Gemeente Utrecht


Toelichting op besluiten van het college van burgemeester en wethouders Utrecht


1 Toeristisch vervoer met elektrovoertuigen
De gemeente Utrecht neemt een proef met toeristisch vervoer met elektrovoertuigen. Aanleiding is een verzoek van een ondernemer om te mogen starten met ritten in de zuidelijke binnenstad en met arrangementen richting Rhijnauwen en het Rietveld-Schröderhuis. Het milieuvriendelijke, geluidsarme elektrotreintje waarmee gereden wordt, is een bescheiden voertuig dat acht à twaalf personen kan vervoeren en als aanvulling vormt op het toeristische aanbod in de stad. Omdat deze manier van toeristenvervoer nog onbekend is in Utrecht wordt gestart met een proefperiode van één jaar.

De gemeente krijgt regelmatig verzoeken om gebruik te mogen maken van de openbare weg met alternatieve voertuigen als Tuk-Tuk, fietstaxi en Segway. Daarom wil de gemeente voorwaarden ontwikkelen - ten aanzien van te rijden routes, aantal ritten, uitstraling van voertuig, reclame en samenwerking - waaraan initiatieven met alternatieve voertuigen kunnen worden getoetst.

Meer informatie: Gerard Derksen, 030 - 2866 11 68


2 Nieuwe Marktverordening
Het college heeft de Marktverordening Utrecht 2009 vastgesteld. Hierin staat aan welke eisen de marktondernemers moeten voldoen om een standplaats op de markt te krijgen en te behouden. De vorige marktverordening stamt uit 1997. De gemeente heeft de Adviescommissie Wijk- en Warenmarkten, die de marktondernemers vertegenwoordigt, geraadpleegd om de nieuwe verordening te laten aansluiten bij de eisen en wensen van deze tijd. In de nieuwe verordening staan minder regels. Het wordt bijvoorbeeld administratief eenvoudiger om een vergunning te krijgen voor een standplaats. Marktondernemers moeten nog wel aan bepaalde eisen voldoen om een plek op de markt te krijgen, maar de gemeente voert geen controles meer uit die al door andere instanties worden gedaan. Het Hoofdbedrijfschap Detailhandel controleert bijvoorbeeld al of een marktondernemer bij de Kamer van Koophandel is ingeschreven. Verder hoeven de ondernemers voortaan niet meer de hele markttijd aanwezig te zijn. Daardoor kunnen ze op een - in de regel lange - marktdag ook andere bedrijfsgerelateerde activiteiten ondernemen, zoals spullen inkopen of de administratie bijhouden. De marktondernemers zijn op 1 december 2008 tijdens een informatiebijeenkomst op de hoogte gebracht van de belangrijkste wijzigingen in de nieuwe marktverordening.

Meer informatie: Dianne Westerink, 030 - 286 11 48


3 Autovrije zondag 2008/2009
Net als in voorafgaande twee jaar zal ook in 2009 de autovrije zondag gecombineerd worden met het Utrecht Uitfeest. De combinatie blijkt zeer succesvol. Ruim 90.000 mensen hebben dankzij de afzetting van een belangrijk deel van de binnenstad kunnen genieten van allerlei activiteiten op straat. In 2008 is tijdens de autovrije zondag vooral aandacht gevraagd voor het gemeentelijk beleid op het gebied van luchtkwaliteit onder meer met optredens van The Lunatics. In 2009 komt het accent te liggen op de gemeentelijke inzet rond de bereikbaarheid. Door het verder professionaliseren van de organisatie wil de gemeente de succesvolle aanpak van het afgelopen jaar nog meer uitbouwen.

Meer informatie: Gerard Derksen, 030 -- 286 11 68


4 Bescherming privacy bij kentekenregistratie
Om zorgvuldig gebruik van door de gemeente geregistreerde reistijddata te waarborgen en risico's van misbruik uit te sluiten heeft Utrecht een privacy document vastgesteld. Het document wordt bekrachtigd door het te deponeren bij het CPB (College Bescherming Persoonsgegevens) en is daar door burgers op te vragen. Het komt er op neer dat Utrecht de privacy wil waarborgen door geregistreerde kentekens in een fractie van een seconde te versleutelen tot onleesbare anonieme data. In deze vorm worden ze bewaard op een veilige plaats waartoe alleen bevoegde personen toegang hebben. Na maximaal zes maanden worden ze definitief vernietigd.

