Gemeente Borsele

Passeerstroken landbouwverkeer âs-Gravenpolder

Sinds kort staan er nieuwe informatieborden langs de Bernhardweg Oost (N666) bij âs-Gravenpolder. Het doel is om extra uitleg te geven over het gebruik van de passeerstroken op de rondweg. Uit reacties van weggebruikers en de resultaten van eerste steekproeven blijkt dat niet iedereen weet hoe de voorrangsregels zijn bij de passeerstroken. De tractoren die op de strook rijden, moeten alle weggebruikers voor laten gaan.

Â

De boodschap op de borden, maar ook op folders en flyers, is onder andere: ârij vlot voorbij als de tractor op de strook rijdtâ en âde stroken zijn geen inhaal- of parkeerstrokenâ. De illustratie op het mottobord is ook verbeterd. Het laat nu een illustratie in de rijrichting zien. Dit geeft de situatie duidelijker weer.

Eerste resultaten

Landbouwverkeer mag sinds een half jaar over de rondweg rijden, om de verkeersveiligheid en leefbaarheid in de kern te verbeteren. Voor een goede doorstroming op de rondwegen zijn landbouwpasseerstroken aangelegd. Een eerste evaluatie laat zien dat de stroken al goed worden gebruikt, maar dat het nog beter kan.

Â

De provincie Zeeland houdt continu steekproeven en metingen om te bekijken hoe de pilot verloopt. Circa 85 procent van de tractoren gebruikt de stroken om andere weggebruikers te laten passeren, zo blijkt. Van het landbouwverkeer dat de stroken gebruikt, doet 70 procent dit op de juiste manier. Dus vloeiend en veilig voor andere weggebruikers. Er is dus ook een groep die de stroken nog niet goed gebruikt. Bijvoorbeeld door slechts enkele autoâs te laten passeren en niet alle weggebruikers voor te laten gaan. Kortom, veel landbouwverkeer gebruikt de stroken en doet dit goed, maar het moet nog beter.

Stopverbod

Uit reacties van weggebruikers en waarnemingen van de provincie blijkt ook dat automobilisten soms stoppen op de passeerstroken, bijvoorbeeld om te bellen. Landbouwverkeer kan dan geen gebruik maken van de stroken. Daarom is er een stopverbod ingesteld voor de passeerstroken. Dit verbod geldt niet voor landbouwverkeer.

Â

Minder landbouwverkeer door kern

Sinds de toelating van het landbouwverkeer op de rondweg zijn er geen verkeersongevallen gebeurd waarbij landbouwvoertuigen betrokken zijn. Bovendien heeft het landbouwverkeer geen invloed op de gemiddelde snelheid van het verkeer op de rondweg. Hoeveel tractoren er op de rondweg rijden, hangt voornamelijk af van het seizoen. Op de rondweg van âs-Gravenpolder rijden tussen de 15 en 85 tractoren per dag. Er rijdt in ieder geval veel minder landbouwverkeer door de kernen dan daarvoor. Dat is gunstig voor de verkeersveiligheid en leefbaarheid in de kernen.

Â

Definitieve conclusie

De proef wordt niet alleen uitgevoerd in âs-Gravenpolder. Ook in Poortvliet zijn passeerstroken aangelegd. De voorlopige cijfers van de provincie geven een eerste indruk. Er kunnen pas definitieve conclusies getrokken worden over het succes van de proef, als de pilotperiode van één jaar voorbij is. Deze eindevaluatie wordt uitgebreider, met meer tellingen, gedragswaarnemingen en inhaalmetingen. Dit wordt onder andere aangevuld met de resultaten van een onderzoek naar de beleving van weggebruikers en inwoners uit de kernen van âs-Gravenpolder en Poortvliet. Dit belevingsonderzoek richt zich vooral op de verkeersveiligheid en doorstroming op de rondweg. De andere initiatiefnemers van de pilot zijn het ROVZ, de gemeente Tholen, provincie Zeeland, waterschap Zeeuwse Eilanden, ZLTO en CUMELA.