Gemeente Duiven


Informatie-avonden Natura 2000-gebieden Rijntakken

De eerste twee weken van maart organiseert de provincie Gelderland informatie-avonden over de Natura 2000-gebieden langs de Rijntakken.

De Rijntakken is een uitgestrekt gebied van de Uiterwaarden van de IJssel, de Gelderse Poort en de Uiterwaarden van de Waal tot de Uiterwaarden van de Nederrijn en Loevestein. Deze Natura 2000-gebieden maken deel uit van een Europees netwerk van te beschermen leefgebieden voor bijzondere planten en dieren. De begrenzing van de gebieden en de natuurdoelen die daarbij horen, worden bepaald door het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

Beheerplannen
De provincie Gelderland werkt in overleg met belanghebbenden in de gebieden aan beheerplannen. Een beheerplan geeft aan wat nodig is om de natuurdoelen te bereiken en biedt een kader voor vergunningverlening. In goed overleg met het gebied, zoekt de provincie naar een balans tussen natuurwaarden en maatschappelijke activiteiten.

Informatiebijeenkomsten
Tijdens de acht informatiebijeenkomsten, verspreid over het uitgestrekte gebied, wordt duidelijk wat een beheerplan is, wat de rol van de provincie Gelderland is, wie er verder bij betrokken zijn en wat het plan voor grondeigenaren en anderen kan betekenen. Voor Duiven, Rijnwaarden en Westervoort is de informatiebijeenkomst op maandag 2 maart 2009 in Zalencentrum 't Centrum, Dorpstraat 78, 6909 AN Babberich. U bent van harte Welkom!

Programma bijeenkomst
19.00 uurZaal open en gelegenheid om specifieke vragen al aan de projectleider of andere betrokkenen voor te leggen. 20.00 uurStart presentatie.
21.00 uurGelegenheid om de kaarten te bekijken en van gedachten te wisselen met de projectleider of andere betrokkenen. 22.00 uurEinde bijeenkomst.

Meer informatie over Natura 2000 in Gelderland: www.gelderland.nl/natura2000