Unit 4 Agresso groeit sterk in omzet en operationele winst

Sliedrecht, 24 februari 2009


· Totale omzet stijgt met 27% naar 393,6 miljoen (20071: 308,8 miljoen)
· Nettowinst daalt door eenmalige boekwinst in 2007 (verkoop Internet & Security-divisie)
· EBITDA stijgt met 35% naar 70,1 miljoen
· EBITDA-marge stijgt naar 17,8%

· Pro forma2 stijgt de omzet met 9%

· Gezonde operationele cashflowontwikkeling: 56,2 miljoen (2007: 52,5 miljoen)
· Integratie en omzetontwikkeling CODA volgens plan
· Goede product-markt positionering maakt Unit 4 Agresso weerbaar en kansrijk in onzeker 2009

Ondanks een wereldwijd verzwakkend economisch klimaat leverde Unit 4 Agresso in 2008 solide prestaties. De omzetgroei van 27% werd breed gedragen en was in lijn met de verwachtingen. Naast goede prestaties van onze internationale Agresso- en CODA-producten in de meeste landen droeg ook het brede productenaanbod in de Benelux belangrijk bij aan deze omzetgroei. De groei in omzet en EBITDA is negatief beïnvloed door de waardedaling van het Britse pond, de Canadese en Amerikaanse dollar, en de Noorse en Zweedse kroon (Pro forma EBITDA effect circa 4 miljoen).

Integratie CODA
Met de acquisitie van CODA, afgerond op 26 februari 2008, kreeg Unit 4 Agresso er meer dan 600 medewerkers, 2600 klanten en een sterke productenportfolio bij. De stappen die in het afgelopen jaar gezet zijn voor de integratie van de organisaties, hebben Unit 4 Agresso gesterkt in de overtuiging dat met CODA veel kwaliteit in mensen en producten is toegevoegd en dat de bedrijfscultuur van CODA goed aansluit op die van Unit 4 Agresso.

Voor de Agresso- en CODA-klanten betekent de acquisitie meer keuzemogelijkheden bij het samenstellen van hun ERP- of financieel-managementsysteem, zodat dit optimaal is toegesneden op hun actuele en toekomstige behoeften. Agresso biedt een compleet ERP-systeem, terwijl CODA zich richt op een puur financieel-managementsysteem dat goed integreerbaar is met de (vaak complexe) sectorgerichte applicaties van haar klanten. Een aantal componenten leent zich goed voor cross selling. De geografische regio's en de klantenbestanden van CODA en Agresso vullen elkaar goed aan. CODA is onder meer actief in Hongarije, Tsjechië, de VS en in Azië, in de sectoren retail, media, transport en financiële dienstverlening.

De CODA- en Agresso-producten bieden elk specifieke voordelen voor specifieke doelgroepen. Hierbij plukken we nu al de vruchten van het delen van middelen en kennis. In de toekomst zal dit tot nog meer synergie leiden. In 2008 werd een start gemaakt met de stapsgewijze integratie van beide organisaties door vermindering van de centrale kantoorkosten bij CODA en door integratie van verkoopactiviteiten in diverse landen. Doordat het bestaande ontwikkelteam gebruik kon maken van beschikbare middelen in het Spaanse R&D-centrum van Unit 4 Agresso, kunnen we het nieuwe SaaS- product CODA 2go sneller op de markt brengen zonder extra kosten.

