Gemeente Delfzijl

College van burgemeester en wethouders

Besluitenlijst 24 februari 2009

Nr. Onderwerp Verantwoordelijk 1 Uitspraak Afdeling Bestuursrechtspraak Raad van State inzake RvdM Apotheek Neptunus.
De uitspraak van de Raad van State voor kennisgeving aannemen. 2 Sanctioneringbeleid pilot Handhaving drank- en Horecawet. MJ Sanctioneringbeleid vast stellen voor de duur van de pilot. 3 Verbouwen en veranderen van een bovenverdieping boven MJ drukkerij de Marne, aan de Handelskade West 28 te Delfzijl zonder een vergunning.
Opleggen van een bouwstop vanwege het (ver)bouwen zonder vergunning..
4 Kasgeldlening 8.000.000,- JB Bekrachtigen van een aangegane kasgeldlening ad 8.000.000,- bij de N.W.B. (Nederlandse Waterschaps Bank)
5 Haalbaarheidsonderzoek Veerverbinding Delfzijl-Knock (Duitsland). JB
- Akkoord te gaan met het laten uitvoeren van een onderzoek naar de haalbaarheid van een dagelijkse veerverbinding tussen de Pier van Oterdum te Delfzijl en de veerkade te Knock (Duitsland) en hiervoor in principe een bedrag van 15.000,- beschikbaar te stellen een en ander ten laste van het budget economische stimulering.

- Ter kennisneming raad.


---- --