Provincie Friesland

PERSBERICHT

Nummer: 038 HZ
Datum: 24 februari 2009

Provincie en aannemer tekenen overeenkomst
Bouw Provinsjehûs aan Tweebaksmarkt nu snel van start

De sloop van het oude provinciehuis aan de Tweebaksmarkt in Leeuwarden kan beginnen. Op dinsdag 24 februari hebben de provincie Fryslân en de aannemerscombinatie van Friso, BAM en Koopmans hun handtekening gezet onder de overeenkomst voor de ver- en nieuwbouw van het provinciehuis. Daarmee rondden zij formeel de onderhandelingsprocedure af om de bouw van het nieuwe provinciehuis te kunnen uitvoeren.

Op 24 november dienden de drie aannemers onder de naam Bouwcombinatie Provinciehuis Fryslân een zogenaamde variant op de oorspronkelijke inschrijving in. In zo'n variant worden alternatieven aangedragen om het totale bouwproject goedkoper te maken, bijvoorbeeld door gebruik te maken van andere materialen of technieken. Na het akkoord van Provinciale Staten om voor het ingediende bedrag te bouwen, moest die variant eerst nog verder uitgewerkt en beoordeeld worden.

It giet oan
De ondertekening van de overeenkomst is het startsein voor de aannemer. Volgens de meest recente planning gaat eind maart de eerste sloopkogel door het gebouw. De voorbereidende werkzaamheden voor de sloop zijn echter al eerder begonnen. De afgelopen week werd al enig straatmeubilair verwijderd en werden enkele bomen weggehaald. Ook binnenin het gebouw zijn al voorbereidingen getroffen. De sloop duurt tot de zomervakantie, na de vakantie begint de aannemer met bouwen.

Overlast
De bouwwerkzaamheden aan de Tweebaksmarkt zullen tot enige overlast leiden, maar worden tot een minimum beperkt. Direct betrokkenen worden dinsdagavond 24 februari nader geïnformeerd.

---- --