Gemeente HeerdeOpenbare besluitenlijst

College van B&W, vergadering van 24 februari 2009

Aanwezig:
burgemeester W.R.J.M. Pijnenburg-Adriaenssen, wethouders A. Westerkamp, J.C. Lieske en W. van Ommen en algemeen directeur/gemeentesecretaris F. Dijkstra.

Nr Onderwerp Advies Besluit

Afdeling Bedrijfsvoering


1 Openbare besluitenlijst Vaststellen. Conform advies. d.d. 17 februari 2009.

2 Raad en commissies

· Conceptagendapunten · Kennisnemen van de voorstellen voor · Conform advies. raadsvergadering d.d. de raadsvergadering van 30 maart 2009. 30 maart 2009.


· Conceptagenda's en · Voor kennisgeving aannemen. · Agenda's aanpassen. aandachtspuntenlijsten
commissievergaderingen.

3 Veiligheidsregio
Toetreding tot Veiligheids- 1. Besluiten tot formele toetreding tot de Conform advies. regio Noord- en Oost- VNOG, met terugwerkende kracht tot Gelderland. 1 januari 2007. 2. Collegebesluit door middel van brief (conform concept) aan VNOG meedelen. 3. De raad door middel van brief (conform concept) over collegebesluit informeren.
4. Regio IJssel-Vecht door middel van brief (conform concept) bedanken voor de samenwerking.
5. Standpunt innemen dat VNOG de taak van inning en uitkering van de met de specials gemoeide bedragen op zich neemt.

Bezwaarschriften

4 Bezwaar Menkveld WOB- 1. Het bezwaar van de heer Menkveld Conform advies. verzoeken over handhaving inzake de Wet Openbaarheid van de heer Van Ommen. Bestuur (WOB) ongegrond verklaren. 2. De grief over de facturering van de WOB-verzoeken in behandeling geven bij de heffingsambtenaar. 3. Inzake het bezwaar over de rechts- geldigheid van eerdere besluiten de heer Menkveld doorverwijzen naar de bestuursrechter.

Blad 1
Nr Onderwerp Advies Besluit

5 Beslissing op bezwaar 1. Het bezwaar van de heer en mevrouw Conform advies. handhavingsverzoek de Smeenk kennelijk niet-ontvankelijk heer en mevrouw Smeenk. verklaren, omdat zij niet als belang- hebbenden zijn aan te merken. 2. Afzien van het horen van bezwaarden.

Algemeen directeur/gemeentesecretaris


6 Begroting 2009
Punten uit de algemene 1. Kennisnemen van de door de raad Conform advies. beschouwingen bij de gemaakte opmerkingen en de reacties begroting 2009. daarop.
2. Een en ander via de Griffie voorleggen aan de commissies.

Afdeling Ruimte


7 Gemeentewerf Veldweg
Beschikbaarstelling De raad voorstellen een krediet van Conform advies. voorbereidingskrediet 270.000,-- beschikbaar te stellen voor de voor nieuwe locatie ontwikkeling van een nieuwe locatie voor de gemeentewerf. gemeentewerf aan de Veldweg te Heerde.
8 Kapvergunning 2e Hoornerveenseweg 8b
Aanvraag kapvergunning De heer A.J. van Tongeren meedelen dat Conform advies. voor een beuk op het perceel de kapvergunning voor de beuk niet wordt 2e Hoornerveenseweg 8b te verleend, omdat: Heerde. - de beuk beeldbepalend is;
- de beuk een hoge ecologische waarde heeft.

9 Herstructurering zwembad
Voortgang project 1. De termijn voor het komen tot een Conform advies, met dien herstructurering vervolgovereenkomst met betrekking verstande dat termijn wordt zwembad. tot de herstructurering van het zwem- verlengd tot 1 december 2009. bad verlengen tot 1 juli 2009 (artikel 9.1 sub c van de intentieovereenkomst). 2. Ter kennisname voorleggen aan de commissie Ruimte.
10 Woningbouw
Notitie over goedkope 1. Vasthouden aan het reeds eerder Conform advies. woningbouw, doorstroming geformuleerde beleid, dat wil en koop- en financierings- zeggen: het (versneld) ontwikkelen varianten. van de woonwijken Bovenkamp 2 en De Ossenkamp 2 en daarbij met name aandacht besteden aan starters. 2. De voorstellen uit de regio met betrekking tot de aanpassing van de woningbouwprogrammering in het KWP3 afwachten. 3. Geen nader onderzoek doen naar de mogelijkheden voor bijzondere koop- en financieringsvarianten om te dure koopwoningen betaalbaar te maken, maar de nadruk leggen op de bouw van goedkope woningen.

Blad 2
Nr Onderwerp Advies Besluit


11 Woningschap Zwolle
Verzoek gemeente Zwolle tot Het Woningschap Regio Zwolle meedelen Conform advies. onttrekking van een bedrag dat tegen de onttrekking van 75.000,-- aan de Reserve Mee- en aan het voor Zwolle geoormerkte deel van tegenvallers Woningschap de Reserve Mee- en tegenvallers, ten Zwolle. behoeve van de bouw van betaalbare zorgappartementen, geen bezwaar bestaat.
12 Planschade
Ingekomen verzoeken om 1. De in het voorstel vermelde verzoeken Conform advies. planschadevergoeding van om planschadevergoeding toewijzen, diverse aanvragers. onder voorbehoud van beschikbaar- stelling krediet door de raad. 2. Voor vergoeding van de planschades de raad verzoeken een krediet van 66.741,70 beschikbaar te stellen, waarvan 6.277,23 gedekt wordt uit de post onvoorzien, 14.241,21 gedekt kan worden vanuit de reserve van het grondbedrijf en 46.223,26 verhaald kan worden op diverse aanvragers/ ontwikkelaars. 3. De indieners van het verzoek om planschade en de aanvragers van de planologische maatregel op de hoogte brengen van het collegebesluit en het voorstel aan de gemeenteraad.
13 Bewoning recreatieverblijven
Handhaving illegale bewoning 1. Plan van Aanpak handhaving op · Conform advies. recreatieverblijven. permanente bewoning recreatie- verblijven in de gemeente Heerde vaststellen. 2. Aangeven tot wiens portefeuille · Wethouder Lieske is porte- de verantwoordelijkheid voor de feuillehouder ten aanzien uitvoering van het plan van aanpak van handhaving in kader behoort. van Recreatie en Toerisme.
· Na eerste fase rapportage in college.

Project Veessen-Wapenveld


14 Milieueffectrapportage
Beoordelingskader MER 1. Beoordelingskader MER en notitie Conform advies. en Richtlijnen MER. constanten en dilemma's bespreken in commissie Ruimte. 2. Richtlijnen MER en inspraakreacties voor kennisgeving aannemen en ter kennis brengen van de raadscommissie Ruimte.

Blad 3


---- --