Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

VRZG
T.a.v. mevrouw J. Gaasbeek-Luursema
Voorzitter VRZG
Postbus 4046
3102 GA SCHIEDAM

Den Haag Ons kenmerk Uw brief van 24 februari 2009 DL/A/103357 20 januari 2009

Onderwerp
Functiemix

Geachte mevrouw Gaasbeek-Luursema,
Ik ben verheugd over de positieve reactie van de VRZG over de maatregelen uit het Convenant Leerkracht van Nederland. Ik begrijp uit uw brief van 20 januari 2008 dat sommige leden van VRGZ zich echter zorgen maken over mogelijke beperking van de beleidsvrijheid van scholen ten aanzien van het toekennen van LD functies. Het betreft de afspraak tussen de sociale partners dat eerstegraads leraren recht hebben op een LD functie wanneer zij structureel lesgeven in de bovenbouw. Met deze schriftelijke toelichting denk ik de afspraken in het convenant te kunnen verduidelijken.

Allereerst wil ik er op wijzen dat de directe koppeling tussen eerstegraads leraren die lesgeven in de bovenbouw en beloning in schaal LD gelegd is door de sociale partners. De genoemde afspraak is afkomstig uit de bijlage van het Convenant Leerkracht van Nederland. In de bijlage staan bilaterale afspraken tussen de VO-raad en de vakbonden onder de aanduiding `Nadere afspraken tussen sociale partners ten aanzien van de functiemix die zullen worden verankerd in de CAO-VO.'

Volledigheidshalve verwijs ik naar de tekst die de sociale partners in de CAO-VO 2008-2009 hebben vastgelegd:
5.2. Entreerecht LD: Vanaf 1 augustus 2014 heeft elke docent met een eerstegraads bevoegdheid, die structureel ­ ongeacht de omvang ­ lesgeeft in de bovenbouw recht op een LD functie. In het onderhandelaarsakkoord van de CAO-VO 2008-2010 krijgt de afspraak de volgende aanvulling: ...in hoofdstuk 10 artikel 10.3 van de CAO VO 2008 2009 een nieuw lid 1 worden toegevoegd luidend: Indien voor 31 december 2010 niet een eerste stap wordt gezet in de verhoging van het aandeel LD functies in de functiemix treedt het recht bedoeld in artikel 5.2. met onmiddellijke ingang in werking.
Met deze uitwerking hebben scholen en de personeelsgeleding van de medezeggenschapsraad (PMR) tijd om nieuw beleid stapsgewijs in te voeren.

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Rijnstraat 50, Postbus 16375, 2500 BJ Den Haag T +31-70-412 3456 F +31-70-412 3450 W www.minocw.nl
blad 2/2

Veel scholen zullen hun beloningsbeleid aanpassen met invoering van de nieuwe functiemix. In overleg met de PMR zullen scholen zelf vaststellen hoe zij de functiemix willen bereiken en welke beschrijving te hanteren is voor verschillende functies (met inachtneming van het convenant en het functiewaarderingsysteem). Scholen zijn daarmee nog steeds vrij om eerstegraads docenten in te zetten in de onderbouw en om leraren die in de onderbouw lesgeven, in een LD functie te benoemen.

Om nog meer beleidsvrijheid te creëren heb ik met sociale partners afgesproken om uitwisseling tussen de te bereiken LC en LD functies mogelijk te maken (de zogenoemde bandbreedte). Voor nadere toelichting verwijs ik u naar de CAO-VO.

Meer informatie over het Convenant Leerkracht van Nederland vindt u op de website www.leerkrachtvannederland.nl. Wellicht dat de VO-raad u verder van dienst kan zijn met betrekking tot de implementatie van het convenant. Ik heb er alle vertrouwen in dat een voortvarende invoering van de nieuwe functiemix zal leiden tot meer aanzien, excellentie en interesse voor het beroep van leraar.

de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

dr. Ronald H.A. Plasterk