P E R S B E R I C H T

K E N D R I O N N . V .

2 4 F E B R U A R I 2 0 0 9

Kendrion nu gefocust bedrijf, marktomstandigheden moeilijk


- Na verkoop Distribution Services volledige focus op elektromagnetische activiteiten met een sterke financiële basis

- In vierde kwartaal snelle verslechtering van economische omstandigheden
- Autonome omzet elektromagnetische activiteiten daalt in Q4 met 14%, geheel 2008 autonome omzetgroei circa 4%

- EBITA elektromagnetische activiteiten (inclusief centrale kosten) daalt in Q4 2008 met EUR 2,6 miljoen ten opzichte van Q4 2007 tot EUR 0,6 miljoen
- Nettowinst in 2008 EUR 12,9 miljoen (2007: EUR 3,7 miljoen)
- Dividendvoorstel EUR 0,97 contant per aandeel
- Moeilijke marktomstandigheden verwacht in komende periode, reeds substantiële kostenmaatregelen getroffen

- Boekwinst van circa EUR 10 miljoen in Q1 2009 na afronding verkoop Vink-groep

Kerncijfers Kendrion N.V. gehele jaar 2008 en vierde kwartaal 2008

2008 2007 Bedrijfsresultaat 11,0 9,8 Nettowinst 12,9 3,7 4e kwartaal 2008 4e kwartaal 2007 % Voortgezette activiteiten Voortgezette activiteiten Omzet 44,0 51,3 -14% EBITA 0,6 3,2 -81% Volledig jaar 2008 Volledig jaar 2007 % Voortgezette activiteiten 1 Voortgezette activiteiten 1 Omzet 204,2 196,2 4% EBITA 14,3 15,1 -5%
1 Inclusief centrale kosten

Pagina 1 van 13
Piet Veenema, CEO van Kendrion: "In 2008 werden de laatste stappen gezet in onze "Focused acceleration"-strategie. Kendrion is nu een bedrijf met een duidelijk profiel; nichemarktleider in elektromagnetische systemen en componenten met vier businessunits, die in de komende jaren verder uitgebouwd zullen worden. Binnen twee à drie jaar streven wij naar een omzet van circa EUR 350 miljoen in deze activiteiten. Onze sterke financiële positie werkt daarbij in ons voordeel, zeker in de huidige moeilijke marktomstandigheden. De huidige crisis kan daardoor voor Kendrion ook kansen bieden. Wij hebben in het vierde kwartaal van 2008 reeds belangrijke kostenmaatregelen getroffen. Waar nodig zullen we in de komende maanden onze kostenstructuur nog verder aanpassen, zoveel mogelijk met behoud van onze krachtige organisatie."

Financiële gang van zaken

De activiteiten van Kendrion ontwikkelden zich in het eerste halfjaar positief en vrijwel volgens verwachting. In het derde en met name het vierde kwartaal verslechterden de marktomstandigheden echter snel. In het vierde kwartaal bedroeg de autonome omzetdaling van de elektromagnetische activiteiten 14%. Over geheel 2008 was de autonome omzetgroei voor deze activiteiten circa 4%. De EBITA van deze activiteiten kwam voor geheel 2008 door de ontwikkelingen in met name het vierde kwartaal, uit op EUR 14,3 miljoen (2007: genormaliseerd EUR 15,1 miljoen, een daling van 5%). In het vierde kwartaal zijn EUR 0,7 miljoen eenmalige herstructureringskosten meegenomen.

Op 26 november 2008 heeft Kendrion de verkoop van de divisie Distribution Services (bestaande uit de Vink-groep en het bedrijf Servico) bekend gemaakt. De verkoop van het bedrijf Servico werd nog voor het einde van 2008 afgerond. De afronding van de verkoop van de Vink-groep heeft op 12 februari jongstleden plaatsgevonden. Ook de divisie Distribution Services had in 2008 te maken met verslechterende omstandigheden in vrijwel alle landen waarin zij opereert. Het bedrijfsresultaat van deze divisie bedroeg in 2008 EUR 9,4 miljoen (2007: EUR 12,9 miljoen). De boekwinst op de verkoop van Distribution Services (na verrekening van kosten, afboeking van goodwill en uitgestelde belastingvorderingen) bedraagt (mede hierdoor) circa EUR 13 miljoen. Hiervan is circa EUR 3 miljoen gerealiseerd in het vierde kwartaal 2008 als gevolg van de afgeronde verkoop van Servico, na aftrek van onder andere afgeboekte goodwill en verkoopkosten. Circa EUR 10 miljoen wordt gerealiseerd in het eerste kwartaal 2009 na de afgeronde verkoop van de Vink-groep.

