European UnionBrussel, 24 februari 2009

De Commissie maakt de structuurfondsen flexibeler als reactie op de financiële crisis

Als reactie op de financiële en economische crisis heeft commissaris Danuta Hübner voor regionaal beleid een aantal besluiten van de Europese Commissie aangekondigd om de lidstaten de kans te geven de middelen uit de structuurfondsen flexibeler aan te wenden. De termijn waarbinnen de EU-landen hun toewijzingen uit de financieringsperiode 2000-2006 moeten gebruiken, wordt verlengd zodat elke beschikbare euro zo efficiënt mogelijk kan worden besteed.

Over de besluiten om de termijnen voor projecten en betalingen met zes maanden en dus tot 30 juni 2009 te verlengen, zei commissaris Hübner: "Wij doen al het mogelijke om ervoor te zorgen dat elke euro uit de structuurfondsen efficiënt wordt besteed. Wij passen het cohesiebeleid aan om de nieuwe economische situatie het hoofd te bieden en de lidstaten in de gelegenheid te stellen om EU-investeringen optimaal op crisisbestrijding te richten".

Uiterste termijn voor vier structuurfondsen verlengd

Op uitnodiging van de Commissie hebben de lidstaten gevraagd om een verlenging van de subsidiabiliteitsperiode voor de financiering van 385 van de 555 cohesiebeleidsprogramma's uit de periode 2000-2006 waarvoor de middelen niet waren opgebruikt. Deze verlenging betreft de vier structuurfondsen: het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO), het Europees Sociaal Fonds (ESF), het Europees Oriëntatie- en Garantiefonds voor de Landbouw (EOGFL) en het Financieringsinstrument voor de Oriëntatie van de Visserij (FIOV).

Dankzij deze flexibiliteit zullen de lidstaten en de regio's meer projecten kunnen uitvoeren en tot een goed einde brengen. De Commissie dringt erop aan dat de lidstaten deze projecten toespitsen op 'renderende' sectoren en maatregelen, zoals investeringen in energie-efficiëntie om groene banen te creëren en energie te besparen en steun voor schone technologieën om sectoren als de bouw en de automobielsector te stimuleren.

Vijf keer meer flexibiliteit

De Commissie heeft ook een maatregel goedgekeurd die de lidstaten en de regio's de mogelijkheid biedt om bij de toewijzing van financiële middelen voor verschillende prioriteiten meer flexibiliteit aan de dag te leggen. Tot nu toe beschikten de beheersautoriteiten over 2% flexibiliteitsmarge voor de eventuele overdracht van middelen tussen de zogenoemde prioriteitsassen, waarin de strategische uitgaventerreinen van elk operationeel cohesiebeleidsprogramma worden gedefinieerd.

"De economische situatie is nu heel anders dan in 2000, toen de prioriteiten werden overeengekomen. Rekening houdend met de uitzonderlijke omstandigheden waarmee de lidstaten worden geconfronteerd, heeft de Commissie besloten de flexibiliteit tussen de prioriteiten vijf keer zo groot te maken, namelijk 10% in plaats van 2%. Daardoor zullen de lidstaten de resterende middelen daar kunnen besteden waar zij het meest effect sorteren', merkte commissaris Hübner op.

Ter informatie

De Commissie onderzoekt alle mogelijkheden om de EU-investeringen te verhogen en te versnellen en om financiële overdrachten naar de lidstaten, en bijgevolg naar de uiteindelijke begunstigden van de structuurfondsen, te vergemakkelijken. In deze context zijn een aantal wetgevingsvoorstellen en andere maatregelen betreffende de vorige en de huidige (2007-2013) programmeringsperiode goedgekeurd of zal dat binnenkort gebeuren (zie MEMO/08/740).

In totaal is in de financieringsperiode 2000-2006 257 miljard euro aan de lidstaten toegewezen. Tot dusver is 225 miljard euro, m.a.w. 87,5% van het totaal uitbetaald. De lidstaten kunnen nu tot en met 30 juni 2009 betalingen voor deze periode verrichten. De uiterste termijn voor betalingen uit het Cohesiefonds voor de periode 2000-2006 is in de meeste gevallen eind 2010.

http://ec.europa.eu/regional_policy/funds/recovery/