Gemeente Bronckhorst

Openbare b en w besluitenlijst
Vergadering burgemeester en wethouders op 24 februari 2009

Aanwezig:
H.A.J. Aalderink, burgemeester
A. Boers, wethouder
A. Baars, wethouder
P. Glasbergen, wethouder
Mevrouw A. van Kuil, wethouder
P. v. Gog, secretaris

O-01 openbare besluitenlijst vergadering b en w d.d. 17 februari 2009 advies:
vaststellen
besluit:
Conform vastgesteld

O-02 ingekomen stukken
A Besluitenlijst college GS
besluit:
Vka

O-03 Uitnodigingen: Geen

O-04 intergemeentelijke aangelegenheden
A Geen

O-05 voorbespreking agenda raad/cie's:

Besproken

O-06 Rondvraag/onderlinge informatie uitwisseling Weth. GLASBERGEN meldt inspraakbijeenkomst rondweg Hummelo Weth. GLASBERGEN meldt voortgang kunstinventarisatie 6 juni Dag van de Bouw opnemen in agenda college omdat gemeentehuis hierbij betrokken is

O-07 Onderwerp:
Verzoek ontheffing tbv groepsaccommodatie Kostedeweg 7 in Vorden REO Advies:
In principe medewerking te verlenen middels ontheffing

Beslissing:
Conform advies

onderwerp:
O-08 Vaststellen wijzigingsplan Steenderenseweg 2 in Hengelo (Gld)
1

advies:

1. de ingediende zienswijze ontvankelijk en ongegrond te verklaren REO 2. het wijzigingsplan Buitengebied Hengelo/Vorden 2008; Steenderenseweg 2 Hengelo ex art. 11 WRO gewijzigd vast te stellen

besluit:
Conform advies

onderwerp:
O-09 Verzoek nieuwbouw woning Kervelseweg in Hengelo advies:
REO geen medewerking te verlenen

besluit:
Conform advies

onderwerp:
O-10 Modernisering windmolen Brunsveldweg 9 in Zelhem advies:
REO geen medewerking te verlenen aan de modernisering van de windmolen op Brunsveldweg 9 in Zelhem

besluit:
Conform advies

onderwerp:
O-11 Subsidieverzoeken van Buddyzorg en Stichting ZieZo advies:
Voor 2009 aan:
MenO 1. Stichting Buddyzorg een subsidie te verlenen van 2.500
2. Stichting ZieZo een subsidie te verlenen van 5.700

besluit:
Conform advies

onderwerp:
O-12 Mandatering
advies:
MenO Het wijzigingsbesluit mandaat, volmacht en machtiging handhaving vast te stellen

besluit:
Conform advies

onderwerp:
O-13 Beleidsgestuurde Contractfinanciering
MenO advies:

2

Kennis nemen van de resultaten en voortgang van de pilot Beleidsgestuurde Contractfinanciering

besluit:
Conform advies

onderwerp:
O-14 Toekenning straatnaam
advies:
VVH de straatnaam De Plate in Zelhem toe te kennen aan een nieuwe straat op het industrieterrein de Vinkenkamp

besluit:
Aanhouden voor nader overleg met de portefeuillehouder

onderwerp:
O-15 Inzameling kunststofverpakkingen
advies:

1. de inzameling van kunststofverpakkingen met ingang van 1 mei 2009 in te voeren zonder dat de afvalstoffenheffing totaal wordt verhoogd
2. Akkoord te gaan met het plaatsen van 16 ondergrondse containers en 5 bovengrondse containers bij de milieuparkjes
VVH 3. in te stemmen met de locaties waar de ondergrondse en de bovengrondse containers voor kunststoffen worden geplaatst
4. de investeringen en inzamelkosten te dekken uit de vergoeding van het afvalfonds en een deel uit de egalisatiereserve
5. in december 2009 een extra omruilronde te houden

besluit:
Aanhouden voor nader onderzoek

onderwerp:
O-16 Herontwikkeling Dorado Beach in Olburgen
advies:

1. onder voorwaarden gedeeltelijk medewerking te verlenen aan de aangepaste REO herontwikkeling van Dorado Beach

2. de extra te maken gemeentelijke kosten door het uitvoeren van het door Arcus opgezette Plan van Aanpak door te berekenen aan initiatiefnemers

besluit:
Conform advies

onderwerp:
O-17 Functiewijziging Mosselseweg 7 in Vorden
advies:
REO Geen medewerking te verlenen


3

besluit:
Conform advies

Aldus vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 03 maart 2009

De heer H.A.J. Aalderink, burgemeester De heer P.C.M. v. Gog, secretaris


4

---- --