Met het oog op de huidige focus van Kendrion is de organisatie aangepast. Kendrion beschikt nu over vier businessunits, die ieder een marktleidende positie in hun eigen nichemarkt innemen. Centrale activiteiten worden daarbij gecoördineerd vanuit Kendrion Group Services. De centrale kosten zullen door de verkoop van de distributieactiviteiten, als ook door organisatorische besparingen voor de groep in 2009 met circa EUR 1 miljoen dalen.

De nettowinst bedroeg in 2008 EUR 12,9 miljoen (2007 EUR 3,7 miljoen)1.

Het balanstotaal is ten opzichte van eind 2007 gedaald met circa EUR 23 miljoen en zal na de afronding van de verkoop van de Vink-groep nog met EUR 120 miljoen verder dalen. De vrije kasstroom inclusief Distribution Services bedroeg in 2008 EUR 12,9 miljoen, voor de voortgezette activiteiten EUR 3,7 miljoen.

De investeringen van de voortgezette activiteiten bedroegen in 2008 EUR 13,5 miljoen, bij een afschrijvingsniveau van EUR 8,3 miljoen. Bijna alle investeringen hadden te maken met nieuwe projecten in de businessunit Passenger Car Systems.

De nettoschuldpositie bedroeg ultimo 2008 EUR 75 miljoen. Pro forma zou door de afronding van de verkoop van de Vink-groep de schuldpositie van Kendrion ultimo 2008 tot circa EUR 10 miljoen zijn gereduceerd.

De solvabiliteit bedroeg per 31 december 2008 33%, pro forma na verwerking van de verkoop van de Vink-groep ruim 60%.


1 Voor een pro-forma benadering van de nettowinst 2008 en balans per 31 december 2008 na verkoop Vink, zie bijlagen 6 en7 bij dit persbericht
Pagina 2 van 13
Voorstel dividend

Voor de verkoop van de divisie Distribution Services had Kendrion de goedkeuring nodig van zijn banken. Aan het verlenen van deze goedkeuring stelden de banken als voorwaarde dat in 2009 een dividend van maximaal EUR 10 miljoen mag worden toegekend. Kendrion is in heronderhandeling met zijn banken over een mogelijke uitbreiding van zijn dividendmogelijkheden in de komende jaren. Gegeven de huidige stand van zaken zal Kendrion aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders op 6 april aanstaande voorstellen om ten laste van de agioreserve een dividend in contanten uit te keren van EUR 0,97 per aandeel (EUR 10 miljoen).

Operationele activiteiten

De elektromagnetische activiteiten ontwikkelden zich in 2008 tot aan het vierde kwartaal positief. In het vierde kwartaal ondervond de businessunit Passenger Car Systems (circa 30% van de omzet) de meeste problemen als gevolg van de stagnerende afzet van de Europese automobielindustrie. Ten opzichte van 2007 bleef de omzet van deze businessunit gelijk. Hoewel de marktomstandigheden ook voor de businessunit Commercial Vehicle Systems verslechterden, kon deze businessunit desalniettemin toch een autonome omzetgroei van 15% realiseren. De businessunit Industrial Magnetic Systems merkte al rondom de zomer een zwakkere vraag vanuit enkele industriële sectoren (waaronder de textielindustrie), hetgeen zich ook in het vierde kwartaal doorzette en leidde tot een gelijkblijvende omzet in 2008. Voor deze businessunit werd in de loop van het jaar het bedrijf Tri-Tech LLC in de Verenigde Staten geacquireerd. De businessunit Industrial Drive Systems kon profiteren van de goede orderportefeuille van de Duitse machinebouwindustrie en realiseerde in 2008 een autonome omzetgroei van 4%.

Als gevolg van de vraaguitval in het vierde kwartaal heeft Kendrion een aantal kostenreducerende maatregelen getroffen. Zo werd het aantal uitzendkrachten met 70 gereduceerd. Tevens werd een reductie van circa 50 medewerkers ten opzichte van de zomer van 2008 doorgevoerd. In de resultaten over 2008 is een bedrag van circa EUR 0,7 miljoen incidentele kosten ten gevolge van de genomen kostenmaatregelen verwerkt. Daarnaast is in januari 2009 bij de meeste Duitse en Oostenrijkse activiteiten gestart met een arbeidstijdverkorting van circa 10-15%. Deze kan indien noodzakelijk in de komende maanden verder worden geïntensiveerd. Circa 50 managers van Kendrion inclusief Directie en Raad van Commissarissen hebben daarnaast 10% van hun salaris (c.q. beloning) ingeleverd, zolang de arbeidstijdverkorting van kracht is.

