Gemeente Wunseradiel


Bestemmingsplan Cornwerd 2008

cornwerd
Burgemeester en wethouders van Wûnseradiel maken bekend, dat overeenkomstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening het volgende ontwerpbestemmingsplan ter inzage wordt gelegd: Cornwerd 2008

Het ontwerpbesluit en de bijbehorende stukken liggen vanaf 19 februari 2009 gedurende 6 weken in het gemeentehuis, afdeling VROM, tijdens openingstijden alsmede op maandag van 18.00 tot 21.00 uur, na telefonische afspraak, voor een ieder ter inzage.

Het ontwerpbestemmingsplan Cornwerd 2008 omvat een actualisatie van het bestaande bestemmingsplan.

Gedurende bovengenoemde termijn kan door een ieder schriftelijke zienswijzen worden ingebracht bij de gemeenteraad, Postbus 2, 8748 ZL Witmarsum. Mondelinge zienswijzen kunnen gedurende bovengenoemde termijn worden ingediend na telefonische afspraak met mevrouw S. Eringa van de afdeling VROM.

Het bestemmingsplan en de plankaart vindt u hier.