Ministerie van Verkeer en Waterstaat


1 1 > Retouradres: Postbus 20901, 2500 EX Den Haag
De voorzitter van de Tweede Kamer Plesmanweg 1-6 der Staten-Generaal 2597 JG Den Haag Binnenhof 4 Postbus 20901 2500 EX Den Haag 2513 AA DEN HAAG T 070 351 61 71 F 070 351 78 95

Contactpersoon
---

T -

Ons kenmerk CEND/HDJZ-2009/31 sector LUV

Datum 24 februari 2009 Uw kenmerk
---
Onderwerp Wijziging Tarievenbesluit en Besluit ongeregeld luchtvervoer Bijlage(n)
---

Geachte voorzitter,

Bijgaand treft u aan het Besluit tot wijziging van Tarievenbesluit (artikel I) en het Besluit ongeregeld luchtvervoer (artikel II) zoals dat eerdaags in het Staatsblad zal verschijnen. Conform artikel 76, vierde lid, van de Luchtvaartwet treedt een wijziging van genoemde besluiten niet eerder in werking dan twee maanden na datum van de uitgifte van het Staatsblad waarin deze wordt geplaatst. Van de plaatsing wordt onverwijld aan de Staten-Generaal mededeling gedaan.

Met het oog op deze nahangprocedure zullen de artikelen I en II van het besluit op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip inwerkingtreden. Teneinde over omstreeks twee maanden tot inwerkingtreding van de wijziging van het Tarievenbesluit en het Besluit ongeregeld luchtvervoer te kunnen besluiten, verzoek ik u vriendelijk mij binnen een periode van vier weken te berichten of de wijzigingen van deze besluiten uw Kamer aanleiding geven tot het maken van opmerkingen.

Hoogachtend,

DE MINISTER VAN VERKEER EN WATERSTAAT,

ir. Camiel Eurlings

a
agina 1 van 1
---