Ook de distributieactiviteiten hadden veel te leiden onder de economische crisis. Dit was voor de Vink- groep het eerste merkbaar in de Scandinavische landen. Ook de andere West-Europese landen bleven vrijwel allen achter bij de gerealiseerde omzet in 2007. De autonome omzetdaling bedroeg voor de distributieactiviteiten in het vierde kwartaal 10%, over geheel 2008 werd een stijging van 1% gerealiseerd. Het bedrijfsresultaat van de distributieactiviteiten daalde van EUR 12,9 miljoen in 2007 tot EUR 9,4 miljoen in 2008.

Nieuw financieringsarrangement

Kendrion en het bankenconsortium hebben overeenstemming bereikt over een aangepast financieringsarrangement naar aanleiding van de verkoop van Distribution Services, ingaande 12 februari 2009 (direct na afronding van de Vink-transactie). Ten opzichte van de situatie per 31 december 2008 zijn de volgende belangrijkste elementen vastgelegd:


- EUR 30 miljoen gecommitteerde revolvingkredietfaciliteit voor werkkapitaal tot 23 november 2010;
- EUR 20 miljoen juniorfaciliteit tot 23 november 2009;
- EUR 50 miljoen standby acquisitiefaciliteit tot 23 november 2009;
- Een éénmalige dividenduitkering van EUR 10 miljoen in 2009 toegestaan (normaliter 30% van de nettowinst)

Pagina 3 van 13
Vooruitzichten

De afgelopen jaren is het risicoprofiel van Kendrion beduidend verlaagd. Kendrion richt zich vanaf het begin van 2009 op de ontwikkeling, productie en verkoop van elektromagnetische componenten. De sterke financiële positie van Kendrion, (mede) als gevolg van deze focus, vormt een belangrijke basis voor toekomstige ontwikkelingen. De activiteiten van Kendrion zijn vrijwel uitsluitend gebaseerd op langdurige relaties met afnemers en leveranciers. De huidige economische crisis treft echter alle marktpartijen en daarom dient Kendrion zorgvuldig de ontwikkelingen bij deze marktpartijen te volgen en indien nodig maatregelen te nemen. De trend van het vierde kwartaal 2008 zet zich - naar het zich laat aanzien - daarbij ook door in het eerste kwartaal 2009. Kendrion heeft al in het vierde kwartaal van 2008 alsook in januari 2009 maatregelen getroffen, teneinde de kostenniveaus te verlagen. Waar nodig zullen in 2009 verdere maatregelen worden doorgevoerd. Kendrion zal daarbij uiteraard trachten die maatregelen te nemen die de ontwikkeling van zijn sterke marktposities in de komende jaren niet in gevaar zal brengen. Kendrion's solide financiële basis biedt een goede uitgangspositie om de crisis het hoofd te bieden en gebruik te maken van eventuele acquisitiemogelijkheden.

Gezien de huidige economische ontwikkeling en de heersende onzekerheden is het niet mogelijk om concrete uitspraken te doen over de resultaatontwikkeling van Kendrion in 2009.

Profiel Kendrion N.V.

Kendrion N.V. ontwikkelt, produceert en verkoopt hoogwaardige elektromagnetische systemen en componenten. De activiteiten van Kendrion zijn ondergebracht in vier businessunits: Industrial Magnetic Systems, Industrial Drive Systems, Passenger Car Systems en Commercial Vehicle Systems. De elektromagneten worden wereldwijd toegepast in bijvoorbeeld liften, deursluitingen, industriële robots, medische apparatuur, elektrische schakelsystemen, dieselmotoren en airco-motorkoelingsystemen

Kendrion beschikt over leidende posities in een aantal business-to-business nichemarkten. Met circa
1.400 medewerkers wereldwijd wordt een omzet van circa EUR 200 miljoen op jaarbasis gerealiseerd. De voornaamste thuismarkt voor Kendrion is Duitsland.

