Rotterdam. Het betreft de verandering van het Texaco Tankstation, Burgemeester J Dijkstraweg 10 te Franeker. De bovengrondse LPG tank is verwijderd en vervangen door een ondergrondse LPG tank.

De voorgenomen wijziging hebben geen gevolgen voor het milieu.

De melding ligt vanaf 26 februari 2009 gedurende twee weken ter inzage bij de afdeling Bouwen en Milieu, Harlingerweg 18 te Franeker op alle werkdagen van 8.30 uur tot 12.00 uur alsmede woensdags van 8.30 uur tot 19.00 uur en eventueel op telefonisch verzoek op donderdagmiddag van 13.00 tot 16.00 uur.

Besluitenlijst college van b & w 17 februari 2009

Subsidiebeleid monumentenzorg 2009-2011.
Besluit:
De raad voorstellen akkoord te gaan met het subsidiebeleid Monumentenzorg 2009-2011 overeenkomstig het voorstel.

Infrarood metingen wegennet Franekeradeel in verband met gladheidbestrijding.
Besluit:
Akkoord gaan met het beschikbaar stellen van 4.195,00 euro voor het uitvoeren van een infraroood meting wegennet gemeente Franekeradeel, te dekken uit onvoorzien éénmalig.

Evaluatie Sangers van den Biezenbosfonds over de afgelopen 5 jaar. Besluit:

1. Met ingang van 2009 de maximum bijdrage uit het Sangers van den Biezenbosfonds per toekenning te verhogen van 500,00 euro naar 750,00 euro.

2. De hardheidsclausule toevoegen aan de toekenningsregels.

Liggeldverordening en Ligplaatsenverordening.
Belsuit:
De raad voorstellen:

1. de huidige Liggeldverordening met bijbehorende tarieventabel in te trekken en de nieuwe Liggeldverordening vast te stellen overeenkomstig het voorstel.

2. de Ligplaatsenverordening te wijzigen overeenkomstig het voorstel.

Beschikbaar stellen van een krediet ad 255.200,00 euro t.b.v. onderhoud asfaltverhardingen.
Besluit:

1. Een krediet ad 255.200,00 euro beschikbaar stellen voor onderhoud asfalt-verhardingen.

2. Deze kosten dekken uit de Voorziening Wegen.

Afrekening Rsu + maatwerk over 2007 met Thuiszorg Het Friese Land. Besluit:

1. Kennisnemen van het inhoudelijk verslag JGZ 0-4 over 2007 en van de risicoregistratie over 2007.

2. De Rsu over 2007 vaststellen op euro 290.963,00. Vaststellen dat het saldo op de Rsu 2007 ad. euro 2215,00 als inkomst in rekening 2008 moet worden verantwoord.

3. De maatwerkbijdrage 2007 vaststellen op euro 8000,00 en vaststellen dat het voordelig saldo ad. euro 915,00 als inkomst bij het maatwerk in de rekening 2008 moet worden verantwoord.

Afrekening 2007 theater de Koornbeurs.
Besluit:

1. Het inhoudelijk verslag 2007 voor kennisgeving aannemen.
2. Het financieel verslag 2007 voor kennisgeving aannemen.
3. De subsidie over 2007 vaststellen op 464.744,00 euro.

Uitvoeringsovereenkomst 2009.
Besluit:

1. Coulant omgaan met artikel 6.3 lid 2 van de uitvoeringsovereenkomst 2009.

2. T.z.t. bijgestelde subsidieverordening ter vaststelling aan gemeenteraad voorleggen.

Onderzoek Digitale Dienstverlening van de Rekenkamer commissie Franekeradeel.
Besluit:
De raad voorstellen de reacties van het college op het onderzoek Digitale Dienstverlening van de Rekenkamercommissie Franekeradeel voor kennisgeving aan te nemen evt. met het uiten van wensen en bedenkingen.

Begrotingswijzigingen 2009.
Besluit:

1. De 32e t/m de 36e begrotingswijziging conform het voorstel aan de raad aanbieden .

2. De 37e wijziging vaststellen en ter informatie aan de raad aanbieden.

Toezichthouder APV en GBA.
Besluit:

1. De heer P. Grasman benoemen als toezichthouder APV minus hoofdstuk
3 APV.
2. De heer P. Grasman benoemen als toezichthouder GBA.

Franeker 25 februari 2009.
Burgemeester en wethouders voornoemd,
M.J. Haveman, burgemeester.
H.J.J. de Jong, secretaris.