Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport


4. Ambulancezorg Walcheren

Ambulancezorg Walcheren

Kamerstuk, 24 februari 2009

De Voorzitter van de Tweede Kamer
der Staten-Generaal
Postbus 20018
2500 EA DEN HAAG

CZ/EKZ 2913258

24 februari 2009

Geachte voorzitter,

Tijdens het spoeddebat bevallingszorg Zeeland van 14 januari jongstleden, heb ik een toezegging gedaan over een extra ambulancestandplaats op Walcheren.

Sinds zaterdag 7 februari 12:00 uur is er een extra ambulance gestationeerd in de kop van Walcheren, om precies te zijn in Domburg. Een vaste standplaats voor deze ambulance wordt nog in deze buurt gezocht.
Door gezamenlijke inspanningen van zowel de Regionale Ambulancevoorziening Zeeland, de meldkamer van de veiligheidsregio, de Provincie en zorgverzekeraars is, onder mijn aansporingen, deze snelle oplossing gerealiseerd. Deze ambulance wordt voor alle taken ingezet. In combinatie met dynamisch ambulancemanagement zullen andere ambulances de kop van Walcheren afdekken wanneer deze ambulance ingezet wordt.
Met de komst van deze ambulance is de capaciteit voor Walcheren tijdens kantooruren met 25% uitgebreid en buiten kantooruren zelfs met 50%. Met de inzet van deze extra ambulance is voor alle inwoners van Walcheren de bereikbaarheid binnen 45 minuten van het betreffende ziekenhuis sterk verbeterd.

De komst van deze extra ambulance is de afsluiting van fase 1, in het geheel van veranderingen in de acute zorg in Zeeland. In fase 2 worden ook andere facetten van de acute zorg meegenomen in dit onderzoek. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu wordt door de regionale partijen betrokken in een onderzoek naar een goede invulling van de acute zorg in Zeeland. De spreiding en beschikbaarheid ambulancezorg zal daarbij betrokken worden. Het regionaal overleg acute zorg waarin alle acute zorgaanbieders betrokken zijn zullen de consequenties die uit dit onderzoek getrokken kunnen worden aan mij voorleggen.

Ik vertrouw erop dat ik u met deze brief voldoende informatie verschaft heb over de extra ambulance in de kop van Walcheren en het vervolgonderzoek naar de acute zorg in Zeeland.

Hoogachtend,
de minister van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport,

dr. A. Klink