Provincie Friesland

PERSBESLUITENLIJST

Het College van Gedeputeerde Staten heeft op
24 februari 2009 het volgende besloten:

Mededelingen
Gedeputeerde Staten hebben de besluitenlijst van de GS-vergadering van 10 februari 2009 vastgesteld.
Besluitenlijst beschikbaar


1. Fryslân wil jeugdzorg simpeler, sneller en effectiever Provincie Fryslân gaat in 2009 voor snellere ketens, effectievere zorgverlening en minder bureaucratie in de jeugdzorg. Dat staat te lezen in het uitvoeringsprogramma jeugdzorg 2009, het eerste uitvoeringsprogramma bij het beleidskader jeugdzorg dat Provinciale Staten op 17 december hebben vastgesteld. In het uitvoeringsprogramma staan 30 actiepunten om die doelen te bereiken.
Persbericht beschikbaar


2. Sociaal Investeringsfonds slaat aan
Het Sociaal Investeringsfonds van de provincie Fryslân voorziet in een grote behoefte. Die conclusie volgt uit de eindevaluatie die op verzoek van Provinciale Staten is opgemaakt over de jaren 2004 tot en met 2007. In een periode van vier jaar is voor ruim acht miljoen euro bijgedragen aan projecten met een totaal beoogde investering van 53 miljoen euro. Persbericht beschikbaar


3. Nuon maakt keuze partner bekend; Reactie provincie Fryslân De provincie Fryslân heeft kennis genomen van de keuze van het voorstel van Nuon om de krachten te bundelen met het Zweedse energiebedrijf Vattenfall. De samenwerking met Vattenfall, dat een bod op Nuon heeft uitgebracht ter waarde van E 10,3 miljard, levert een impuls op om in 2050 klimaatneutraal energie te produceren. Persbericht beschikbaar


4. Wijziging uitvoeringsregeling sociaal beleid en zorg De uitvoeringsregeling sociaal beleid en zorg wordt gewijzigd. Er wordt een nieuw hoofdstuk Fries Jeugd- en Alcoholbeleid toegevoegd met voorwaarden en criteria voor het wegzetten van de beschikbare financiële middelen. Daarnaast worden twee artikelen aangepast: . Artikel 52, b: "het ontwikkelen en realiseren van leerwerktrajecten, gericht op jongeren tussen 12 en 23 jaar die een indicatie hebben vanuit jeugdzorg of speciaal onderwijs. De activiteiten moeten gericht zijn op het doorgeleiden terug naar school of stage/werk of een combinatie daarvan." Oorspronkelijk ging het alleen om jongeren met een indicatie vanuit jeugdzorg. . Artikel 54, lid 1a: "Een aanvraag kan gedurende het hele jaar worden ingediend: door een in Fryslân gevestigde RMC, in samenwerking met partners uit onderwijs en gemeenten tot 1 september 2009 of zoveel eerder als mogelijk is en door de ondertekenaars van de samenwerkingsovereenkomst Pact tegen Schooluitval vanaf 1 september 2009 of zoveel eerder als mogelijk is." Oorspronkelijk was deze datum 1 maart 2009. Aangezien de samenwerkingsovereenkomst nog niet getekend is, moet deze datum aangepast worden.


5. Adviescommissies Culturele prijzen aan het werk De adviescommissies voor de culturele prijzen Gysbert Japicxprijs, Joost Halbertsmaprijs en Bernlefprijs kunnen aan de slag. De adviescommissies zullen Gedeputeerde Staten adviseren over de toekenning van de prijzen. Persbericht beschikbaar


6. Pilot nieuw vuilwaterinzamelsysteem voor pleziervaart De provincie Fryslân subsidieert twee innovatieve projecten met een bedrag van 300.000 euro uit het programma 'Fryslan Fernijt II'. De pilot met een nieuw inzamelingsysteem voor vuilwater van de pleziervaart en het opzetten van een duurzaam bungalow- en verblijfsrecreatiepark zijn twee voorbeelden die passen in de ambitie van het College van Gedeputeerde Staten om een duurzame en schone provincie te realiseren. Persbericht beschikbaar


7. Jorritsma-Boschmafonds
De provincie kent voor het schooljaar 2008-2009 aan 182 jonge Friezen een bijdrage van E 270,- toe uit het Jorritsma-Boschmafonds. Dit fonds beoogt mensen met een inkomen onder E 15.500,- op jaarbasis te ondersteunen in de kosten voor hun opleiding. Het fonds is een legaat van mevrouw T. Jorritsma-Boschma en wordt beheerd door de provincie.


8. Jaarprogramma 2009 Provinciaal Meerjarenprogramma landelijk gebied vastgesteld Het College van Gedeputeerde Staten heeft het jaarprogramma 2009 voor de uitvoering van het Provinciaal Meerjarenprogramma Landelijk Gebied vastgesteld. Het Provinciaal Meerjarenprogramma Landelijk gebied 2007-2013 (pMJP) heeft als doel een impuls te geven aan de ontwikkeling en verfraaiing van het platteland en het bestaande beleid op een integrale wijze uit te voeren. Het plan is een vertaling van de rijksdoelen van het Investeringsbudget Landelijk gebied (ILG) naar eigen, Friese doelen zoals beschreven in meerdere beleidsprogramma's. Het provinciaal Meerjaren Programma wordt jaarlijks vertaald naar een jaarprogramma. Dit jaarprogramma wordt vervolgens als een uitvoeringsprogramma vastgesteld door GS, samen met subsidieplafonds en tenderdata voor projecten die leunen op (combinaties van) gelden uit ILG (Rijk) Europese gelden ( POP, ICES) en/of Frysk Ynvestearringsbudzjet Lânlik Gebiet (provincie). Het jaarprogramma 2009 is ter vaststelling toegezonden aan Provinciale Staten. Jaarprogramma 2009 beschikbaar


---- --