Kendrion streeft ernaar een toonaangevende internationale onderneming te zijn die met bestaande knowhow, innovatief vermogen en commerciële slagkracht oplossingen biedt voor zijn industriële afnemers. Daarbij wil de onderneming transparant, flexibel en betrouwbaar zijn, waar plezier in ondernemen gekoppeld is aan resultaatdoelstellingen. Kendrion wil zijn positie als snelgroeiend hoogtechnologisch bedrijf in de toekomst verder versterken door autonome groei, strategische acquisities en het realiseren van een aantrekkelijk rendement op geïnvesteerd vermogen. Daarbij ambieert Kendrion wereldwijd een belangrijke speler te worden.

Het aandeel Kendrion staat genoteerd aan de effectenbeurs NYSE Euronext te Amsterdam.

Zeist, 24 februari 2009

De Directie van Kendrion N.V.

Voor nadere informatie:
Kendrion N.V.
De heer P. Veenema
Utrechtseweg 33
3704 HA ZEIST
Tel: 030 ­ 699.72.68
Fax: 030 ­ 695.11.65
Website www.kendrion.com

Pagina 4 van 13
Bijlagen


1. Geconsolideerde winst- en verliesrekening **
2. Geconsolideerde balans **

3. Geconsolideerd kasstroomoverzicht **

4. Geconsolideerd overzicht van het totaalresultaat **
5. Aansluiting winst- en verliesrekening

6. Genormaliseerde winst- en verliesrekening

7. Pro-forma balans per 31 december 2008

8. Financiële kalender 2009 - 2010


** Deze overzichten behalve de kwartaalcijfers in bijlage 1 zijn ontleend aan de gecontroleerde jaarrekening 2008, welke uiterlijk 27 februari 2009 zal worden gepubliceerd. Bij de jaarrekening 2008 is een goedkeurende accountantsverklaring verstrekt. Pagina 5 van 13

Bijlage 1 - Geconsolideerde winst- en verliesrekening

(EUR miljoen) Q4 2008 1,3 Q4 2007 1,2,3 2008 2007 Opbrengsten 44,0 47,0 207,4 168,9

Overige bedrijfsopbrengsten (0,4) (0,7) 0,9
1,1

43,6 46,3 208,3 170,0

Mutatie voorraden en onderhanden werk 1,6
1,0 (1,5) (0,4) Inkoopmaterialen en kosten uitbesteed werk 19,4 24,1 103,9 87,3

Personeelskosten 14,6 12,7 61,0 48,6

Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa 2,2
2,1 8,3 6,6

Overige bedrijfskosten 8,0 5,0 25,6 18,1

Bedrijfsresultaat voor financieringslasten (2,2) 1,4 11,0
9,8

Financieringsbaten 1,0 (0,2) 0,2 0,1

Financieringslasten (1,6) (0,7) (4,3) (3,9) Nettofinancieringslasten (0,6) (0,9) (4,1) (3,8) Resultaat voor belastingen (2,8) 0,5 6,9 6,0

Winstbelastingen 1,2 4,7 (1,8) 0,4

Resultaat op voortgezette bedrijfsactiviteiten (1,6) 5,2 5,1 6,4

Resultaat op beëindigde bedrijfsactiviteiten (na winstbelasting) 1,7 (9,7) 7,8 (2,7) Resultaat over de verslagperiode 0,1 (4,5) 12,9
3,7

Toe te rekenen aan:
Aandeelhouders van de vennootschap 0,1 (4,5) 12,8 3,6

Minderheidsbelang (0,0) (0,0) 0,1 0,1

Resultaat over de verslagperiode 0,1 (4,5) 12,9 3,7

Gewone winst per aandeel (EUR) 0,01 -0,44 1,25 0,35 Verwaterde winst per aandeel (EUR) 0,01 -0,44 1,25 0,35 Gewone winst per aandeel voortgezette bedrijfsactiviteiten (EUR) -0,27 0,05 0,50 0,62 Verwaterde winst per aandeel voorgezette bedrijfsactiviteiten (EUR) -0,27 0,05 0,50 0,62
1 = De resultaten van Distribution Services (inclusief de boekwinst op Servico in 2008) zijn opgenomen onder 'Resultaat op beëindigde bedrijfsactiviteiten'.
2 = De vergelijkbare winst- en verliesrekening Q4 2007 en heel 2007 is zodanig herzien alsof de op 21 december 2007 beëindigde activiteit Automotive Metals vanaf het begin van de vergelijkbare periode was beëindigd.

3 = Geen accountantscontrole toegepast op de kwartaalcijfers.

