Gerechtelijke organisatie

Verzoek Faunabescherming om het rapen van kievitseieren te verbieden is afgewezen

Leeuwarden, 24 februari 2009 - De bestuursrechter heeft het verzoek van de Faunabescherming om het rapen van kievitseieren te verbieden, afgewezen.

Gedeputeerde Staten van Fryslân hebben aan de Bond van Friese Vogelbeschermingswachten (BFVW) een ontheffing verleend voor het rapen van kievitseieren. Belangrijkste wijziging ten opzichte van de vorige ontheffing is de invoering van het Registratiesysteem rapen kievitseieren. Dit komt erop neer dat iedere eierzoeker bij het vinden van eieren eerst per sms toestemming moet vragen of hij mag rapen. De geraapte eieren worden geregistreerd. Als het maximum toegestane aantal eieren is geraapt, wordt een sms verstuurd dat rapen niet meer is toegestaan. De bestuursrechter heeft de argumenten die Faunabescherming tegen de toepassing en handhaafbaarheid van het systeem heeft aangevoerd, afgewezen. Ook het argument dat het dermate slecht gaat met de kievit in Fryslân dat de ontheffing voor het rapen van eieren niet zou mogen worden verleend is door de rechter verworpen.

LJ Nummer

BH3888

Bron: Rechtbank Leeuwarden Datum actualiteit: 24 februari 2009 Naar boven