Gemeente Harenkarspel


Commissievergadering Maatschappelijke Zaken

Dinsdagavond 24 februari 2009 vergadert de commissie Maatschappelijke Zaken (MZ) in het gemeentehuis aan de Oostwal in Tuitjenhorn. De vergadering begint om 19.30 uur in de grote commissiekamer 013 bereikbaar via ingang avondgebruik aan de Delftweg. De vergadering wordt geleid door voorzitter K. Francis, is openbaar en dus toegankelijk voor een ieder. Burgers die willen inspreken, kunnen zich tot een half uur voor de vergadering aanmelden bij de raadsgriffier.

Enkele onderwerpen op de agenda zijn:


1. Opening

2. Spreekrecht burgers

3. Vaststellen van de agenda

4. Vaststelling besluitenlijst openbare vergadering raadscommissie MZ van 13 januari 2009

5. Voorstel afdeling PBZ over uitwerking Plan van Aanpak nota Ouderenbeleid

6. Bestuursopdracht integrale nota Jeugdbeleid, voorstel aan raad om vast te stellen

7. Voortgang en planning begraafplaats Krabbendam.
8. Ingekomen stukken gericht aan de raad ter advisering via de raadscommissie: ter afdoening college: a. brief van parochie H. Jacobus de Meerdere over begraafplaats en park rondom kerk; b. brief familie Boon aan Regionaal Bureau Inburgering.
9. Mededelingen en stukken ter inzage in het kader van de actieve informatieplicht van het college: a. Toezeggingenlijst raad en raadscommissie wat betreft MZ onderwerpen met gelegenheid hierover aan portefeuillehouders vragen te stellen. Stukken ter inzage: project zwerfafval, bijeenkomst AB gemeenschappelijke regeling Gesubsidieerde Arbeid KvNH, verhoging bijdrage stichting Welzijnszorg en Maatschappelijke dienstverlening in KvNH, verwijsindex Risicojongeren, Notulen van vergaderingen van WMO-adviesraad, 3^e managementrapportage ISD 2008
10. Inventarisatie onderwerpen thema-avonden 2009
11. Rondvraag en sluiting

De volledige agenda is te vinden op deze website in de rubriek gemeentebestuur onder Agenda commissies

Gemeentehuis :
Oostwal 2,
1747 EZ Tuitjenhorn
Postbus 10,
1749 ZG Warmenhuizen
Telefoon 0226-396600