Pagina 6 van 13

Bijlage 2 - Geconsolideerde balans

EUR miljoen 2008 2007 >> Activa
Materiële vaste activa 46,7
57,5

Immateriële activa 43,3
49,2

Overige beleggingen, inclusief derivaten 1,3
3,8

Uitgestelde belastingvorderingen 15,2
21,0

Totaal vaste activa 106,5
131,5

Voorraden 30,3
69,2

Actuele belastingvorderingen 0,7
2,1

Handels- en overige vorderingen 24,1
90,7

Geldmiddelen en kasequivalenten 3,7
9,6

Activa geclassificeerd als aangehouden voor verkoop 115,2
---

Totaal vlottende activa 174,0
171,6

Totaal activa 280,5
303,1

>> Passiva
Eigen vermogen
Aandelenkapitaal 20,6
20,6

Agio 71,3
75,2

Reserves (11,4) (11,2) Ingehouden winsten 12,8
3,6

Totaal eigen vermogen toe te rekenen aan aandeelhouders van de vennootschap 93,3
88,2

Minderheidsbelang 0,2 0,6

Totaal eigen vermogen 93,5
88,8

Verplichtingen
Leningen en overige langlopende financieringsverplichtingen 20,8
87,1

Personeelsbeloningen 6,6
7,7

Vooruitontvangen overheidssubsidies - 0,1

Voorzieningen 2,6
3,0

Uitgestelde belastingverplichtingen 3,7
4,9

Totaal langlopende verplichtingen 33,7
102,8

Rekening-courantkredieten banken 13,3
7,5

Leningen en overige financieringsverplichtingen 51,7 0,2

Actuele belastingverplichtingen 1,5
3,8

Handelsschulden en overige te betalen posten 31,2
100,0

Verplichtingen geclassificeerd als aangehouden voor verkoop 55,6
---
Totaal kortlopende verplichtingen 153,3
111,5

Totaal verplichtingen 187,0
214,3

Totaal eigen vermogen en verplichtingen 280,5
303,1

Pagina 7 van 13

Bijlage 3 ­ Geconsolideerd kasstroomoverzicht

EUR miljoen 2008 2007 1 Kasstroom uit bedrijfsactiviteiten
Winst over de verslagperiode 12,9
3,7

Aanpassingen voor:
Nettofinancieringslasten 4,1
3,8

Winstbelastingen 1,8 (0,4) Resultaat op beeindigde bedrijfsactiviteiten (7,8) 2,7

Afschrijvingen op materiële vaste activa 7,0
5,2

Afschrijvingen op immateriële activa 1,3
1,4


19,3
16,4

Mutatie handels- en overige vorderingen 9,8 (6,0) Mutatie voorraden (0,2) (1,0) Mutatie niet-rentedragende schulden (6,9) 4,1

Mutatie voorzieningen 0,1 (0,1)
22,1
13,4

Betaalde rente (3,1) (3,3) Betaalde belastingen (1,9) (1,2) Kasstroom uit operationele activiteiten 17,1
8,9

Kasstroom uit investeringsactiviteiten
Afstoting van dochteronderneming, na aftrek van afgestoten geldmiddelen 12,9
31,4

Verwerving van dochteronderneming, na aftrek van verworven geldmiddelen (11,9) (38,3) Investeringen van materiële vaste activa (18,0) (14,1) Desinvesteringen van materiele vaste activa 4,8
4,3

Investeringen van immateriele activa (0,3) (0,5) (Des) investeringen van overige beleggingen 0,1 (0,1) Nettokasstroom uit investeringsactiviteiten (12,4) (17,3) Vrije kasstroom 4,7 (8,4) Kasstroom uit financieringsactiviteiten
Ontvangsten langlopende schulden - 40,0

Aflossing langlopende schulden (44,2) (27,3) Ontvangsten kortlopende schulden 51,7
---
Aflossing kortlopende schulden - (4,5) Dividend (3,9) - Nettokasstroom uit financieringsactiviteiten 3,6 (8,2) Operationele kasstroom beëindigde bedrijfsactiviteiten 12,0
25,0

Investeringskasstroom beëindigde bedrijfsactiviteiten (2,6) (9,8) Financieringskasstroom beëindigde bedrijfsactiviteiten (29,4) (12,6) Totale kasstroom uit beëindigde bedrijfsactiviteiten (20,0) 2,6

Mutatie van geldmiddelen en kasequivalenten (11,7) 2,3

Valutakoers- en omrekenverschillen op geldmiddelen (0,0) 0,1

(11,7) 2,4

Geldmiddelen en kasequivalenten op 1 januari 2,1 (3,7) Geldmiddelen en kasequivalenten op 31 december (9,6) (1,3) 2 (11,7) 2,4