Utrecht heeft het document opgesteld omdat de gemeente zich heeft verplicht om in Utrecht-West de reistijd van het autoverkeer te monitoren. De verplichting is aangegaan met de N.D.W. (Nationale Databank Wegverkeersgegevens). Het monitoren vindt plaats met zogenaamde kentekenregistratieapparatuur. Voor een lange reeks van jaren moet deze apparatuur dienst gaan doen voor het inwinnen van online reistijdgegevens. Het college heeft daarover eerder besloten op 6 november 2007. Daarnaast is ook in het kader van de verbouwing van verkeersplein Hooggelegen door Rijkswaterstaat kentekenregistratie nodig. Onderdeel van de opdracht is namelijk dat tijdens deze verbouwing nauwlettend de doorstroming van het wegverkeer in de gaten wordt gehouden. De apparatuur komt te hangen in de driehoek Hooggelegen, Daalsetunnel, Laagraven. Het is de bedoeling om de apparatuur na twee jaar weer te verwijderen. In beide projecten werken gemeente en Rijkwaterstaat nauw samen omdat bovengenoemde activiteiten vrijwel gelijktijdig en naast elkaar plaatsvinden.

De gemeente zal ook voor andere kentekenregistratieprojecten als 'beloningsmaatregel spitsmijden' en 'elektronische handhaving milieuzone' privacydocumenten opstellen.

Meer informatie: Gerard Derksen, 030 - 286 11 68


5 Nieuw bestemmingsplan Binnenstad
Het college heeft vandaag het voorontwerp bestemmingsplan Binnenstad vastgesteld. Het plan wordt zes weken ter inzage gelegd, zodat belanghebbenden kunnen inspreken. Ook gaat de gemeente in overleg met ondernemers, wijkraad en bewoners van de binnenstad. De resultaten van de inspraak en het overleg worden verwerkt in het bestemmingsplan. Het is aan de gemeenteraad om het bestemmingsplan uiteindelijk vast te stellen.

Op dit moment gelden voor de binnenstad verouderde bestemmingsplannen. Met het nieuwe bestemmingsplan ontstaat voor het hele gebied één plan met heldere, eenduidige bouw- en gebruiksregels. Een actueel bestemmingsplan voorkomt ook dat er bijzondere procedures moeten worden doorlopen om te kunnen meewerken aan kleine of grote (ver)bouwplannen.

Een groot deel van het plangebied (de historische binnenstad en het Zocherpark) is aangewezen als beschermd stadsgezicht. Met het bestemmingsplan beschermt de gemeente de karakteristieke en historische elementen in dit gebied.

De gemeente organiseert twee informatieavonden: op dinsdag 17 maart en donderdag 19 maart 2009 van 18.00 - 21.00 uur in het Nationaal Museum van Speelklok tot Pierement, Steenweg 6, Utrecht.

Meer informatie: Jeroen Bos, 030 - 286 16 83
;


6 Europese subsidie voor Wijkontwikkelingsmaatschappij Noordwest Het college van burgemeester en wethouders heeft naast inbreng van de gemeente Utrecht en woningbouwcorporatie Mitros aan Wijkontwikkelingsmaatschappij Noordwest een subsidie toegekend van ruim ¤ 500.000,- uit het Europese programma 'Structuurversterking Westflank Utrecht' (Doelstelling 2). Aan dit programma neemt Utrecht deel met het gebied Westflank (Zuilen, Ondiep, Pijlsweerd, Kanaleneiland, Lage Weide, Halve Maan en delen van Overvecht en Leidsche Rijn).

Kern van dit programma is het tot stand brengen van economische structuurversterking die moet leiden tot meer sociale samenhang, leefbare wijken en een betere zelfredzaamheid van de bewoners.

De Wijkontwikkelingsmaatschappij Noordwest is op 31 december 2008 opgericht en wil een positieve bijdrage leveren aan de leefbaarheid en het voorzieningenniveau in het gebied rond de Amsterdamsestraatweg. De wijkontwikkelingsmaatschappij beheert de ingebrachte panden en werkt ondermeer aan een beter vestigingsklimaat voor ondernemers.

Vanuit het Doelstelling 2-programma zijn al eerder projecten uitgevoerd rond de Amsterdamsestraatweg, zoals het project Straatmanagement. De activiteiten van de Wijkontwikkelingsmaatschappij Noordwest sluiten hier op aan.

Meer informatie: Annemieke Vermeulen, 030 - 286 11 55