1 2007 cijfers zijn in lijn met IFRS 5 "Non-current Assets Held for Sale and Discontinued Operations" aangepast. 2 Hierbij zijn de vergelijkende omzetcijfers van 2007 aangepast op basis van constante valuta en inclusief CODA vanaf 26 februari 2007.

in miljoen 2008 2007

(restated IFRS 5) Omzet 393,6 308,8 27% Bruto marge 353,6 271,7 30% Operationele kosten 283,5 219,7 29% EBITDA 70,1 52,0 35% EBITDA marge 17,8% 16,8% 6% Rente en overige financiele lasten (SWAP) -13,2 1,6 -925% Vennootschapsbelasting -0,9 -5,7 84% Winst na belasting voortgezette activiteiten 18,3 21,3 -14% Beëindigde bedrijfsactiviteiten -6,1 6,9 n/a Nettoresultaat 12,2 28,2 -57% Aandeel derden 0,1 3,3 n/a Goodwill gerelateerde afschrijvingen* 18,1 10,2 77% Nettoresultaat voor goodwill 30,2 35,1 -14% Nettoresultaat voor goodwill en
bijzondere baten en lasten** 34,7 22,4 55% WPA (gewoon) voortgezette activiteiten 0,70 0,69 1% WPA (voor goodwill) 1,15 1,35 -15% WPA (voor goodwill en bijzondere baten en lasten) 1,32 0,86 54%
*) inclusief afschrijving klantencontracten, geacquireerde softwareontwikkelingskosten en handelsmerken
**) SWAP (2008) / verkoop I&S (2007)

Omzetontwikkeling
Met een pro forma omzetgroei van 9%, op basis van constante valuta en inclusief CODA vanaf 26 februari 2007, presteerde Unit 4 Agresso opnieuw beter dan de totale markt voor bedrijfssoftware. De totale omzet steeg van 308,8 miljoen naar 393,6 miljoen (+27%). In 2008 zijn twee activiteiten afgestoten met een totale omzetwaarde van 2,3 miljoen. Dit betreft de SIM business in Spanje en een kleine activiteit van CODA in het Verenigd Koninkrijk (IT services). Een verbetering van de operationele marge, onder meer door de inzet van veel medewerkers die in 2007 waren aangenomen en inmiddels zijn opgeleid, en een sterke groei van de omzet uit diensten (+35%) en contracten en abonnementen (+27%) droegen positief bij aan de EBITDA. De EBITDA kwam uit op 70,1 miljoen (+35%). Daarnaast was, met name in de publieke sector, sprake van een toenemende voorkeur van klanten voor een abonnement in plaats van een licentieaankoop. Deze contractvorm leidt in eerste instantie tot uitgestelde winst, maar heeft na het derde jaar ­ ten opzichte van het traditionele licentiemodel ­ een positief effect op de EBITDA.

Omzetontwikkeling


-16,2m 26,7m 393,6m 74,3m
-11,7m
320,5m

Gerapporteerd 2007 Beëindigde Acquisities 2008 Koerseffect Organische groei Gerapporteerd 2008 bedrijfsactiviteiten (constante koersen)

Operationele winst
De EBITDA-marge steeg naar 17,8%, ondanks integratie- en reorganisatiekosten. Deze kosten zijn het gevolg van overheadreductie bij CODA en reorganisatiekosten in Spanje. Er zijn ook verdere stappen genomen in het realiseren van de geplande management buy out van Agresso Frankrijk. De resultaten van deze entiteit zijn onder Beëindigde bedrijfsactiviteiten verantwoord.

Nettoresultaat per aandeel voor goodwill
Het nettoresultaat voor goodwill daalde met 14% ( 4,9 miljoen) voornamelijk doordat in 2007 de eenmalige boekwinst van de verkoop van de Internet & Security-divisie is verantwoord (totaal 12,7 miljoen). Daarnaast zijn door het aantrekken van een lening voor de acquisitie van CODA de rentekosten gestegen. De totale financiële baten en lasten zijn verder negatief beïnvloed door de waardering van een tweetal rentederivaten gerelateerd aan het afdekken van het renterisico op de CODA-financiering (- 6,1 miljoen). De gepresenteerde belastingdruk is positief beïnvloed door tariefswijzigingen in het buitenland, waardoor latente belastingvoorzieningen verlaagd konden worden. Ook is er een aantal belastingfaciliteiten toegepast.