1 Herzien voor vergelijkingsdoeleinden

2 Geldmiddelen exclusief Distribution Services

Pagina 8 van 13

Bijlage 4 ­ Geconsolideerd overzicht van het totaalresultaat

EUR miljoen 2008 2007 Valutaomrekenverschillen op buitenlandse activiteiten (1,5) (0,3) Valutaomrekenverschillen verkoop Automotive Metals - 0,6

Nettoveranderingen in de reële waarde van kastroomafdekkingen die zijn overgeboekt naar de winst- en verliesrekening (1,9) 0,6

Overige effecten (0,2) - Baten en lasten rechtstreeks verwerkt in eigen vermogen (3,6) 0,9

Winst over het boekjaar 12,9
3,7

Totaalresultaat over het boekjaar 9,3
4,6

Toe te rekenen aan:
Aandeelhouders van de moedermaatschappij 9,2
4,5

Minderheidsbelang 0,1 0,1

Totaalresultaat over het boekjaar 9,3
4,6

Pagina 9 van 13

Bijlage 5 ­ Aansluiting winst- en verliesrekening

EUR miljoen 2008 2007 Bedrijfsresultaat vóór financieringslasten 11,0 9,8 Normalisatie bedrijfsresultaat Linnig

- 5,6 Boekverlies verkoop activiteiten Vink UK en Ierland (2008) verkoopkosten Distribution Services (2008) en management fee 2,0 1,0)
---
Amortisatie immateriele activa 1,3 0,7 EBITA voortgezette activiteiten 14,3 15,1


- Geen accountantscontrole toegepast -

Pagina 10 van 13

Bijlage 6 ­ Genormaliseerde winst- en verliesrekening

EUR miljoen 2008 Electromagnetic 9,2
---
Holding companies ,6-
---
EBITA 5,6
---
Amortisatie immateriele activa ,3-
---
Bedrijfsresultaat 14,3

Nettofinancieringslasten ,5-
---
Resultaat vóór belastingen 11,8

Winstbelastingen ,8-
---
Nettowinst 8,0

Vergelijk met de officiële winst- en verliesrekening Genormaliseerd EUR miljoen 2008 2008 Opbrengsten 04,2
2 207,4

Overige bedrijfsopbrengsten ,9 0 0,9


05,1
2 208,3

Totale kosten 90,8
1 197,3

Bedrijfsresultaat vóór financieringslasten 4,3
1 11,0

Nettofinancieringslasten (2,5) (4,1)

Resultaat vóór belastingen 1,8
1 6,9

Winstbelastingen (3,8) (1,8)

Resultaat op voortgezette bedrijfsactiviteiten ,0
8 5,1

Resultaat op beëindigde bedrijfsactiviteiten (na winstbelastingen) -
7,8

Resultaat over de verslagperiode ,0
8 12,9


- Geen accountantscontrole toegepast -

Pagina 11 van 13

Bijlage 7 ­ Pro-forma balans per 31 december 2008 *

EUR miljoen
Totaal vaste activa 103,9 Totaal vlottende activa 58,4 Totaal activa 162,3 Totaal eigen vermogen 103,5 Totaal langlopende verplichtingen 11,5 Bankschulden 13,3 Totaal kortlopende verplichtingen 34,0 Totaal eigen vermogen en verplichtingen 162,3
* Na verkoop Vink naar de stand per 31 december 2008


- Geen accountantscontrole toegepast -

Pagina 12 van 13

Bijlage 8 ­ Financiële kalender 2009 - 2010

Publicatie jaarcijfers 2008 Dinsdag 24 februari 2009 08.00 uur

Analistenbijeenkomst Dinsdag 24 februari 2009 11.30 uur

Algemene Vergadering van Aandeelhouders Maandag 6 april 2009 14.30 uur

Publicatie resultaten 1e kwartaal 2009 Dinsdag 5 mei 2009 08.00 uur

Publicatie resultaten 1e halfjaar 2009 Dinsdag 25 augustus 2009 08.00 uur

Analistenbijeenkomst Dinsdag 25 augustus 2009 11.30 uur

Publicatie resultaten 3e kwartaal 2009 Dinsdag 10 november 2009 08.00 uur

Publicatie jaarcijfers 2009 Donderdag 25 februari 2010 08.00 uur

Analistenbijeenkomst Donderdag 25 februari 2010 11.30 uur

Pagina 13 van 13


---- --