Raad van State


dinsdag 24 februari 2009

10.00 uur

Zitting over de vergunning die het college van gedeputeerde staten van Noord-Brabant op grond van de Natuurbeschermingswet heeft verleend voor een varkenshouderij aan de Goorseberglaan in Deurne. De zitting gaat ook over de vergunning die het college heeft verleend voor een gemengde veehouderij aan de Kanaalstraat in Liessel. Beide veehouderijen liggen in de buurt van het beschermde natuurgebied Deurnese en Maria Peel. De Werkgroep Behoud de Peel vindt dat er onvoldoende onderzoek is gedaan naar de uitstoot van ammoniak en naar de gevolgen daarvan voor het natuurgebied. Daarom hadden de vergunningen volgens de werkgroep niet mogen worden verleend. (zaaknummers 200802600/1 en 200807857/1)

10.00 uur

Zitting over de aanwijzing door het college van provinciale staten van Overijssel van 'zeer kwetsbare gebieden' als bedoeld in de Wet ammoniak en veehouderij. Deze aanwijzing is van belang voor de vraag of een gemeente een milieuvergunning aan een veehouderij kan verlenen. Als een veehouderij in een zeer kwetsbaar gebied of in een zone van 250 meter er omheen ligt, moeten gemeenten de milieuvergunning weigeren. Als een veehouderij daarbuiten ligt, mogen de gemeenten wel een vergunning verlenen. Onder meer LTO Noord en een aantal agrariërs vinden dat er te veel gebieden als zeer kwetsbaar zijn aangewezen. Zij vrezen onder meer dat zij als gevolg hiervan hun bedrijfsvoering niet kunnen uitbreiden. Daarom komen zij in beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. De erfgenamen van de eigenaar van een nabijgelegen landgoed willen juist dat een deel van het landgoed ook wordt aangewezen als zeer kwetsbaar gebied. Daarom komen ook zij in beroep tegen het aanpassingsbesluit. De zitting gaat ook over de aanpassing van de provinciale reconstructiezoneringskaart door het college van provinciale staten naar aanleiding van de aanwijzing van de zeer kwetsbare gebieden. LTO Noord en een aantal agrariërs zijn het ook met dit besluit niet eens. (zaaknummers 200802551/1 200803134/1)

10.00 uur

Zitting over de weigering door het college van burgemeester en wethouders van Den Haag om een vrijstelling te verlenen aan twee inwoners van de gemeente voor een partycentrum/feestzaal op een bedrijventerrein aan de Fruitweg in Den Haag. Het college heeft de vrijstelling geweigerd omdat iemand anders al een vrijstelling heeft gekregen voor een partycentrum en er volgens gemeentelijk beleid maar één zo'n vrijstelling wordt verleend per bedrijventerrein. De twee inwoners vinden dat het college hun aanvraag en die van de ander tegelijkertijd hadden moeten behandelen. Het college had nog geen vrijstelling aan de ander mogen verlenen, voordat ook op hun aanvraag was beslist, aldus de inwoners. Verder zou hun plan beter zijn. De rechtbank in Den Haag heeft in mei 2008 een eerder beroep ongegrond verklaard. (zaaknummer 200805069/1)
Zitting over de milieuvergunning die het college van gedeputeerde staten van Fryslân heeft verleend aan Afvalsturing Friesland N.V. voor een energiecentrale aan de Lange Lijnbaan in Harlingen. In de centrale worden afvalstoffen verbrand. Verder wordt er hogedrukstoom geleverd aan de warmtekrachtcentrale van Frisia Zout die daarmee elektriciteit produceert. De Stichting Afvaloven Nee en de Waddenvereniging verzoeken de Raad van State de vergunning - in afwachting van de behandeling van het beroep - te schorsen. Volgens hen heeft het college onvoldoende rekening gehouden met de aanwezigheid van de Waddenzee in de buurt van de energiecentrale. De uitstoot van schadelijke stoffen zou leiden tot nadelige gevolgen voor de Waddenzee. Ook vrezen zij voor geluidsoverlast en geurhinder. (zaaknummer 200900542/2)
Zitting over de aanwijzing door het college van gedeputeerde staten van Limburg van 'zeer kwetsbare gebieden' als bedoeld in de Wet ammoniak en veehouderij. Deze aanwijzing is van belang voor de vraag of een gemeente een milieuvergunning aan een veehouderij kan verlenen. Als een veehouderij in een zeer kwetsbaar gebied of in een zone van 250 meter er omheen ligt, moeten gemeenten de milieuvergunning weigeren. Als een veehouderij daarbuiten ligt, mogen de gemeenten wel een vergunning verlenen. Onder meer de stichting Milieufederatie Limburg en de vereniging Behoud de Parel zijn het niet met het aanwijzingsbesluit eens. Zij vinden dat er te weinig gebieden als zeer kwetsbaar zijn aangewezen. Daarom komen zij in beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. (zaaknummer 200807027/1)

14.00 uur

Zitting over de vergunning die het college van gedeputeerde staten van Overijssel op grond van de Natuurbeschermingswet heeft verleend aan Groenraedt B.V. voor vier windturbines in de polder Gelderingen in Scheerwolde. Volgens het college zijn er geen 'significante effecten' te verwachten voor de beschermde natuurgebieden De Weerribben en De Wieden, omdat het percentage purperreigers dat jaarlijks sterft in die gebieden één procent of lager is. Het maken van een zogenoemde 'passende beoordeling' is dan niet nodig, aldus het college. Onder meer Staatsbosbeheer (Regio Oost) en de vereniging Natuurmonumenten komen tegen de vergunning in beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Zij bestrijden de 'één procent mortaliteitsnorm' van het college. (zaaknummer 200801465/1) Zitting over de milieuvergunning die het college van burgemeester en wethouders van Zoetermeer heeft verleend voor het Lange Land Ziekenhuis aan de Toneellaan in Zoetermeer. Met de vergunning wordt de huidige situatie in één nieuwe vergunning vastgelegd. Een aantal omwonenden is tegen de vergunning in beroep gekomen en verzoekt de Raad van State de vergunning - in afwachting van de behandeling van het beroep - te schorsen. Zij vrezen met name voor geluids- en lichthinder vanwege het "centrum acute zorg". (zaaknummer 200900224/2)