Provincie Utrecht

Provinciale agenda voor aanjagen Utrechtse economie

24-2-2009 -

Provincie Utrecht in hogere versnelling om recessie het hoofd te bieden

Het dagelijks bestuur van de provincie Utrecht heeft vandaag de bouwstenen opgeleverd voor een nieuwe agenda, waarmee investeringen in de Utrechtse economie versneld worden uitgevoerd. Het voorgestelde pakket met maatregelen dat binnenkort besproken zal worden met Provinciale Staten is goed voor een financiële impuls van 66 miljoen euro. Deze Utrechtse Versnellingsagenda maakt onderdeel uit van de extra investeringen van ruim 400 miljoen euro, die de provincie sinds 2007 in de Utrechtse samenleving doet.

Het college wil met deze agenda vaart zetten achter de investeringen die nodig zijn om de Utrechtse economie draaiende te houden. Naarmate de huidige recessie langer duurt, worden de gevolgen voor de Utrechtse bedrijven ingrijpender. De verwachting is dat met een aanhoudende teruggang in de economie de regionale werkloosheid fors zal oplopen. Tot nu toe is in de provincie vooral de bouw en de financiële sector getroffen, maar ook de zakelijke dienstverlening - de kurk waarop de Utrechtse economie drijft - zal in het kielzog van de recessie te maken krijgen met de gevolgen van de economische malaise.

Utrechtse Versnellingsagenda
De Utrechtse Versnellingsagenda is een coproductie van de provincie, de Kamers van Koophandel en werkgeversorganisaties. Met daarin initiatieven waarmee de Utrechtse economie wordt aangejaagd. Het accent ligt niet op nieuwe investeringsmaatregelen, maar op het uitvoeren van lopende projecten die snel een substantiële spin off opleveren voor het bedrijfsleven. Zo gaat de provincie voor ruim 8,7 miljoen euro onderhoudswerk aan wegen en vaarwegen eerder dan oorspronkelijk gepland uitvoeren. Het gaat daarbij onder meer om baggerwerk aan de Eem, het opknappen van rotondes en onderhoudswerk aan de provinciale wegen N199 en N224.

Voorfinanciering voor slimme starters
De provincie Utrecht heeft circa tien projecten in de steigers staan, waarmee startende ondernemers in innovatieve sectoren geholpen worden. Omdat starters momenteel als gevolg van de kredietcrisis moeilijk aan geld komen, hebben GS besloten om voor circa 18 miljoen euro provinciale voorfinanciering beschikbaar te stellen. Met deze financiële garantie kunnen projecten in innovatieve sectoren direct uit de startblokken. Speciaal voor de Utrechtse life science sector zal de provincie binnenkort met een plan komen voor een extra impuls.

Flexibel geld voor woningbouw
Het aanjagen van de woningbouw staat hoog op de agenda van de provincie Utrecht. Door de recessie daalt de actuele vraag naar nieuwe woningen, maar dat wil niet zeggen dat er geen behoefte meer is aan nieuwbouwwoningen. De provincie reserveert daarom 20 miljoen euro aan zachte leningen. Daarmee krijgen de Utrechtse gemeenten meer financiële armslag om bouwprojecten vlot te trekken. Het nieuwe, flexibele budget heeft ook een positief effect op toekomstige opdrachten van bouwbedrijven.

Energiek Utrecht
Energiek Utrecht is een impuls van de provincie Utrecht voor energiebesparing in bedrijfspanden en woningen. Inwoners van de provincie Utrecht en bedrijven krijgen een bijdrage in hun kosten voor energiebesparingsmaatregelen. Hiervoor kunnen zij bij één loket aankloppen. Voor gratis energieadvies, voor de uitvoering van besparingsmaatregelen en de financiering. Energiek Utrecht is financieel aantrekkelijk. Geen lening maar een directe bijdrage in de portemonnee. Energiek Utrecht biedt Utrechtse bewoners en bedrijven met bedrijfspanden tot 250 m2 een directe bijdrage in de kosten. Van 25% van de totale kosten tot een maximum van 5.000 euro. Voorwaarden zijn minimaal. De provinciale bijdrage mag gecombineerd worden met andere subsidies. Daarnaast moet er minimaal 30% energie bespaard worden. De investering bedraagt 18,5 miljoen euro. Op=Op!

75 Miljoen euro spin off
De provincie Utrecht investeert hiermee in bouwers en installateurs. De investering zorgt voor een impuls van 75 miljoen euro in de Utrechtse regionale economie. Energiek Utrecht is goed voor 1500 banen. Energiek Utrecht is niet het zoveelste nieuwe energieloket. Energiek Utrecht sluit aan bij het landelijke loket Meer met Minder. Het doel is dat Energiek Utrecht per 1 september van start gaat via dit loket. Energiek Utrecht levert in combinatie met de campagne Meer met Minder 7000 energiezuinige panden op. De regeling geldt voor bestaande panden. Juist in de bestaande bouw liggen de meeste kansen voor energiebesparingen.

Energiek Utrecht betekent een besparing van 16.500 ton co2. Dit is 5% van de totale doelstelling die binnen de provincie Utrecht voor 2020 gerealiseerd moet worden. Deze doelstellingen is met het Rijk overeengekomen. De provincie roept de Utrechtse gemeenten op met hun energieinitiatieven aan te sluiten. Alleen dan kan er echt een verschil gemaakt worden voor inwoners van de provincie en bedrijven.

Hoe nu verder?
In de Versnellingsagenda besteedt de provincie Utrecht behalve aan investeringsimpulsen aandacht aan het snel en adequaat afhandelen van vergunningaanvragen. Zo wil de provincie dat per 1 mei a..s. een loket operationeel is, waar ondernemers terecht kunnen voor informatie en advies. De provinciale investeringsagenda zal verder regelmatig gespreksonderwerp zijn tussen de provincie en vertegenwoordigers van de Kamers van Koophandel en van werkgeversorganisaties VNO/NCW en MKB/Midden-Nederland. Nieuwe ideeën waarmee de overheid en het bedrijfsleven gezamenlijk snel aan de slag gaan, worden aan de Versnellingsagenda toegevoegd. Het project Energiek Utrecht komt overigens in verband met de financiering opnieuw aan bod, wanneer Provinciale Staten de Voorjaarsnota behandelen.

Meer informatie: Ron van Dopperen, telefoon 030 - 258 3196