Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

De voorzitter van de Tweede Kamer
der Staten-Generaal
Postbus 20018
2500 EA DEN HAAG

Den Haag Ons kenmerk Uw brief van Uw kenmerk 24 februari 2009 DL/A/103359 29 januari 2009 2009Z00877/2009D03426

Onderwerp Bijlage(n) Functiemix 1

Naar aanleiding van uw verzoek (brief van 29 januari jl. met kenmerk 2009Z00877/2009D03426) ont- vangt u hierbij een kopie van mijn antwoord (brief van 13 februari jl. met kenmerk DL/A/103359) op de brief van mevrouw J. Gaasbeek-Luursema, voorzitter van VRZG (brief van 20 januari jl.).

Tevens heeft u mij gevraagd om een reactie inzake invoering van de functiemix in het speciaal onderwijs, waar behalve docenten ook relatief veel begeleiders zijn aangesteld.

Ik heb veel waardering voor het werk dat het ondersteunend en begeleidend personeel verricht in het speciaal onderwijs. Zonder voldoende en goed onderwijsondersteunend personeel kan de leraar zijn werk immers niet goed doen. Het is een belangrijke taak om ervoor te zorgen, dat de leraar zich vooral kan bezig houden met zijn kerntaak, met het lesgeven.

In het Convenant Leerkracht van Nederland heb ik echter afspraken gemaakt met de sociale partners over betere beloning van leraren, de onderwijs ondersteuners behoren daar niet toe. Beloningsmaatregelen zijn in het leven geroepen om de beloning van leraren de vergelijking met de marktsector beter te kunnen laten doorstaan. Uit onderzoek van het ministerie van Binnenlandse Zaken blijkt dat middelbaar opgeleid personeel in de collectieve sector gemiddeld een hoger salaris heeft dan in de marktsector. De salarisschaal behorende bij hoger opgeleid onderwijs ondersteunend personeel, zoals bijvoorbeeld orthopedagogen of psychologen, is in de CAO reeds vastgelegd op schaal 11, oftewel schaal LC. Leraren in deze sector staan doorgaans in schaal LB. Afspraken over verbetering van de positie en beloning van het onderwijsondersteunend personeel worden verder ook gemaakt aan de decentrale CAO-tafel, tussen de vakbonden en werkgeversorganisaties.

De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

dr. Ronald H.A. Plasterk
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Rijnstraat 50, Postbus 16375, 2500 BJ Den Haag T +31-70-412 3456 F +31-70-412 3450 W www.minocw.nl