Het resultaat per aandeel exclusief beëindigde bedrijfsactiviteiten en exclusief goodwill en de waardering van de derivaten bedroeg in 2008 1,32, een stijging van 54% ten opzichte van 2007 ( 0,86).

Omzet producten: +14%
De omzet uit productverkopen (licenties) steeg van 61,2 miljoen tot 69,9 miljoen (+14%). De markt kenmerkte zich in 2008 nog voornamelijk als een vervangingsmarkt. De levenscyclus van veel ERP- systemen loopt op zijn einde als gevolg van organisatorische veranderingen, technische en functionele veranderingen en/of omvangrijke onderhouds- en veranderingskosten (reorganisaties). Steeds meer bedrijven hebben met ingrijpende interne en externe veranderingen te maken en ook stijgt de behoefte aan snelle en flexibele financiële rapportages. Agresso Business World onderscheidt zich van haar concurrenten door grote flexibiliteit na de implementatie. Dit concurrentievoordeel, dat zich vertaalt in gebruiksvriendelijke aanpassingsmogelijkheden en lage veranderingskosten, leverde ook afgelopen jaar veel nieuwe klanten op. De productverkopen van CODA Financials, het hoofdproduct van CODA, kregen in 2008 een stimulans door de lancering van een nieuwe versie.

Omzet contracten en abonnementen: +27%
De omzet in onderhoudscontracten groeide van 129,5 miljoen naar 164,8 miljoen (+27%). Zowel bestaande als nieuwe klanten vormen de groeiende en stabiele basis voor onze omzet in onderhoudscontracten.

Deze activiteit is van groot belang vanwege het wederkerende karakter van de inkomsten. De flexibiliteit van Agresso Business World na de implementatie resulteert in grote klanttevredenheid en een zeer beperkt verloop van klanten. Daardoor neemt het omzetaandeel van contracten en abonnementen ieder jaar toe.

De omzet uit abonnementen, voor onze klanten een alternatief voor een licentieaankoop, steeg aanmerkelijk ( 18 miljoen in verslagjaar 2008 en verantwoord onder "contracten"). Bij een abonnement zijn alle noodzakelijke kosten voor onderhoud en updates bij de prijs inbegrepen. Unit 4 Agresso biedt klanten de mogelijkheid om het abonnementenmodel zowel voor gebruik via het Internet (SaaS) als voor in-huis gebruik in te zetten. Met name in de publieke sector kiezen steeds meer instellingen voor een abonnement.

Omzet dienstverlening en overige: +35%
De omzet uit diensten steeg van 118,1 miljoen naar 159,0 miljoen (+35%). De dienstverlening bestaat voornamelijk uit implementatie van software bij onze klanten. De omzetontwikkeling van deze diensten hangt nauw samen met de ontwikkeling van de licentieomzet.

De bezettingsgraad verbeterde. Veel medewerkers die in 2007 waren aangenomen en opgeleid werden in 2008 productief. Daarnaast werd er effectiever gewerkt, waardoor er meer uren aan klanten konden worden doorberekend dan in 2007. Door toename van de eigen capaciteit kon de inhuur van externe krachten in 2008 worden beperkt.

Internationale groei
Alle vier de thuismarkten, de Benelux, het Verenigd Koninkrijk, Noorwegen en Zweden, presteerden uitstekend. In de Benelux steeg de omzet naar 124,8 miljoen (+25%; pro forma +7%). Naast Agresso Business World en CODA droegen hier ook de producten voor accountants- en administratiekantoren, salarisverwerking en de gezondheidszorg belangrijk bij. In Zweden steeg de omzet met 18% (pro forma 17%) en in Noorwegen met 17% (pro forma 20%). De belangrijkste succesfactoren waren hier de sterke vertegenwoordiging in de publieke sector en een omvangrijke tevreden klantenkring. In het Verenigd Koninkrijk bedroeg de omzetgroei 47% (pro forma 14%), ondanks negatieve koerseffecten. Vooral nieuwe en bestaande klanten in de publieke sector droegen hier aan bij.

De omzet in Noord Amerika groeide met 78% (pro forma 12%), waarmee deze inmiddels 5% van de totaalomzet uitmaken. Met twee vestigingen verdeeld over de westkust en de oostkust en een productportfolio met daarin zowel Agresso Business World als CODA-producten, verbeterde ook hier het groeipotentieel.

De Spaanse economie werd hard geraakt door de recessie. De vraag vanuit de publieke sector, de bouw- en constructiesector en de financiële dienstverlening liep duidelijk terug, waardoor de omzet met 5% daalde. Unit 4 Agresso heeft gedurende het jaar al kostenbesparende maatregelen genomen en in 2009 zullen aanvullende kostenbesparingen plaatsvinden.

In Duitsland steeg de omzet met 13% (pro forma -2%). In 2008 is in Duitsland veel geïnvesteerd in het geschikt maken van Agresso Business World voor de publieke sector. Een aantal belangrijke gemeenten zijn inmiddels naar Agresso Business World gemigreerd. Deze zullen in 2009 als referentie kunnen dienen. Door veranderende regelgeving moeten veel gemeenten in Duitsland de boekhoudsystemen veranderen. Dit zijn belangrijke kansen voor Agresso- en Coda-producten in Duitsland.

140,0 25% PF = pro forma = incl. 10mnd CODA en beide jaren tegen zelfde omrekenkoersen

120,0 FY 07 20% 20% FY 07 PF 17% 100,0 15% 15% FY 08 14% 12% 80,0 Groei PF 10% 7% 60,0 5% 40,0 0%
-2%
20,0 -5% -5%
- -10%

Geografische omzetverdeling FY08 Noorwegen Spanje 8% 11% Duitsland Zweden 5% 14%
Overige
landen
3%
Benelux 32% Verenigd
Koninkrijk
Noord- 22%
Amerika 5%

Investeringen in personeel
Het gemiddelde aantal medewerkers (FTE) met betrekking tot de voortgezette bedrijfsactiviteiten steeg met 22% naar 3.302 (2007: 2.702). Het totale aantal medewerkers (headcount) per eind 2008 bedroeg 3.537.

Kaspositie en cashflow
De operationele cashflow bedroeg in 2008 56,2 miljoen. Door nog intensievere aandacht aan de cashflow te besteden wist Unit 4 Agresso het werkkapitaal stabiel te houden, ondanks eventuele effecten van de recessie en negatieve koerseffecten op het werkkapitaal (- 0,6 miljoen).

De netto-kaspositie (exclusief lening CODA) bedroeg per eind 2008 8,6 miljoen negatief, onder meer doordat Unit 4 Agresso de acquisitie van CODA deels uit eigen middelen heeft betaald. De stand van de (langlopende) lening bedroeg eind 2008 168,9 miljoen. De "leverage ratio" (verhouding nettoschuldpositie / EBITDA) is eind 2008 onder de 2,3 uitgekomen, waarmee er ruimschoots binnen de met de banken overeengekomen convenanten gebleven wordt. Recent werden de convenanten aangepast om extra ruimte te creëren voor eventuele toekomstige herstructureringskosten. Aan deze aanpassing zijn geen kosten verbonden.

Vooruitzichten
In 2008 heeft het weerbare profiel van Unit 4 Agresso zich opnieuw bewezen. De omzetontwikkeling werd nauwelijks aangetast door de verzwakkende economische omstandigheden. De sterke positie in de publieke sector, de focus op dienstverlenende organisaties en specialisaties voor verticale markten, de omvangrijke onderhoudsportefeuille en het brede productenaanbod in de Benelux vormen stabiele factoren. Dit betekent niet dat Unit 4 Agresso immuun was voor de gevolgen van de kredietcrisis. De verzwakking van het Britse pond en overige valuta had nadelige effecten op de translatie naar de euro.

Ook de perceptie van de risico's die verbonden zijn aan de financieringslasten is inmiddels veranderd. Om de rentebetalingen en aflossingen van de lening van 169 miljoen (eind 2008) voor de acquisitie te voldoen, is een jaarlijkse cash flow nodig van minimaal 31 miljoen. Hoewel de impact van de wereldwijde recessie op onze activiteiten voor 2009 moeilijk is in te schatten, zijn wij vol vertrouwen de schuldenlast volgens plan te kunnen afbouwen.

De economische omstandigheden maken het voorspellen van de marktvraag voor 2009 zeer lastig. In de aanloop naar 2009 hebben wij ons voornamelijk gericht op interne maatregelen, zoals kostenbesparingen en herstructureringen gericht op het bereiken van synergie. Ook zijn inmiddels herstructureringsstappen genomen in risicogebieden zoals Spanje. Doordat een groot gedeelte van de omzet wederkerend is en doordat bepaalde kostencomponenten flexibel zijn (inhuur van derden, flexibele beloningen, etc.) verwacht het management op dit moment over 2009 tenminste een gelijkblijvende operationele winst (EBITDA) te kunnen behalen, zelfs indien de (licentie)omzet in sommige gebieden onverhoopt zal dalen.

Dividend
De focus in 2009 is met name gericht op optimalisatie van de cash flow en het, in de huidige buitengewoon onzekere markt, spoedig afbouwen van de lening. Het management van Unit 4 Agresso zal daarom, met goedkeuring van de Raad van Commissarissen, het volledige resultaat over 2008 toevoegen aan de reserve ingehouden winsten.

Dit document bevat bepaalde toekomstverwachtingen betreffende de financiële stand van zaken en de resultaten van de activiteiten van Unit 4 Agresso en bepaalde hiermee verband houdende plannen en doelstellingen. Het ligt in de aard van dergelijke toekomstverwachtingen dat zij risico's en onzekerheden met zich meebrengen, omdat zij betrekking hebben op toekomstige gebeurtenissen, en als zodanig afhankelijk zijn van het zich al dan niet voordoen van bepaalde omstandigheden in de toekomst. Diverse factoren kunnen er voor zorgen dat de werkelijke resultaten en ontwikkelingen aanzienlijk afwijken van de expliciet of impliciet gedane uitspraken over de toekomstverwachting. Dergelijke factoren zijn bijvoorbeeld wijzigingen in de uitgaven van bedrijven in belangrijke economieën, veranderingen in wetgeving, in de financiële markten, in de pensioenkosten, in beloningsniveau van werknemers, in toekomstige wisselkoersen en rente, in toekomstige overnames of afstotingen en de snelheid van technologische ontwikkelingen. Unit 4 Agresso kan dan ook niet garanderen dat de verwachtingen uit zullen komen. Verder wijst Unit 4 Agresso elke verplichting af om gedane uitspraken in dit document te actualiseren.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Unit 4 Agresso N.V.
Chris Ouwinga CEO of Edwin van Leeuwen CFO
Tel.: +31 (0)184 444444
Fax: +31 (0)184 444463
E-mail: Edwin.van.Leeuwen@Unit4Agresso.com

Unit 4 Agresso is een internationale producent van bedrijfssoftware. Met vestigingen in 14 Europese landen, 5 landen buiten Europa en verkoopactiviteiten in diverse andere landen werd in 2008 een omzet van 394 miljoen gerealiseerd. Het hoofdkantoor staat in Sliedrecht, Nederland. Per ultimo 2008 had Unit 4 Agresso 3.506 medewerkers in dienst.

Bijlagen bij het persbericht:

Geconsolideerde winst- en verliesrekening_2008.pdf Geconsolideerde balans 2008.pdf Geconsolideerd_kasstroomoverzicht_2008.pdf


---- --